siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2016 07 13 Marijos diena Šiluvoje: „Tapkime mažutėliais.“
Paskelbta: 2016-07-14

Piligrimai iš Kauno arkivyskupijos, kitų Lietuvos vietų liepos13-ąją Šiluvoje šventė Marijos dieną. Dalis piligrimų, tarp jų – arkivyskupijos ministrantų stovyklos Kaulakiuose dalyviai, stovyklaujantys Jono Pauliaus II piligrimų centro bendruomenės vaikai ir jaunimas, vyskupo Kęstučio Kėvalo lydimi, melsdamiesi gailestingumo intencijomis atėjo į Šiluvą pėsčiomis, per šilą, kur įrengtas piligrimų takas ir Kryžiaus kelio koplytstulpiai.

Vidudienį Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje melstis už Lietuvą, ypač už jos jaunimą pradėdamas iškilmingą Eucharistiją kvietė visus piligrimus pasveikinęs vyskupas K. Kėvalas.

Eucharistiją koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, „Marijos radijo“ programų direktorius kun. Povilas Narijauskas, kiti kunigai, tarp kurių buvo du tėvai jėzuitai, atvykę iš JAV. Malda Šiluvoje vyskupo Kęstučio kvietimu buvo palydėtas Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, prieš metus pradėjęs vadovauti arkivyskupijai, vysk. Eugenijus Bartulis – lygiai prieš 19 metų tapęs Šiaulių ordinaru, taip pat paminėtos kelių arkivyskupijos kunigų sukaktys. Kunigystės sukaktis švenčia kunigai Robertas Gedvydas Skrinskas, Rimantas Laniauskas, Emilis Jotkus, amžiaus sukaktis – kunigai Jonas Račaitis, Virginijus Lenktaitis, Andrius Alminas.

Homiliją sakė prieš metus šventimus priėmęs svečias kunigas Lukas Laniauskas SJ. Tėvas jėzuitas atkreipė dėmesį į Evangelijos žodžius „apreiškei mažutėliams“ (plg. Mt 11) pastebėdamas, kaip nuostabu šiuos žodžius apie Dievo karalystės apreiškimą mažutėliams girdėti Šiluvoje – juk čia Marija apsireiškė būtent mažiems vaikams, piemenėliams, kurie skubėjo šia žinia dalytis su kitais.

„Tapkime mažutėliais“, – ragino svečias kunigas, be kita, atkreipdamas dėmesį, jog jis pats, išmokęs lietuviškai iš savo močiutės, gavo tikėjimą būtent per kitų pasidalijimą juo. Mažutėliai, pasak tėvo jėzuito, gavę tokią apreiškimo malonę, turi eiti į savo kraštą, į pasaulį ir nešti Gerąją naujieną, dalytis su kitais žinia apie Jėzų, pasaulio Atpirkėją, išlaisvintoją iš nuodėmės.

Visuotinėje maldoje tądien Šiluvoje buvo meldžiamasi už visus atostogaujančius, ypač už stovyklaujančius vaikus ir jaunimą, kad jie drąsiai atsilieptų, jei būtų Dievo šaukiami rinktis kunigystę ar vienuolinį gyvenimą.

Šiose Mišiose giedojo Ingridos Kliučiūtės vadovaujamas Raudondvario parapijos choras. Piligrimams sielovadinius patarnavimus teikė Kauno II dekanato kunigai.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba