siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2017 01 13 Malda už Lietuvą ir jos laisvės gynėjus Šiluvoje
Paskelbta: 2017-01-13Sausio 13-oji, kai Lietuva atmena tragiškąsias savo istorijos dienas, paminėta ir Šiluvoje. Šią dieną piligrimams gausiai susirinkus į kasmėnesinius Marijos atlaidus, melstasi už Tėvynės laisvės gynėjus, Šiluvos Dievo Motinos globos prašyta Lietuvos žmonių dabarčiai ir taikiai ateičiai.

Šiomis intencijomis Šiluvos bazilikoje kvietė melstis iškilmingai Eucharistijai vidudienį vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas. Arkivyskupas sveikino Eucharistiją koncelebravusius Kauno arkivyskupą emeritą Sigitą Tamkevičių, Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį, Telšių vyskupą Joną Borutą, Kauno arkivyskupijos augziliarą vyskupą Kęstutį Kėvalą bei kunigus, ypač Raseinių dekanato, kurie tą dieną patarnavo ir klausyklose, giedantį Šiluvos parapijos chorą bei jo vadovą Vytautą Šveikauską ir visus gausius piligrimus, susirinkusius prie Šiluvoje gerbiamo ir malonėmis garsaus Švč. M. Marijos su Kūdikiu atvaizdo bazilikos Didžiajame altoriuje, kad vėl, kaip ir per šimtmečius, Šiluvos Dievo Motinos užtariami melstų Viešpaties palaimos sau ir visai Lietuvai.

„Sausio 13-oji mums ypatinga diena. Melskimės už tuos, kurie žuvo, už tuos, kurie buvo sužeisti, už tuos, kurie buvo ir liko neabejingi Lietuvai. Laisvė – brangi ir brangintina dovana. Laisvę Dievas sukūrė. Į ją niekas negali kėsintis. Laisvė – tai ir mūsų pastangos. Puikiai žinome, jog velniška nuodėmė – siekis pavergti kitą – veikia pasaulyje. Jam turėjome pasipriešinti prieš 26-erius metus, turime priešintis ir šiandien. Tad melskimės, kad ir mes visi būtume laisvės gynėjais“, – ragino arkivyskupas L. Virbalas savo homilijoje.

Joje, be kita, ganytojas priminė, jog šiais metais minėsime Marijos apsireiškimo Fatimoje 100-metį, ir jos paraginimą pasauliui melstis ir atsiversti, tai yra tikėti jos Sūnų Jėzų, tikėti Evangelija. Šiandien, pasak ganytojo, ypač reikia susirūpinimo dėl pasaulio ateities, ištikimo tikėjimo, maldos, kuri paliestų visą žmogaus gyvenimą, nuolatinio įsipareigojimo Evangelijos dvasią nešti į savo šalies gyvenimą. Jame ir mūsų dienomis, kaip jau XX a. antrojoje pusėje matė ir įvardijo savo laiškuose garbingasis arkivyskupas Teofilius Matulionis, daug pavojų – ypač girtavimo, gyvybės, šeimos nebranginimo, užuot padėjus tėvams netrukdomiems atlikti savo šventą pareigą – auginti ir auklėti jaunąją kartą.

Savo homilijoje ganytojas darsyk atkreipė visų dėmesį į Dievo žodį, ypač Dievo pažadą (plg. Laišką žydams 4, 1–11) „įeiti į Jo atilsį“. Tačiau šis pažadas – ne tik ateičiai, kad pasieksime jo dovanojamą pilnatvę, jis galioja ir pildosi jau dabar. Turime ne tik viltį, bet tikėdami jau dabar regime Dievo veikimą ir dovanas, ragaujame jo ramybės ir džiaugsmo. Tikintis žmogus jau šiandien sulaukia Dievo pagalbos – „Išvydęs jų tikėjimą, Jėzus kreipėsi į paralyžiuotąjį: Sūnau, tau atleidžiamos nuodėmės!“ (Mk 2, 5).

„Tikėjimas, atsivertimas, malda – tai daug, tai svarbu ir labai reikalinga, kad mes gyventume būdami laisvi Dievo vaikai, kurtume savo ir Tėvynės ateitį“, – sakė homiliją užbaigdamas arkivyskupas.

Eucharistijos pabaigoje, prieš palaiminimą, ganytojas dėkojo visiems už bendrą maldą, taip pat ir tą, kurią jo prašymu skyrė už kunigus – už mons. jubil. Kazimierą Senkų, minintį 100 metų gimimo jubiliejų, taip pat 5-erius tarnystės metus skaičiuojančius jaunus kunigus Gintą Leonavičių, Audrių Martusevičių, Giedrių Maskolaitį ir Žilviną Zinkevičių, amžiaus 40-metį minintį kun. Emilį Jotkų bei naujai įšventintus Telšių vyskupijos kunigus Donatą Litviną bei Antaną Budrecką.

Arkivyskupas ragino nuolat turėti kunigus, dar besirengiančius kunigystei seminaristus savo širdyje ir melsti jiems Viešpaties pagalbos skelbti Evangeliją žmonėms ne visada lengvomis sąlygomis.

Pamaldos Šiluvos bazilikoje užbaigtos sugiedant Lietuvos himną.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba