siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Atspindžiai literatūroje ir mene

Šiluva įkvėpė nemažai poezijos kūrinių. Tarp žinomiausių Kazio Bradūno eilėraščiai „Šventoji kelionė“, „Šiluva“, „Vakaras prie Šiluvos“, K. Grigaitytės „Šiluvoje“, „Ave, Marija“, „Nenuženk nuo akmens“, M. Bavarsko „Ligonių sveikata“, A. Kairio „Šiluvos Marijai“, J. Krumino „Liga“, A. Tyruolio „Nuo Šiluvos kalnelių“, E. Tumienės „Lobių skrynia“, „Lietuvos karalienė“, „Piemenėliai ir senelis“, J. A. Jūragio „Gyvieji žodžiai“.

Vaizdžiai 1906 m. Šiluvos atlaidus aprašė Žemaitė „Kelionėje į Šidlavą“, gyvi Šiluvos vaizdai išnyra kan. J. Rupeikos „Kermošiuje Šidlavoje“. Paminėtina N. Mazalaitės „Vieno miško legenda“, Liudo Dovydėno apysaka – šaržas „Per Klausučių ūlytėlę“ (1952 m.).

Šiluvos įvykius bandyta atspindėti ir scenoje. Paminėtina: Mykolo Linkevičiaus 1936 m. parengtas ir iki 1944 m., išskyrus 1941-uosius, vaidintas „Marijos apsireiškimas Šiluvoje“, sesers M. Kristoforas parengtas „Stebuklo belaukiant“ (vaidintas 1957–1958 m. Putname), E. Marijošiūtės Šiluvos apsireiškimo inscenizavimas Putnamo mergaičių stovykloje 1958 m. liepos 13 d.

Šiluvos įvykius bandyta perteikti ir dailėje. Marijos apsireiškimas ir skrynios atradimas vaizduojamas XVIII-XIX a. liaudies meno raižiniuose. Pagal juos nežinomi dailininkai Prūsijoje parengė didesnes litografijas.

Marijos apsireiškimo atvaizdą vienas pirmųjų apie 1920 m. aliejiniais dažais nutapė dailininkas Rutkowskis iš Čenstakavo. Nemažai metų šiuo paveikslu būdavo pridengiamas garsusis Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslas.

Šiluvos Marijos atvaizdų galima rasti daugelyje išeivijos lietuvių bažnyčių Jungtinėse Amerikos Valstijose: Čikagos Marquette Parke, Elisabethe, Niujorke, Putname, Marianapolyje, Altoettingene (Vokietija), Absame (Austrija), Rosario (Argentina), Montevideo (Urugvajus). Ten švenčiami ir Šilinių atlaidai.

Vytautas Kašuba (1915–1997). ŠILUVOS DIEVO MOTINA

   
         
Marmuras
Reredas – Aleksandros Kašubienės mozaika


Nekaltojo Prasidejimo seserų vienuolynas, 1954
(Immaculate Conception Convent, Putnam, CT, JAV)
  Smiltainis

Švč. Mergelės gimimo bažnyčia, 1955
(Nativity of the Blessed Virgin Church, Chicago, IL, JAV)
  Marmuras
Reredas – Aleksandros Kašubienės mozaika

Šiluvos Dievo Motinos koplyčia, Nekaltojo Prasidėjimo katedra, 1966
(National Shrine of the Immaculate Conception, Washington, D.C., JAV)

Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997). ŠILUVOS DIEVO MOTINA

 
     
Vitražas

Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia, 1955
(Church of the Immaculate Conception, East San Louis, IL, JAV)
  Bareljefas

Šiluvos Dievo Motinos koplyčia, 1967
(Maizeville, PA, JAV)