siluva.lt
400 m. JubiliejusPamaldos  •  Procesijos ir eisenos  •  Litanija  •  Novena  •  Maldos  •  Giesmės  •  Intencijos  • 
 
Giesmės

2008 m. liepos mėnesį naujai įdėtos giesmių natos PDF:

Jau XVII a. liaudis giedojo daug lietuviškų, originalių giesmių. Jų nemaža įtraukta į 1826 m. Vilniuje išleistas „Kantičkas žemaitiškas“. Šiame giesmyne yra ir lietuviška originali giesmė, skirta Šiluvos Marijai, „Sveika Panele, cūdais pagarbinta“ (Kantičkose pavadinta „Apie Paną Švenčiausią cudauną Šiluvos bažnyčioje“). Joje atpasakojama liūdna katalikų padėtis („septyni tiktai kunigai, Žemaičių žemėj taip mažai“), Marijos pasirodymas piemenėliams, užkastos skrynios atradimas, senelio praregėjimas, kun. Kazakevičiaus veikla, žmonių patirti stebuklai. Žodžiu, apgiedama visa Šiluvos istorija.

Dėl gausybės polonizmų seniausioje Šiluvos Marijai skirtoje giesmėje kai kurie tyrinėtojai manė šią giesmę buvus lenkiškai parašytą. Tačiau, kita vertus, visose to meto lietuviškose giesmėse apstu polonizmų. Juozas Vaišnora MIC daro prielaidą, kad seniausią giesmę Šiluvos Dievo Motinai parašė kuris nors Šiluvos kunigas ir pritaikė liaudžiai giedoti. Vėliau šią giesmę įvairūs autoriai (kun. P. Daujotas, A. Žalvarnis-Tilvytis ir kt.) taisė, grynino jos kalbą. A. Blažio 1929 m. Marijampolėje išleistoje knygelėje „Šiluvos istorija“, be senosios A. Žalvarnio-Tilvyčio suredaguotos Šiluvos giesmės, pateikiamos dar dvi naujos. Viena jų „Pulkim ant kelių vaikai Marijos“.

2006 m. liepos mėnesį naujai įdėti giesmių audioįrašai:

  • „Sveika, Mergele, Šiluvos Marija!“ Audio MP3 2,8 Mb
  • Fausto Strolios „Oi seniai seniai“ (lietuviškas tekstas) Audio MP3 1,9 Mb
  • „O Marija Šiluvos“. Audio MP3 2,4 Mb