siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos narystė
Istorija  •  Statutas  •  Pasiaukojimo ir įsipareigojimo aktas  •  Narystė  •  Vadovybė  •  Skyriai  •  „Laudetur“  •  Lankstinukas PDF  • 

Kas gali būti Draugijos nariais?

Draugijos nariai gali būti dvasininkai, pašvęstojo gyvenimo institutų nariai, praktikuojantys katalikai pasauliečiai, taip pat ir tie, kurie jau priklauso kitoms katalikiškoms bendruomenėms, organizacijoms, draugijoms, maldos grupėms ir pan.

Garbės natystė Draugijoje jos Tarybos gali būti suteikta to vertiems geradariams ir Draugijos bičiuliams, pripažįstant jų nuoširdžią tarnystę ir kilnumą, kad jie galėtų dalytis dvasinėmis vertybėmis ir dovanomis.

Kaip įstoti į Draugiją

Norint tapti draugijos nariu reikia kreiptis į savo parapijos kleboną arba parapijoje veikiančio Draugijos skyriaus vadovą.

Priėmimas į Draugiją paprastai vyksta Šiluvoje, Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje arba Apsireiškimo koplyčioje. Nustaytą dieną po šv. Mišių kandidatas (arba kandidatai) viešai išreiškia norą tapti Draugijos nariu ir pasižadėjimą laikytis įsipareigojimų, pasirašo Įsipareigojimą, ir jam įteikiamas Nario pažymėjimas.

Statutiniai Draugijos narių įsipareigojimai

 • Dalyvauti kartą per mėnesį (ar ypatingomis progomis) aukojamose šv. Mišiose už Draugijos narius.
 • Atsižvelgiant į galimybes, pirmaisiais mėnesių penktadieniais ir šeštadieniais dalyvauti šv. Mišiose ir priimti šv. Komuniją.
 • Adoruoti Švenčiausiąjį Sakramentą. 
 • Aktyviai dalyvauti liturgijoje.
 • Kasdien skaityti ir apmąstyti Šventojo Rašto ištrauką, melstis su juo. 
 • Kasdien melsti Švč. Mergelės Marijos užtarimo pasirinkta malda (rožinio dalimi, litanija, kitomis maldomis). 
 • Nuolat melsti dvasinių pašaukimų. 
 • Dalyvauti draugijos narių susirinkimuose, kurie skiriami dvasiai ugdyti ir veiklai aptarti. 
 • Atsižvelgiant į galimybes, švęsti Marijos dieną ir tradicinius atlaidus Šiluvoje. 
 • Kasmet dalyvauti rekolekcijose pasirinktu būdu. 
 • Atsiliepti į draugijos veiklos iniciatyvas. 
 • Atsižvelgiant į aplinkybes, padėti organizuoti piligrimines keliones į Šiluvą ir jose dalyvauti. 
 • Savo aplinkoje skleisti Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje žinią.

Negalėdamas atlikti įsipareigojimų, narys nepadaro nuodėmės.

Draugijos narys turi teisę:

 • nustatyta tvarka nešioti skiriamuosius Draugijos narių ženklus; 
 • gauti reikiamą pagalbą dvasiniam augimui ir veiklai; 
 • dalyvauti Draugijos organizuojamoje veikloje ir renginiuose;
 • rinkti narius į Tarybą ir pats būti išrinktas.