Visa informacija apie teikiamus sakramentus, pasiruošimą jiems, parapijoje veikiančias grupes bei parapijiečių sielovadą:

siluvosparapija.lt

Klebonija ir raštinė

    Raseinių g. 27, 60432 Šiluva, Raseinių r.
   8 (428) 43 190
   siluvosparapija@gmail.com

Parapijos klebonas

   Kun. Erastas Murauskas
    +370 612 56938,
   erastasm@yahoo.com

Tarnautojai

Zakristijonas: Saulius Kazakauskas, 8 620 38991
Vargonininkas: Vytautas Šveikauskas, 8 614 87529
Floristė: Aurelija Vaišvilaitė, 8 615 16865
Katechetė: ses. Ignė-Ramutė Bazilevičiūtė, 8 698 55030

Rekvizitai

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija
Raseinių g. 27, 60432 Šiluva, Raseinių r.
Juridinio asmens kodas: 191251020
Banko sąskaita: LT50 5013 9000 1400 0612
Bankas: Raseinių kredito unija

STRUKTŪRA

Šiluvos parapija priklauso Raseinių dekanatui.

Raseinių dekanatas – vienas iš septynių Kauno arkivyskupijos dekanatų.

Parapijos misija

Parapija yra Dievo tautos bendruomenė, per kurią Bažnyčia vykdo savo pasiuntinystę. Parapijoje švenčiama Eucharistija, kiti sakramentai, skelbiamas Dievo žodis, vykdoma sielovada, artimo meilės tarnystė. Tai pirmoji tikėjimo, maldos ir krikščioniškos artimo meilės mokykla. (Kauno arkivyskupijos Antrojo sinodo nutarimai, §114)

Už parapijos sielovadą tiesiogiai atsakingas Vietos ordinaro paskirtas klebonas. Jam padeda kiti parapijai paskirti dvasininkai ir sielovados bendradarbiai. Spręsdamas svarbiausius pastoracijos klausimus, klebonas bendradarbiauja su parapijos pastoracine taryba, o turto valdymo klausimus aptaria su parapijos ekonomine taryba. Parapijos pastoracinė ir ekonominė tarybos veikia pagal Ordinaro patvirtintus nuostatus. (§118)

Visose Kauno arkivyskupijos parapijose, neatsižvelgiant į jų dydį ar situaciją ir siekiant tinkamai įgyvendinti parapijos misiją, turi būti:

  • švenčiama Eucharistija, kiti sakramentai, skelbiamas Dievo žodis, rūpinamasi pamaldų, religinių švenčių, atlaidų organizavimu, aktyviu tikinčiųjų dalyvavimu liturgijoje, choro dalyvių, lektorių, patarnautojų, adoruotojų sielovada ir nuolatiniu ugdymu, liaudiškojo pamaldumo praktikavimu, piligriminių kelionių rengimu;
  • organizuojama vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų katechezė, padedama pasirengti sakramentiniam gyvenimui ir jį praktikuoti;
  • skiriamas reikiamas sielovadinis dėmesys šeimoms;
  • vykdoma karitatyvinė veikla, teikiama dvasinė ir medžiaginė pagalba vargstantiems, organizuojamos labdaros ir savitarpio pagalbos akcijos. (§119)

Klebonas yra jam pavestos parapijos ganytojas, kuris vykdo jam patikėtos bendruomenės sielovadą vyskupo vadovaujamas. Jis pašauktas dalyvauti Kristaus tarnystėje ir atlikti šios bendruomenės mokymo, šventimo ir vadovavimo pareigas, bendradarbiaudamas su kitais kunigais arba diakonais bei pagal teisės normas padedamas pasauliečių. (§121)

Parapija glaudžiai bendradarbiauja su miestelio seniūnija, vietinėmis bendruomenėmis, gimnazija, Kultūros centru. Aktyviausi parapijiečiai yra nepakeičiami šventovės pagalbininkai.