siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 m. Jubiliejus

„Šiluvos žinia“

„Šiluvos žinia“ – Kauno arkivyskupijos kurijos periodinis leidinys, įsteigtas rengiantis Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejui. Pirmasis numeris išėjo 2007 m. gegužę. Iš viso buvo išleisti septyni numeriai.

Leidinyje buvo siekiama atspindėti pasirengimo Jubiliejui eigą parapijose, dekanatuose ir visoje Kauno arkivyskupijoje, kitose Lietuvos vyskupijose ir išeivijoje.

Šiuo leidiniu buvo suteikta erdvė dalytis savo tikėjimo ir bendruomenių atnaujinimo pastangomis, prisidėti prie to, kad brandžiau būtų išgyventa Viešpaties dovanota Švč. M. Marijos apsireiškimo malonė mūsų tautai, plačiau paskleista žinia apie Šiluvos šventovę Lietuvoje ir už jos ribų.

Biuletenį rengė Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba. Redaktorė – Dalė Gudžinskienė.