siluva.lt
400 m. JubiliejusPamaldos  •  Procesijos ir eisenos  •  Litanija  •  Novena  •  Maldos  •  Giesmės  •  Intencijos  • 
 
Novena

Mūsų tėvų ir senelių maldų lobyne ypač daug maldų, skirtų Dievo Motinai Marijai. Tarp jų – itin įdomūs devyndieniai, arba novenos, – sudarytos iš maldų, mąstymų, atsidūsėjimų, t. y. trumpų maldelių, giesmių. Tarp pamaldžių žmonių buvo paplitęs ir Šiluvos Dievo Motinos devyndienis. Jis taip sudarytas, kad pirmiausia žmogus pažvelgtų į savo sąžinę, pajustų savo nuodėmingumą, nevertumą Dievo akivaizdoje ir tada sugrudusia širdimi atsigręžtų į Viešpatį ir šauktųsi Jo pasigalėjimo ir malonės. Dievo Motina devyndienio maldose iškeliama kaip ištikimybės Dievo valiai pavyzdys ir didžioji užtarėja, niekada neapleidžianti nuoširdžiai besimeldžiančio žmogaus. Baigiančiam devyndienį maldininkui primenama saugoti iš Dievo gautus įkvėpimus, jokiu būdu nepertraukti draugystės su Dievu, sykiu neatsiskirti ir nuo Marijos, nes ji veda pas Dievą, padeda širdžiai paklusti Viešpaties valiai.

Šiluvos Dievo Motinos devyndienis

Paskelbta:
Šiluvos knygelė garbinimui stebuklingos Šv. P. Marijos Šiluvoje. Papuošta 20 paveikslais.
Išleido kunigas J. Gendrėnas. - Šiluva, 1930 - Vytauto Didžiojo metai. - 94–110 p.

Kalba netaisyta.

Susitarimas su Šv. P. Marija

„Mūsų Švenčiausioji Panelė ir dangaus Karalienė yra taip maloninga, dėkinga ir dosni, kad net už mažiausią Jai pagarbą apdovanoja Savo tarnus (žmones) didžiomis malonėmis“, –- taip sako Šv. Andrius Kretietis (In Dorm. B. V. ser. 3).

Taip Šv. Marija tikrai yra dosni ir maloni, tik mokėkim mes, žmonės, pasinaudoti. Nenorėkim gauti iš Šv. Marijos malonių tuomet, kada mūsų širdyse yra pikto raugo. Tokioj širdyj malonės neprigyja. Norėdami pasinaudoti Šv. Marijos dosnumu – gauti Jos malonių – apvalykim pirma savo širdis, sunaudokim gerus savo norus, pasidarykim verti malonių, tuomet Šv. Marija jomis aprūpins mus taip, kad galės labai lengvai nešti kiekvienas paskui Kristų savo kryžių. Ta proga bus naudinga išgirsti istoriją apie Šv. Marijos garbintoją Šv. Petrą Celestiną.

Vienas jaunas kareivis mėgdavęs kasdien garbinti Šv. Mariją. Kadangi pats buvęs bjauriomis nuodėmėmis susitepęs ir nesiryžęs pasitaisyti, tai Šv. Marija neteikusi jam malonių. Vienok jo garbinimas nenuėjęs veltui, nes Šv. Marija pasiryžusi jį kitokiu būdu atvesti į tikrąjį kelią. Kartą tam kareiviui yra tekę sunkiai badauti ir kada jis meldęsis į Šv. Mariją, Toji jam apsireiškusi, atnešdama skanaus valgio bliūdelį. Nors valgis buvęs labai skanus, bet bliūdelis taip nešvarus, kad kareivis negalėjęs jo imti nė į rankas, Šv. P. Marija tuomet tarusi tam kareiviui: kad ji esanti Dievo Motina ir atnešusi jam, kad jis pasistiprintų. Kareivis, neimdamas valgio, teisinęsis, kad niekas iš tokio bliūdelio negalįs valgyti. Tuomet Šv. Marija užbaigusi šiais žodžiais: „Jei tu negali valgyti iš nešvaraus bliūdelio, kaip aš galiu priimti maldas iš dar bjauresnės tavo sielos“. Šie Marijos žodžiai kareivį permainė ir jis per trisdešimt metų atsiskyręs miške atgailavęs. Jam mirštant atėjusi Šv. Marija ir nusivedusi jo sielą į Dangų. – Pažiūrėkim kiekvienas, ar netiktų šioji istorija ir mums; gal ir mes esame panašūs į aną kareivį ir turim pasitaisyti. Nelaukim apsireiškiant Marijos, bet apvalykim savo sielas, melskim Šv. Mariją pagalbos ir gal mūsų sielas Šv. Marija mums mirus, nusives pas savo Sūnų.

