Jūsų ir atvykusių piligrimų intencijomis Šiluvoje meldžiamasi kiekvieną dieną 15 val. Ligonių Sveikatos koplytėlėje Gailestingumo vainikėlio metu, o kas antrą šeštadienį 14 val. Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje vyksta Rožinio malda, tiesiogiai transliuojama per Marijos radiją, kurioje taip pat pavedame jūsų prašymus Mergelės Marijos užtarimui.

Galite atsiųsti savo maldos prašymą, kuris bus įtrauktas į intencijų, kuriomis meldžiamasi Šiluvoje, sąrašą.


Praėjusią savaitę (03 01-17) atsiųstos intencijos:

 • Viešai neskelbiama intencija. (Rima, Vilnius)
 • Prašau maldos už Vytautą. Ėjo ne Dievo keliu.. O dabar labai blogai su sveikata. Prašau maldos, kad atsigręžtų į Dievą, kad Viešpatsies gailestingumas paliestų jo širdį ir sielą. Taip pat prašau maldos už Remigijų, kad Viešpats suteiktų jam atsivertimo malonę. Kad sugryžtų į Šeimą, pas vaikus. Prašau maldos už vaikus Kariną, Roką, Pijų ir Alaną. Kad Viešpats patrauktų juos prie savęs. (Reda)
 • Viešai neskelbiama intencija. (Rita, Klaipėda)
 • Prašau Šv.Mergelės Marijos užtarimo ir Dievo palaimos savo mamai Petronėlei, sūnums Arvydui ir Mindaugui, dukrai Odetai, vyrui Arvydui sveikatos jiems ir sėkmės darbuose. (Ina, Plungės r.)
 • Prašau Viešpaties būti gailestingam mano vyrui Renoldui, sergančiam onkologine liga, kad išgydytų jo sielą ir kūną. (Alma, Kaunas)

(03 04-10) atsiųstos intencijos:

 • Šv. Marijos globos ir užtarimo dėl mano dukterų atsivertimo į tikėjimą meldžiu tave mano ‘Viešpatie. Būk gailestingas jų paklydimams ir saugok nuo pavojų ir piktojo žabangų,atsiųsk šv. Dvasią į mano namus. (Loreta, Vilnius)
 • Viešai neskelbiama intencija. (Aušra, Šiauliai)
 • Prašau maldų už segantį Joną, kuris kenčia galvos skausmus. Dėkoju už visas maldas į Švč. Šiluvos Mergelę Mariją. (Jonė, Vilnius)
 • Už mano sveikatą, kad įveikčiau sunkią ligą. (Sigita, Kaunas)
 • Viešai neskelbiama intencija. (Gita, Panevėžys)

Anksčiau atsiųstos intencijos:

 • Meldžiu Dievo gailestingumo ir Šv. Mergelės Marijos užtarimo ir globos savo tėveliams, sūnui Tadui, brolio Roberto šeimai, dėdei Vytautui. Dėkoju už maldas, Gražina.
 • Dievo gailestingumo, Šventosios Dvasios vedimo, Švč. M. Marijos užtarimo Juliaus, Vytauto šeimoms, sau, pašvęstojo gyvenimo žmonėms, kunigams, vienuoliams, vyskupams, Popiežiui Pranciškui.
 • Dievo gailestingumo mirusiems: Staselei, Jurgiui, Natalijai, Birutei, Juzytei, Vytautui, Vladui, Kunigundai, Antanui, Jurgiui, Onai, Romutei, Onutei, Petrui ir Margaritai.
 • Prašau Dievo malonių, tarpusavio supratimo, sutarimo pasaulio krikščionims, valstybių vadovams, gyvenimo nuskriaustiesiems.
 • Prašau pasimelsti už mano tėvelį, kad jis išgytų ir nepražūtų jo siela. Vilma
 • Prašau pasimelsti už mamą Jadvygą, sergančią sunkia liga. Maldauju Dievo gailestingumo, kad suteiktų mamai sveikatos ir jėgų įveikti šią žiaurią ligą. Ačiū jums iš visos širdies už maldą.
 • Labai prašau Viešpaties palaiminti Loretą jos darbo ieškojimuose.
 • Prašau Jūsų pasimelsti už mano sūnelį Jonelį, kad padėtume jam nugalėti nerimą, baimę, kad sugrįžtų ramybė. Ačiū.
 • Meldžiu Dievo gailestingumo ir Švč. Mergelės Marijos užtarimo ir globos savo šeimai.
 • Viešpatie meldžiu, padėk Juozui išsivaduot iš alkoholizmo, vesk jį sveikimo keliu. Užpildyk savo meile jo žmonos širdies tuštumą. Stiprink ir globok jų šeimą.
 • Geroji Mergele Marija, padėk sutikti artimą žmogų, kurį galėčiau mylėti ir kuris mylėtų mane ir vaikus.
 • Danutei ir Česlovui meldžiu pasveikimo Švč. Mergelės Marijos užtarimo.
 • Švč. M. Marija, meldžiu sveikatos, išminties, Šventosios Dvasios vedimo Vytautui, Ievai, Rimantui, Irenai. Saugok ir būk mums gailestinga. Ačiū
 • Prašau pasimelsti už mano vaikus Simutę ir Šarūną, anūkelę Viltutę. Gerasis Dieve, saugok juos nuo nelaimių ir ligų. Aldona
 • Švč. Mergele Marija, prašau maldos už savo išėjusius tėvelius, dangiškos ramybės ir amžiną atilsį jiems. Dukra
 • Prašau pasimelsti už Ramutės šeimą ir už Kęstutį. Ona
 • Švč. Mergelės Marijos globos užtarimo Mindaugui ir Jurgitai.
 • Viešpatie, meldžiu apsaugok mūsų šeimą nuo pikta linkinčių žmonių. Suteik sveikatos ir ramybės. Jūratė
 • Prašau pasimelsti už Evaldo ir Lijanos santuoką. Duok jiems ilgų gyvenimo metų kartu. Evaldas
 • Labai prašau pasimelsti už mano senelį Kostą kuris miręs jau 5 metus, už senelę Salomėją ir už mano tėvelius Edviną ir Tauritą, kuriuos gerokai per anksti pasišaukė Dievulis.
 • Švč. Šiluvos Marija, užtark mano sūnus, jų šeimas, anūkus, broli ir jo šeimą bei mane. Duok mums visiems sveikatos, santarvės. Saugok nuo nelaimių ir pavydo. Globok mus Marija. Mano mirusiems tėveliams dangiskos ramybės ir Dievo gailestingumo. Nijolė
 • Viešpatie, padėk mano vaikams surasti darbą ir padėk mums išsivaduoti iš įvairių ligų, Švč. Mergele Marija, saugok ir globok mūsų šeimą.