siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Bibliografija

Enciklopedijos, žinynai, albumai

 • Vigmantas Butkus. Stebuklo horizontai. Šiluva ir jos legenda lietuvių literatūroje. / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas – Vilnius, 2014. – P. 230.

 • Šiluvos šventovė. Albumas lietuvių ir anglų kalbomis / VšĮ „Terra Publica“ ir Kauno arkivyskupija – Kaunas, 2013. – P. 115.

 • Kun. Stasys Yla. Šiluva / Lietuvių enciklopedija. – Boston, 1963. – T. XXIX. P. 508.

 • Bronius Kviklys. Šiluva / Bronius Kviklys. Lietuvos bažnyčios. Kauno arkivyskupija. – Chicago, 1983. T. 3. P. 396.

Studijos

 • Kun. dr. Nerijus VYŠNIAUSKAS. „Šiluvos šventovė Lietuvoje. Istoriniai, teologiniai ir pastoraciniai aspektai.“ Daktaro disertacija. Popiežiškasis saleziečių universitetas / 2016
 • Kun. dr. Simas MAKSVYTIS „Švenčiausios Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje fenomeno vaidmuo tikinčiųjų evangelizacijai.“ Daktaro disertacija. Vytauto Didžiojo universitetas / 2015
 • Šiluva Lietuvos kultūroje. Meno istorija ir kritika, t. 5. Kaunas, VDU, 2009. – 194 p., iliustr.
 • Kun. Stasys Yla. Šiluva Žemaičių istorijoje. Pirmoji dalis: Reformacija ir restauracija. Antroji dalis: Tarp priespaudos ir išsilaisvinimo – Kaunas, 2007. – 446 p., iliustr., su priedais (dokumentų vertimais).
 • Kun. Stasys Yla. Šiluva Žemaičių istorijoje. Pirmoji dalis: Reformacija ir restauracija. – Putnam, 1970. – 295 p., iliustr. (Serija „Krikščionis gyvenime“. T. 4).
 • Kun. Juozas Vaišnora MIC. Marijos Garbinimas Lietuvoje. Roma, 1958. – 444 p., iliustr. [Lietuvių katalikų mokslo akademijos leidinys Nr. 5].

Informaciniai leidiniai turistams

 • Jono Pauliaus II piligrimų kelio vadovas. – Kaunas: VšĮ įstaiga Katalikų interneto tarnyba, 2008. – 293 p., iliustr., su žemėlapiais.

 • Šiluva. Piligrimo vadovas. – Kaunas: Kauno arkivyskupija, 2008. – 93 p., iliustr.
 • Šiluva. Guide book for piligrims. – Kaunas: Kauno arkivyskupija, 2008. – 83 p., iliustr.

 • Šiluva. – Vilnius: Atkula, 2000. – 16 p., iliustr.

 • Šiluva. – Vilnius: Atkula, 2004. – 31 p., iliustr.

Apžvalginiai leidiniai maldininkams

 • Stasys Yla. Marija Šiluvoje. – Kaunas: Caritas. – 22 p., iliustr.

Tarpukariu Lietuvoje, okupacijos laikotarpiu Jungtinėse Valstijose išleista daug leidinėlių maldininkams apie Šiluvą. Tačiau jie gana sunkiai prieinami skaitytojui. Daugiausia medžiagos galima rasti Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.

Straipsniai

 • Katarzyna Korzeniewska, Bryan Bradley. Šiluva: šventė, švenčiam ir dar švęsim. // Artuma. 2008. Nr. 10. P. 11–12.
 • Dalė Gudžinskienė. Palaiminta žemė ir jos vaikai // Artuma. 2008. Nr. 9. P. 12–14.

 • Liudas Jovaiša. Švč. Mergelės apsireiškimas Šiluvoje: liudijimai, tradicija, kritika // Naujasis židinys-Aidai. 2007. Nr. 11–12. P. 511.

 • Mindaugas Paknys. Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslas // Naujasis židinys-Aidai. 2003. Nr. 6. P. 310.

 • Laima Šinkūnaitė. Šiluvos istorija ir šventumas // Artuma. 2000. Nr. 7–8. P. 20.

 • Regimanta Stankevičienė. Naujas žvilgsnis į Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos stebuklingojo paveikslo istoriją // Literatūra ir menas. 2004 03 19. Nr. 2993.

Interneto svetainės ir puslapiai

Videomedžiaga