Antras atsitikimas (išimta iš knygų „Garb. Marijos“ S. Ligori).

Tomas iš Kempio, būdamas dar jaunutis, kalbėdavęs kasdien tam tikras maldas Šv. Marijos garbei. Vėliau tą savo gražų paprotį pradėjęs apleisti. Pradžioj kai kada, paskui kalbėdavęs tik į septintą dieną, vėliau visai nustojęs kalbėti. Taip kartą jis sapnavęs, kad Šv. Marija visiems jo draugams bučiavusi galvas ir kada ji prisiartinusi prie jo, jis laukęs jį pabučiuojant. Bet Šv. Marija vietoj pabučiavimo tarusi jam: "Nelauk, nes nustojai mane garbinti. Pasišalink iš čia, nes nenusipelnei mano malonės". Tomas, išgirdęs šiuos žodžius, labai persigandęs nuliūdo ir nuo tos dienos vėl atgaivinęs savo seną gražų paprotį: kasdien garbindavęs Šv. Mariją.

Šis atsitikimas irgi kiekvienam žmogui gali būti pavyzdžiu, kad melstis reikia neperstojant. Šv. Ričardas Lauryniškis sako: „Kas ištvermingai liūdi prie palaimintų Šv. Marijos kojų, to prašymo viltis nebus jam apmaudu“. Panašiai pasakė prieš mirdamas jėzuitas Šv. Jonas Berkmanas: „Nors ir mažai, bet ištvermingai garbinkit“. Taigi prašykim, ko tik norim, tik nenustokim prašę. Ir jei prašysim savo išganymui naudingų dalykų, Maloningoji Šv. Marija ne tik išpildys mūsų prašymą, bet dar gausiau apipils malonėmis. Prašykim su gryna, nesutepta siela ir ištvermingai, o būkim tikri, kad mūsų prašymai bus išklausyti.

Per devyndienį patogiausiai ir lengviausiai yra išprašyti iš Šv. Marijos malonių. Pirma sąlyga – dvasiškai susiartinti su Šv. Marija ir apvalyti savo sielą, kad būtų kur padėti gautas dovanas. Reikia sužadinti savyje Šv. Marijos meilę ir iš tikros širdies prašyti stebuklingosios Šv. Marijos Šiluvoj užtarimo: pasveikti ar kitų malonių. Sukalbėti Angelo pasveikinimą ir padaryti tobulą atgailą už nuodėmes; trokšti ir pasižadėti išgijus iki mirties gyventi gražiai, šventai, dievotai. Savo prižadą reik išpildyti, kitaip neverta nė pasižadėti.

Kas reikia atlikti per devyndienį?

1. Atlikti išpažintį ir priimti Švč. Sakramentą.

2. Kasdien padaryti gerą artimui ir Šv. Marijos garbei. Galima pasimelsti, pasninkauti, padėti kitam, suteikti išmaldos ir t. t. Gera yra užpirkti ar išklausyti šv. Mišių. Ligoniams dvasiškai susiartinti su Šv. Marija gali padėti sveikieji, paskaitydami maldų ir pamokymų.

3. Aplankyti Bažnyčią ir pasimelsti prieš Šv. Marijos paveikslą. Esant toli nuo Šiluvos, galima melstis į Šv. Motiną namie.

4. Ir sveikieji, ir ligoniai turi padaryti atgailą ir pasižadėti pasitaisyti. Tai galima atlikti per išpažintį.

Ligoniai, prašydami sveikatos, ir bendrai visi, prašydami sau reikalingų palengvinimų, malonių, turi prisiminti, kad Dievas visa žino, kas jiems reikalinga. Dievas gali ir nesuteikti prašomų dalykų jo išganymo naudai. Gilus nusižeminimas turi viešpatauti plačiai.

Malda į Šventąją Dvasią

Ateik, Šventoji Dvasia, į Tavo ištikimųjų širdis ir uždek jose meilės ugnį. Ir jie atsinaujins.

Melskimės

Dieve! kurs pripildei Tavo ištikimųjų širdis Šventosios Dvasios, duok mums šviesų protą ir linksmybę. Per Viešpatį mūsų Jėzų Kristų, kuris gyvena ir viešpatauja vienybėj su Dievu Tėvu ir Šventąja Dvasia per amžius. Amen.

Malda [į Šventąją Dvasią] prieš apmąstymą

O maloningas Dieve, kurs trokšte troškai mano išganymo ir dėlto tiek iškentėjai, numirei ant kryžiaus. Štai mano siela trokšta apsiplauti ir tavyje atgyti. Duok man, mano Dieve, malonių, sutvarkyk mano mintis, protą, atmintį ir troškimus taip, kad galėčiau save pažinti, nuvalyti savo sielą ir paaukoti Tau. Šventoji Marija, padėk man! Amen.

Malda po apmąstymo

Ačiū Tau, Dieve, už suteiktas dovanas, kurias man į širdį įpylei. Suprantu dabar, kad buvau paklydęs, nors Tu, gerasis Tėve, perspėjai. Dangų ir žemę valdo Tavo, Dieve, išmintis, o aš norėjau ją paniekinti. Dangus ir žemė klauso Tavo žodžio, o aš, jį atstūmęs, klausiau savo kūno, piktosios dvasios ir pasaulio. Taip atsitraukiau nuo Tavęs, išblaškiau gautas dovanas ir ėjau prapultin. Dabar mano akys atsivėrė, protas nušvito, ausys Tavo balsą išgirdo ir aš noriu grįžti į tikrąjį išganymo kelią, tik, Viešpatie Dieve, atleisk man mano kaltes ir neatimk iš manęs malonių. Amen.

O Marija, stebuklais Šiluvoj garbinga! – išprašyk iš Dievo mano pasitaisymui ir sustiprėjimui reikalingų malonių. Amen.

Pirmoji diena

Skaitymas ir mąstymas

Jėzus Kristus yra mūsų išganymas ir kartu mūsų išganymo tarpininkas. Mirdamas ant kryžiaus, tarpininku tarp Dievo ir žmonių Jis paskyrė Dievo Motiną Mariją. Taigi, Jai davė Kristus didelę galią mus užtarti, ginti, rėdyti, kad mes per Šv. Mariją gautumėm iš Dievo reikalingų malonių. Nes aiškiai matom ir jaučiam Šv. Marijos užtarimą. Ir Šiluvoje Ji atėjo su didžiausia užuojauta gelbėti. Gaila Jai visų, todėl Ji nė vieno ir neatstumia. Prašyk ir tu, žmogau, tie prašomieji dalykai nebus tavo išganymui kenksmingi, gausi. Šv. Raštas taip sako apie Marijos tarpininkystę: "Pas mane visokio gyvenimo ir galybės viltis" (Ekles. 24, 25).

Įsigilinimas į save

Mąstyk, ar esi vertas užtarimo. Peržiūrėk savo nuodėmes. Gailėkis už jas, prašyk Šv. Marijos užtarimo ir sužadink savyje užtarimo viltį.

Malda

Visa savo siela šaukiuosi į Tave Šv. Marija! Tu esi mano pirmasis ramstis, nes Tu turi iš Dievo galią mane sušelpti, man padėti. Pažiūrėk į nevertą Tavo sūnų, pamatyk jo nupuolimą, silpnumą ir norą pasitaisyti, grįžti į Dievą. Išprašyk iš Savo Sūnaus, Jėzaus Kristaus, man pasigailėjimo.

Niekas, o niekas nepasigailės ir nesustiprins manęs, jei Tu, Šv. Marija, nepasigailėsi! Tu esi tikroji mano Užtarėja! Kur gi šiandien aš suspausta siela bėgsiu, jei ne pas Tave, o Šv. Marija?

Giesmė

O Marija galingoji,
Dėl visų maloningoji,
Žvelk į mane nuodėmingą,
Gelbėk varge nelaimingą.

O Marija, Viltie mano,
Tavo meilė vis gano:
Vandenynuose, miškuose,
Ir neprietelių naguose.

Kas sugraudina tik širdį,
To kiekvieną maldą girdi.
Prašančius malonių Tavo
Užtari pas Sūnų Savo.

Tavo globa prisidengę
Ginklų ir ugnies išvengia,
Nes prieš Tavo šventą valią
Niekas priešintis negali.

Dar pasaulis neregėjo,
Kas tau priešintis galėjo,
Kas dėl to karštai maldauja,
Mato tuoj stebuklą naują.

Tavo Ta valia galinga
Trėmė mokslą melagingą
Ir kalvinus išnaikino,
Tikėjimą atgaivino.

Mano širdis Tavęs šaukia,
Liūdnas balsas Dangun plaukia!
Ko aš trokštu, Tu man duoki,
Iš kaltybių išvaduoki!

O Švenčiausioji Trejybė,
Žmogaus protui paslaptybė,
Per Marijos užtarimą,
Suteik sielai išganymą. Amen.

Sukalbėk 3 „Sveika Marija“ – Galingosios Šv. Marijos pagarbinimui.

Atsidūsėjimai

O Šv. Marija, kuri nė vieno, Tavo užtarimo prašančio, neapleidi, neatstumk šiandien ir manęs; išprašyk iš savo brangiausio Sūnaus man pasigailėjimo ir reikalingų malonių. Amen.

Dieve ir Viešpatie, pasigailėk mūsų. Šv. Marija, Dievo Motina, melski už mus.

Antroji diena

Skaitymas ir mąstymas

Žmogus bereikalingai pagalbos nešaukia. Jei tu, žmogau, šiandien šaukies Marijos pagalbos, reiškia tave ištiko kuri nelaimė: liga, turto nustojai, pakrypai į blogą kelią - nupuolei...

Jei taip, tai peržiūrėk savo gyvenimą, gal tu pats esi kaltas ir Dievas už tai baudžia. Peržiūrėk savo gyvenimą nusižeminęs ir jei atrasi save bausmės vertą esant, apkaltink save, tvirtai pasiryžk pasitaisyti. Prašyk Šv. Mariją pagalbon.

Malda

Visa savo siela šaukiuosi į Tave, o Marija ir t. t. (kaip pirmą dieną).

Trečioji diena

Vakar supratau, kad Dievas baudžia žmones norėdamas pataisyti, leisdamas susiprasti ir grįžti į Jį. Argi žmogus negali Jam būti už tai dėkingas? Juk, jei Dievas žmonėmis nesirūpintų, turbūt visi pražūtų. O gerasis Dievas ne tik šaukia į Save, žadėdamas jam amžinąją laimę, bet neklausančius dar perspėja: siunčia nelaimių, vargų, nepasisekimų, kad tik sugrįžtų. Jeigu gi žmogui ir to neužtektų, tai ko tuomet jis būtų vertas? Argi žmogui amžina laimė, kaip tinginiui kiaušinis, turėtų būti tiesiog paduotas. Sunku ir baisu būtų Paskutiniojo Teismo dienoje pasmerkimo žodžius išgirsti. Pasigailėk, žmogau, pats savęs, atsibusk, pakelk akis į dangų ir prašyk pasigailėjimo. Dangus atleis ir priglaus tave, kaip tėvas savo palaidūną sūnų. Paprašyk Šv. Marijos užtarimo, kad tau pasitaisyti padėtų.

Balsas į Šv. Mariją

O Marija! Gailiuos blogai gyvenęs, trokštu pasitaisyti, tik duok man kantrumo su džiaugsmu pernešti Dievo rykštę; padėk man, jei esu vertas, išvengti tos Dievo rykštės ir gyventi Dievo malonėje. Amen.

Toliau viskas taip pat, kaip pirmą dieną.

Ketvirtoji diena

Skaitymas ir mąstymas

Žmogau, esi apleistas, trūksta vilionių. Šaukis į Šv. Mariją, kuri tavo gyvenimą pasaldins. Iš Arkangelo Gabrieliaus pasveikinimo „Sveika, Marija, malonės pilnoji“ visai aišku mums Šv. Marijos pagalba. Šv. Bernardas sako: „Ieškokim malonės ir rasim jos pas Mariją“ vėl sako: „Marija yra malonių dalintoja“. Taigi, žmogau, pasirūpink susirasti prarastąją malonę ir nuo tavo gyvenimo padangės nuslinks debesys.

Balsas į Šv. Mariją

Atsiduodu į Tavo rankas, o Marija! Apvilk mane Dievo malonės rūbu ir pakalbėk į Dievą už mane, grįžusį nevertą Jo tarną. Amen.

Toliau taip pat, kaip pirmą dieną.

Penktoji diena

Skaitymas ir mąstymas

(perskaityk pirmos dienos skaitymus)

Prašyk Šv. Marijos užtarimo, bet daugiausiai galvok apie savo sielos gyvybę. Jei tavo kūnas vargsta, pagalvok ar jį išgelbėjęs iš to vargo, sugebėsi keliauti išganymo keliu. Tu, rodos, dabar dėl Dievo viskam pasišventęs, turi geriausių pasiryžimų, bet atmink, kad žmogus greitai, ypač gera, išpildyti užmiršta. Būk atsargus. Kūdikis, tėvo baudžiamas, irgi pasižada pasitaisyti, bet nebaudžiamas vėl užmiršta savo pasižadėjimus ir vėl elgiasi kaip pirma. Šiandien Dangiškasis Tėvas tave baudžia, tu pasižadi, bet atmink savo pasižadėjimą, negramzdink savo sielos atgal į purvyną.

Balsas į Šv. Mariją

O Marija! Mano išganymo Motina, padėk mano troškimams išsipildyti, padėk man iki mirties vertai Dievui tarnauti. Ką duos man pasaulis, jei aš savo sielą pražudysiu! Dieve ir Šv. Marija! - teesie Jūsų Šv. Valia. Amen.

Toliau viskas, kaip ketvirtą dieną.

Šeštoji diena

Skaitymas ir mąstymas

Kentėk su džiaugsmu dėl Kristaus, nes Kristus kentėjo dėl tavęs. O dabar kantrioj kančioj atrasi ramybę. Tą patį sako ir Kristus. Kančioj žmogaus siela kyla nuo žemiškų dalykų į Dievą ir taip pasidaro laisva nuo blogio. Ji nori Šv. Marijos užtarimo, sek Ją. Šv. Marija su dideliu kantrumu dėl Dievo iškentėjo Savo Sūnaus persekiojimus, kančią ir mirtį. Ji kenčia kartu su visais kentančiais, todėl Ji yra kentėtojų Karalienė. Kenčia Ji kartu su tavimi ir kad tu, neklausydamas Dievo balso, Jį rūstini. Pastatyk savo širdyje kantrybės rūmą ir nutilk, kaip Šv. Marija po kryžiumi.

Balsas į Šv. Mariją

O Šv. Marija, Šiluvoj stebuklinga! Tu, kuri per visą savo gyvenimą kantriai pakėlei Dievo valią, išmelsk ir man tos dorybės, kad aš savo gyvenimo vargus kantriai perneščiau ir paskui amžinai numirčiau Dievuje. Amen.

Toliau viskas taip pat, kaip ketvirtą dieną.

Septintoji diena

Skaitymas ir mąstymas

Šv. Marija turėjo negęstamai degančią Dievo meile širdį. Turėk ir tu tokią. Marijos dora, skaistybė buvo lyg niekada nenusileidžianti saulė. Pažiūrėk, ar tu esi doras skaistybės indas. Gal šios dorybės tau naujiena? Gal jau savo sielą sutepei nusižengimu skaistybei? O būtų liūdna. Peržiūrėk, ar sąžiningai atlieki savo luomo pareigas.

Pažabok savo kūną, traukiantį tave žemyn, į nupuolimą ir valdyk jį išganymo vilties vadžiomis. Rašyk į savo sielą, lyg į baltą švarų popierį, visa, kas gera, kas veda išganyman, ir saugok įrašyti blogo, kas veda į prapultį. Jei tai atliksi, būsi nugalėtojas savęs, ir Jėzus Kristus Paskutiniojo teismo dienoje pašauks tave į Amžinojo Tėvo karalystę.

Balsas į Šv. Mariją

O Marija, stebuklingai apsireiškusi Šiluvoj, padėk man tą nekaltybės rūbelį, kurį per krikštą įgijau, nunešti Kristui nesuteptą. Amen.

