siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
XX a. istorijos

Atgal

Petras Kondratas iš Piktaičių kaimo, Šiluvos parapijos, 1930 metais sunkiai sirgo ...

Petras Kondratas iš Piktaičių kaimo, Šiluvos parapijos, 1930 metais sunkiai sirgo. Gydytojai nieko nebegalėjo padėti. Buvo sudžiūvę visi raumenys. Gerklė buvo sukepus, nebegalėjo nieko nuryti. Taip buvo nusilpęs, kad nė rankos nebegalėjo pakelti. Tais metais Piktaičių kaimas kėlėsi į vienkiemius. Jam reikėjo išsikelti. Išsikėlimui gavo 300 litų. Bet kas pastatys namus? Žmona, likusi viena ir be namų, kaip gyvens?

„Nebegalėdamas žodžio ištarti mintimis kreipiausi prie Dievo Motinos ir nuoširdžiai pagalvojau: Švenčiausioji Marija, duok man nors tiek sveikatos, kad galėčiau pastatyti žmonai mažą namelį, nors kaip šunio būdą. Ir tuojau pajutau lyg kas man į nugarą pradėjo pumpuoti sveikatą. Greit pradėjau eiti stipryn ir per savaitę visai pasveikau ir nuo to laiko daugiau nebesirgau. Dabar turiu (1959 m.) 65 metus, sekmadieniais pėsčias ateinu Šiluvos bažnyčion 8 kilometrus. Per Šilinių atlaidus, kai pamatau žmones, einančius keliais į koplyčią ir bažnyčią, tai prisiminęs savo ligą ir staigų pagijimą ir galvoju, kad ir jie yra gavę ar gaus kokią nors malonę iš Stebuklingosios Šiluvos Šv. Panelės Marijos.“