siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2017 10 13 MARIJOS diena Šiluvoje
Paskelbta: 2017-10-13Spalio 13-ąją piligrimai Šiluvoje ir „Marijos radijo“ klausytojai šventė Marijos dieną: vieni – lankydami piligrimines Šiluvos šventoves – Apsireiškimo koplyčią ir Švč. M. Marijos Gimimo baziliką ir dalyvaudami šv. Mišiose, kiti – dalyvaudami šv. Mišiose per radijo transliaciją visoje Lietuvoje.

Vidudienį iškilmingai Eucharistijai Bazilikoje vadovavęs Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius šią dieną susirinkusius šlovinti Dievą, jam dėkoti kvietė melstis už Lietuvą, kuri patiria rudens gamtos negandų, o dar labiau išgyvena įvairių dvasinių sunkumų.

Savo homilijoje ganytojas pakvietė pažvelgti į Evangelijoje minimas dvi seseris Mariją ir Mortą. Vieni žmonės taip pat būna labai užsiėmę pasaulio rūpesčiais, kiti daugiau laiko skiria Dievo slėpiniui kontempliuoti. Kaip suderinti veiklumą su Dievo žodžio klausymu? Homilijoje atsakymo į šį klausimą ieškota žvelgiant į Marijos ir Šventosios Šeimos pavyzdį. Marija, motiniška meile ir rūpesčiu buvo apgaubusi Jėzų, tačiau, kaip žinome iš evangelisto Luko, nuolat svarstė savo širdyje Dievo planą, „laikė įvykius savo širdyje“, tai yra kontempliavo didįjį Dievo slėpinį, kurio nei Marija, nei bet kuris žmogus negali iki galo suvokti.

„Ką tai sako mums, XXI amžiaus vaikams? Kaip atrasti tarp savo rūpesčių laiko didžiųjų slėpinių apmąstymui?“ – klausė ganytojas, pasidalydamas keliais patarimais. Kad širdis natūraliai linktų prie Dievo, reikia saugotis pasaulio purvo ir nuodėmės, naudotis Dievo gailestingumo malone per Sutaikinimo sakramentą. Antra – kasdien skaityti ir apmąstyti Šventąjį Raštą (nors vieną jo eilutę) ir įsiklausyti, ką Dievas mums sako per mūsų gyvenimo įvykius, džiaugsmus ir rūpesčius. Kaip reikia išgyventi Dievo slėpinį ir kančioje, moko palaimintasis Teofilius Matulionis – pasak ganytojo, nenustojęs melstis ir tada, kai negaudavo menko kalinio davinio, kai vietoj išsiilgtos Tėvynės jam teko būti išvežtam į invalidų namus Mordovijoje.

Homilija užbaigta paraginimu melstis, kad mūsų mintys būtų nukreiptos į Viešpatį, pas kurį einame amžinai gyventi.

Visuotiniuose maldavimuose, be kita, prašyta Lietuvai krikščioniško sugyvenimo, taikos, daugiau vilties pasitikint Dievu. O jau užbaigiant Fatimos šimtmečio minėjimo metus, melstasi, kad visi išgirstume ir priimtume Mergelės Marijos Fatimoje išsakytą kvietimą atsiversti, t. y. keisti gyvenimą ir melstis.

Šią dieną piligrimams patarnavo Kėdainių dekanato kunigai, Pagrindinėse pamaldose giedojo Kėdainių Šv. Juozapo parapijos choras.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba