siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2017 02 13 Marijos dieną Šiluvoje melstasi už Lietuvą, prašyta garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio drąsos ir tikėjimo
Paskelbta: 2017-02-13Vasario 13 dieną Šiluvoje piligrimai šventė Marijos dieną, atsiveždami į šią šventovę savo prašymus ir padėkas, meldėsi ne tik savo asmeniškomis, bet ir visai Lietuvai svarbiomis intencijomis, ypač artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo dienai – Vasario 16-ajai.

Šią dieną piligrimams aukodami šv. Mišias, klausydami išpažinčių  patarnavo Kėdainių dekanato kunigai. Prieš vidudienį Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje Rožinio maldai vadovavo Šėtos klebonas kunigas Robertas Gedvydas Skrinskas.

Iškilmingoje Eucharistijoje brolius vyskupus – Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį, Kauno arkivyskupą emeritą Sigitą Tamkevičių, „Marijos radijo“ programų direktorių kun. Povilą Narijauską, svečią iš JAV tėvą jėzuitą Luką Laniauską, kitus kunigus bei visus piligrimus, taip pat „Marijos radijo“ klausytojus sveikino Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas.

Vysk. Kęstutis tądien kvietė į bendrą maldą trimis intencijomis: melstis už Lietuvą, mininčią 99 savo valstybingumo metų (50 jų praleidome būdami okupacijoje), kad vis iš naujo pamiltume savo Tėvynę; prašyti Dievo pagalbos persiimti garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio laikysena ir drąsa; Fatimos Dievo Motinos apsireiškimo 100-mečio proga ypač melstis už Rusiją ir Dievo valią kaimyniniuose kraštuose.

Ganytojas atskirai pakvietė melstis ir už arkivyskupijos kunigus – 30-mečio proga Darių Vasiliauską, kunigystės 10-mečio proga – kunigus Andrių Alminą ir Domą Pauliką.

Homiliją pasakęs t. L. Laniauskas SJE darsyk visų dėmesį atkreipė į paskelbtąjį Dievo žodį – Evangeliją pagal Morkų (8, 11–13) ir fariziejų bandymą „prispausti“ Jėzų reikalavimu parodyti ženklą iš dangaus. Tėvas jėzuitas kvietė pažvelgti į save: ar ir mes kartais, nematydami Dievo ženklų, nesistengiame priversti Jį elgtis pagal mūsų norus? Dievo ženklus galime pamatyti tikėjimo, arba širdies, akimis. Šiluvoje Mergelė Marija pasirodė vaikams, kurie stebi pasaulį meilės akimis. Tokiam žvilgsniui mus perkeičia Sutaikinimo sakramentas, Eucharistija. Dievo artuma dovanoja naują žvilgsnį į savo gyvenimą.

Vėliau Visuotinėje maldoje, be kita, melstasi už Bažnyčios ganytojus ir Lietuvos valstybės vadovus, už visus tautiečius, patarnavusius Tėvynei savo gyvybės ir kraujo kaina, prašyta Viešpaties, kad arkivyskupo Teofiliaus Matulionio būsimoji beatifikacija būtų paskata atsiversti ne vien lietuviams ir ne vien katalikams.

Eucharistijos pabaigoje vysk. Kęstutis Kėvalas prieš palaiminimą dėkojo visiems atvykstantiems į Šiluvą, jo žodžiais tariant, mūsų tikėjimo tėviškę, paprašė malda palydėti didžiausią arkivyskupijos projektą – Šv. Valentino dieną KITAIP.

Piligrimai Šiluvoje ypač laukiami vasario 24-ąją, Ligonių dieną (pamaldos 12 val.).

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba