siluva.lt
400 m. JubiliejusPamaldos  •  Procesijos ir eisenos  •  Litanija  •  Novena  •  Maldos  •  Giesmės  •  Intencijos  • 
 
Pamaldos

Seniau per atlaidus ištisomis parapijomis į Šiluvą atkeliavę maldininkai organizuotai dalyvaudavo šv. Mišiose. Jos būdavo aukojamos tiek bažnyčioje, tiek Apsireiškimo koplyčioje. Kiekvienos parapijos klebonas, vadovavęs savo parapijiečių kelionei, stengdavosi juos aprūpinti ir sakramentais – laikydavo Mišias, dalydavo Komuniją, sakydavo pamokslus, ragindavo žmones atlaidų proga eiti išpažinties.

Šiais laikais per Švč. M. Marijos Gimimo atlaidus kasdien aukojamos kelerios šv. Mišios, sakomi pamokslai, vedamos katechezės, tačiau pirmiausia orientuojamasi ne į konkrečios parapijos žmones, bet į tuos, kuriems ta diena skirta: medikus ar šeimas, kariuomenę ar verslininkus, ligonius ar jaunuolius ir pan.

Šiluvoje gyvuoja senos tradicijos – kalbėti arba giedoti rožinį, Švč. M. Marijos litaniją, dalyvauti Mišparuose, adoruoti Švenčiausiąjį Sakramentą.

Iš naujų tradicijų paminėtinos – jau daugiau kaip 20 metų gyvuojantis paprotys kiekvieno mėnesio 13-ąją keliauti į Šiluvą. Čia vyksta pamaldos, prašoma Marijos užtarimo, ypač Tėvynei Lietuvai. Neseniai per atlaidus imtas giedoti Rytų krikščionių himnas – Akatistas Švč. Mergelei Marijai.

Šiluvoje vykstančių pamaldų tvarka