siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Pasiaukojimo aktas ir įsipareigojimas stojant į DRAUGIJĄ
Istorija  •  Statutas  •  Pasiaukojimo ir įsipareigojimo aktas  •  Narystė  •  Vadovybė  •  Skyriai  •  „Laudetur“  •  Lankstinukas PDF  • 

Pasiaukojimo ŠILUVOS DIEVO MOTINAI aktas
ir įsipareigojimas stojant į Šiluvos ŠVČ. M. MARIJOS draugiją

MARIJA, ŠILUVOS MERGELE, gailestingoji Motina,
dangaus Karaliene ir nusidėjelių Gynėja,
aš aukojuosi Tau ir pasivedu Tavo globai.

Pavedu Tau save ir savo gyvenimą:
visa, kas esu, ką turiu ir ką myliu, tesinaudoja Tavo motiniška globa.
Kad šis mano pasiaukojimas būtų tvirtas,
šiandien šioje Tavo šventovėje aš atnaujinu
Krikšto pažadus, Pirmosios šventosios Komunijos ir Sutvirtinimo įsipareigojimus.
Pasižadu visuomet drąsiai išpažinti šventąjį Romos katalikų tikėjimą,
būti klusnus(-i) popiežiui ir jo skirtiems vyskupams.

Taip pat, būdamas(-a) Šiluvos Švenčiausiosios Mergelės Marijos draugijos nariu(-e),
pasižadu 
stengtis kuo uoliau gyventi pagal Dievo įsakymus,
Jėzaus Kristaus Evangeliją ir Bažnyčios Mokymą,
kuo nuoširdžiau atlikti savo tiesiogines pareigas,
skaityti ir pažinti Šventąjį Raštą bei melstis su juo.
Pasižadu branginti Eucharistiją ir rūpintis,
kad kuo daugiau katalikų suvoktų sekmadienio šventimo svarbą,
melstis už kunigus ir prašyti dvasinių pašaukimų,
puoselėti Dievo ir artimo meilę bei Gerosios Naujienos viltį savo aplinkoje.

Šiluvos Mergele, Dievo Motina,
pasižadu
skleisti Tavo apsireiškimo Šiluvoje žinią,
rūpintis Šiluvos šventove ir iš visos širdies stengtis,
kad mano širdyje, parapijoje ir Tėvynėje
per amžius būtų garbinamas Tavo Sūnus.
Amen.