siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2017 03 13 MARIJOS dieną Šiluvoje – malda už popiežių Pranciškų išrinkimo 4-ųjų metinių proga
Paskelbta: 2017-03-14Kovo 13-ąją, po antrojo gavėnios sekmadienio, atvykusieji į Šiluvą bei „Marijos radijo“ klausytojai šventė Marijos dieną, prašydami Šiluvos Dievo Motinos užtarimo meldėsi  bendromis ir asmeninėmis intencijomis.

Iškilminga Eucharistija vidudienį buvo švenčiama Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje. Liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas bei kunigai. Giedojo Šiluvos parapijos choras, vadovaujamas Vytauto Šveikausko.

Kauno arkivyskupas L. Virbalas pakvietė šioje Eucharistijoje melstis už popiežių Pranciškų, kurio išrinkimo 4-ąsias metines minime, dėkoti Dievui už Šventąjį Tėvą, jo tarnystę vedant Bažnyčią Šventosios Dvasios įkvėpimu.

Homiliją sakęs arkivysk. S. Tamkevičius atkreipė dėmesį į išgyvenamą gavėnios metą, skatinantį keisti savo gyvenimą. Dievo žodis (Lk 6, 36–38) kviečia į gailestingumą ir didžiadvasiškumą, tačiau krikščionims bene sunkiausia Evangelijos pamoka yra priešų meilė. Žmogaus prigimtis linkusi nekęsti to, kas užgavo, nuskriaudė, gal net atėmė gyvenimą.

„O jei Viešpats taip spręstų apie mus, kai padarome bloga?“ – klausė ganytojas, atkreipdamas dėmesį, jog Jėzus pirmas nuėjo kryžiaus kelią, jam ir budeliai nebuvo priešai. Ant kryžiaus suspindėjo gailestingoji Jėzaus meilė. Ši meilė palietė ir kitą šalia jo buvusį nukryžiuotąjį. Pasak ganytojo, Evangelijos raginimas nereiškia emocinės meilės – tai raginimas už pikta neatsimokėti piktu, melstis, kad Dievas pasigailėtų skriaudėjo. Homiliją užbaigiant pakviesta melsti Dievą malonės – priešų meilės, kuri rodytų krikščionišką brandą.

Visuotinėje maldoje melstasi už popiežių, Bažnyčią, vyskupus, kunigus, kad drąsiai kviestų žmones į susitaikymą. Be kita, melstasi už Lietuvą prašant žmonių sugyvenimo, taip pat už persekiojamus krikščionis pasaulyje.

Švenčiantys Eucharistiją Šiluvoje, kaip ir įprasta, arkivyskupo buvo pakviesti melstis ir už kunigus, mininčius įvairius jubiliejus. Šiluviškiai malda ir plojimais dėkojo savo parapijos kunigams – klebonui kun. Erastui Murauskui ir vikarui kun. Ramučiui Janšauskui 15 metų kunigystės proga. Tokią pačią sukaktį mini kun. Skaidrius Kandratavičius ir kun. Audrius Arštikaitis. 40 metų amžiaus sukaktį švenčia kun. Nerijus Šmerauskas, o tėvui Vytautui Merkiui SJ netrukus sukaks 90 metų.

Liturgijos pabaigoje arkivyskupas pakvietė ir kitą mėnesį atvykti švęsti Marijos dienos. Didžiąją savaitę Šiluvoje ji bus švenčiama balandžio 12 d. (balandžio 13-ąją visi kviečiami į Kauno arkikatedrą švęsti Krizmos Mišių).

Paskutinį kovo mėnesio penktadienį – Ligonių dienos pamaldos 12 val. Nuo balandžio mėn. Ligonių dienos pamaldos vyks ir vakarais. Po vakaro šv. Mišių – Vidinio išgydymo pamaldos.

Ypatingą Marijos dieną švęsime gegužės 13-ąją. Ganytojas pakvietė tądien atvykti į Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Fatimoje 100 metų jubiliejaus paminėjimą Šiluvoje. Spalio 19–22 d. Fatimoje bus švenčiama Lietuvos diena.

Kovo 14 dieną Šiluvoje, Jono Pauliaus II namuose, prasidėjo trijų dienų kunigų rekolekcijos.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba