Pašventinami, arba, tiksliau, laiminami gali būti daiktai ir asmenys, kai jie yra patikimi ypatingai Dievo globai.

Prašydami kurio nors palaiminimo išreiškiame savo tikėjimą ir tiesą apie savo santykį su Dievu – kaip kūrinio su Kūrėju, iš kurio gavome ir gauname viską. Palaiminimai taipogi moko mus tinkamai elgtis su daiktais – ne savanaudiškai, lyg viskas priklausytų tik mums, bet tikrai evangelinio neturto dvasioje, suvokiant, kad viską turime iš Dievo.

Daiktų laiminimas

Laiminami dažniausiai būna religinio turinio paveikslai, kryžiai, rožiniai, medalikėliai, žvakės, maldaknygės ir pan. Prašydami pašventinti šias devocionalijas, prašome Dievo pagalbos, kad galėtume  giliau išgyventi bei išpažinti savo tikėjimą ir atsiduoti Jam maldoje, naudojantis šventinamomis priemonėmis.

Taip pat laiminami gali būti automobiliai, žiedai, žolynai, vaisiai ir pan. Sutuoktinių, nepriėmusių Santuokos sakramento, žiedai nėra laiminami ar šventinami.

Asmenų laiminimas

Laiminami gali būti ligoniai, seneliai, sužadėtiniai, vaikai. Palaiminimo ar pašventinimo tikslas – pašlovinti Dievą ir prašyti už tuos žmones, melsti reikiamų Jo dovanų, apsaugos nuo piktojo.

Palaiminimų negalima tapatinti su sakramentiniu šventinimu.

Svarbu atminti!

Kartais palaiminimai per daug sureikšminami, tarsi turėtų magišką galią. Tai yra neteisinga, nes ne daiktai mus gelbsti, o Dievas, kai nuoširdžiai Juo pasitikime. Palaiminimai nėra magiški ir nesuteikia daiktams jokių galių.

Norėdami Šiluvoje įsigytas devocionalijas palaiminti, kreipkitės į kunigą zakristijoje prieš arba po šv. Mišių.