siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Šiluvos Švenčiausiosios Mergelės Marijos draugija
Istorija  •  Statutas  •  Pasiaukojimo ir įsipareigojimo aktas  •  Narystė  •  Vadovybė  •  Skyriai  •  „Laudetur“  •  Lankstinukas PDF  • 

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos nariai ir norintys susipažinti su Draugija į bendrą susitikimą kiekvieno mėnesio 13 dieną 11.00 val. renkasi Šiluvoje, Jono Pauliaus II namų salėje. Tel. informacijai: 8 686 80486, 8 650 60367.

APLANKYKITE MUS FACEBOOK'E >>

2009 m. balandžio 9 d. Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus dekretu įsteigta Šiluvos Švenčiausiosios Mergelės Marijos draugija.

Draugija įsteigta atsiliepiant į nuoširdų tikinčiųjų pamaldumą bei siekiant dar plačiau skleisti Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje žinią. „Visus, kurie įsijungs į šios Draugijos veiklą, raginu kuo sąžiningiau gyventi pagal Dievo įsakymus, Jėzaus Kristaus Evangeliją ir Bažnyčios Mokymą, nuoširdžiai atlikti tiesiogines pareigas, siekti šventumo sekant Kristumi, branginti Eucharistiją ir rūpintis, kad kuo daugiau katalikų suvoktų sekmadienio šventimo svarbą, skaityti ir pažinti Šventąjį Raštą, melstis su juo, melstis už kunigus ir prašyti dvasinių pašaukimų, praktikuoti pamaldumą Švč. Mergelei Marijai, rūpintis Šiluvos šventove, skleisti Dievo ir artimo meilę bei Gerosios Naujienos viltį savo aplinkoje“, – rašoma dekrete.

Draugija savo veikloje vadovaujasi arkivyskupo patvirtintu Statutu. Draugijos veikla organizuojama arkivyskupijos, dekanato ir parapijos (rektorato) lygmenimis. Draugijos nariais gali būti dvasininkai, pašvęstojo gyvenimo institutų nariai, praktikuojantys katalikai pasauliečiai, taip pat ir tie, kurie jau priklauso kitoms katalikiškoms bendruomenėms, organizacijoms, draugijoms, maldos grupėms ir pan.

Šiluvos Švenčiausiosios Mergelės Marijos draugijos metinis suvažiavimas

2010 m. lapkričio 13 dieną Šiluvoje vyko pirmą kartą surengtas Šiluvos Švenčiausiosios Mergelės Marijos draugijos metinis suvažiavimas. Renginyje dalyvavo per šimtą Draugijos dalyvių ir rėmėjų iš įvairių Lietuvos miestų.

Susirinkusieji iš pradžių buvo kviečiami į Švenčiausiojo Sakramento adoraciją Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje. Adoracijai vadovavo kun. Gintaras Blužas OFS. Vėliau Draugijos nariai kartu su kitais Šiluvos piligrimais, mėnesio tryliktąją atvykusiais švęsti Marijos dienos, dalyvavo Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus SJ vadovaujamose šv. Mišiose. Jų homilijoje ganytojas ragino mokytis Marijos pavyzdžiu svarstant „visus įvykius savo širdyje“ (Lk 2, 51), atkreipė dėmesį, jog tam labai padeda kasdienė malda apmąstant Šventojo Rašto žodžius. Šią dieną į Draugiją buvo priimti 9 nauji nariai.

Po šv. Mišių Draugijos nariai rinkosi į susitikimą-konferenciją Jono Pauliaus II namuose. Šventinėje agapėje suvažiavimo dalyviai turėjo galimybę susipažinti, pabendrauti ir pasidalyti patirtimi su kitų miestų bendraminčiais.

Konferencija pradėta gerbiamo Draugijos nario arkivyskupo metropolito S. Tamkevičiaus pranešimu. Arkivyskupas kalbėjo apie šių dienų Bažnyčią, išgyvenančią ir džiaugsmingų momentų, ir skaudulių, pabrėžė nepaprastai svarbų mūsų pačių indėlį į Bažnyčios gyvenimą. „Pradėkime gėrį kurti savyje ir skleiskime jį kitiems. Ten, kur gyvename, būkime mažais švyturėliais“, – kvietė ganytojas. Savo kalbą metropolitas baigė palinkėjimu prasmingai ir vaisingai dalyvauti Draugijos veikloje.

Susitikimą tęsė Draugijos pirmininko pavaduotoja dr. Vilija Karaliūnaitė OFS. Ji apžvelgė Draugijos veiklą: kalbėta apie dekanatų padėtį, poreikį plėsti savo gretas parapijose, aptarta siūlytina Draugijos skyrių susirinkimų struktūra.

Pasidalyti mintimis pakviestas Draugijos dvasios tėvas kun. Gintaras Blužas OFS paragino stabtelėti ties savimi prisiimant ne kaltintojo, bet laimintojo poziciją. „Kodėl Dievas leidžia matyti blogus dalykus? Ne todėl, kad piktintumės. Pasiryžkime būti laiminantys“, - ragino kun. Gintaras, kreipimąsi baigdamas Bažnyčios Tėvų žodžiais apie autentišką krikščionio paveikslą.

Konferencijoje pristatytas pirmasis Draugijos leidinio „Laudetur“ numeris. Tai Draugijos dvasios tėvo kiekvienam mėnesiui parengtų mąstymų ir pamokymų leidinys, padėsiantis Marijos mokykloje gilinti bei stiprinti savo tikėjimą ir būti ištikimais Dievo garbintojais.

Renginį užbaigė Kauno Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejaus senovinių kantičkinių giedotojų grupės „Dangaus lelija“ giesmės. Jas drauge giedodami suvažiavimo dalyviai garbino Dievą, apmąstė tikėjimo ir gyvenimo tiesas.

Loreta Lenčiauskienė
Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos narė