Toliau taip pat, kaip ketvirtą dieną.

Aštuntoji diena

Skaitymas ir mąstymas

Žmogau! Atlieki devyndienį pagal savo troškimą, norėdamas nusivalyti, pasipuošti Dievo malonėmis ir su didele viltimi keliauti išganyman į amžinąją laimę. Tu prašai per Šv. Mariją iš Dievo įvairių malonių, bet atmink, kad prašymą išpildys Dieviškoji Išmintis pagal savo valios, todėl išpildymo laiką nemėgink teisti. Amžinasis Tėvas daro visa tavo išganymui. Gal ne tuojau gausi reikalingas sau malones, nes vienu kartu visų gal nemokėtum sunaudoti ir gal net paniekintum. Prašyti yra prašančio dalykas, bet išpildyti prašymą - kaip, kiek, kada, - yra mūsų Maloningiausiojo Dievo valios dalykas. Šv. Marija trokšta mus užtarti, bet argi galėtų Ji prašyti mums iš Dievo malonių, kada jos mums tik pakenktų. Jei gavai malonių, džiaukis, dėkok Dievui ir Šv. Marijai ir jomis vertai naudokis. Jei dar negavai, turėk viltį gauti, kantriai lauk, o atėjus laikui gausi, nes Dievas prašantiems duoda, trokštančius pagirdo. O padedant Šv. Marijai nebūsi apviltas, tik su gryna širdimi ir nepaliaujamai prašyk. Šv. Bernardas dar sustiprina mūsų viltį: "Dar niekas negirdėjo, kad šaukiantis Šv. Marijos būtų apleistas". Gal Dievas išpildys tavo prašymą tavo mirties valandoje ir daug šviesiau, linksmiau, saldžiau, negu tu nori. Gal tave mirštantį Šv. Marija suvystys, kaip kūdikėlį, Dievo malonės vystyklais ir atiduos Jėzui Kristui. Ir kiekvienas nemalonumas liks džiaugsmu. Atsiduok kantriai Šv. Marijos valiai ir Ji nuves į Savo mieliausią Sūnų Jėzų Kristų.

Kiek prašančių gavo per Šiluvoj apsireiškusią Šv. Mariją malonių, niekas neįstengs suskaityti. Dar ir šiandien turtuoliai ir pasaulio apleisti, vargo žmonės, iš ligų patalo atsikėlę, bėga į Šiluvą ir su džiaugsmu garbina Šv. Mariją ir dėkoja už pagalbą. Bet paklausk jų, ar visi greitai gavo prašomų malonių; daugelis gavo, daugelis gauna, daugelis gaus. Taigi ir tu, žmogau, turėk viltį – gausi.

Maldelė

Aš iš nuodėmių atsibudęs šaukiu į Tave nuliūdęs, užtark mane, Šv. Marija! Amen.

Toliau taip pat, kaip ketvirtą dieną.

Paskutinė (devintoji) diena

Stenkis visa, ką įgijęs per šį devyndienį, ko ilgiausiai užlaikyti. Sutartinai su Dievu, – neatsitolink nuo Jo. Jau pasitaisei, apvalei savo sielą, – daugiau jos nebesutepk, o užlaikyk švarią, gražią, iki angelai jos nenuneš Sutvėrėjui. Dabar jau tau pritinka Dievo balsas: „Jūs esate mano draugai“. Nesutraukyk su Dievu draugystės ryšių. „O, prakeikta nuodėmė, kuri tokią draugystę perskyrė“, – sako Šv. Ligoris. Jei nori būti su Dievu, būk su Šv. Marija. Ką pasižadėjai, išpildyk. Pavesk save ir rytą atsikėlęs, ir vakare atsigulęs atiduok Šv. Marijai garbę ir Ji tau pasakys: „Aš neapleisiu tavęs“.

Malda

O! stebuklingoji Šv. Marija Šiluvoj, trokštu ant žemės Dievui ir Tau tarnauti, atiduoti didžiausią garbę, o Danguje kartu su Tavim per amžius Dievą regėti – padėk man, Maloningiausioji Panele, tą pasiekti! Amen.

Baigti padėkos malda Te Maria Laudamus.