siluva.lt








400 m. Jubiliejus



 
Archyvas

Naujienų archyvas

2016 06 13 Marijos diena Šiluvoje: malda už kunigus ir pašaukimus į kunigystę bei visą arkivyskupijos bendruomenę
Paskelbta: 2016-06-13

Birželio 13-ąją piligriminė Marijos šventovė Šiluvoje sulaukė būrio piligrimų iš įvairių Lietuvos vietų. Tądien į Šiluvą piligriminę kelionę surengė Krekenavos parapijos jaunimas, Jonavos dekanato tikintieji, o šio dekanato kunigai patarnavo tikintiesiems klausykloje, prie altoriaus. Dalis piligrimų į Šiluvą keliavo pėsčiomis per šilą, kur įrengtos Kryžiaus kelio koplytėlės. Jų grupės maldai vadovavo vyskupas Kęstutis Kėvalas.

Vidudienį Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje iškilmingai Eucharistijai vadovavęs Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas kvietė visus į Šiluvą atsivežtais savo širdies prašymais, atsiprašymais ir padėka melsti Viešpatį, iš kurio ateina gailestingumas ir kurio Širdį ypatingu būdu pagarbiname birželio mėnesį, ypač šį birželį, kai minime Gedulo ir vilties, Okupacijos ir genocido dienų 75-metį.

Šiose Mišiose, kaip įprasta, buvo meldžiamasi ir už kunigus kunigystės sukakčių proga. Šį kartą – už kunigystės 5-metį mininčius kunigus Gytį Stumbrą bei Gintą Leonavičių, 30 kunigystės metų – kunigus Gintautą Kabašinską, Ladislovą Baliūną SJ, Paulių Saulių Bytautą OFM, Vytą Kaknevičių bei Romualdą Ramašauską.

Eucharistiją koncelebravo arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, vyskupas Kęstutis, bei kunigai, tarp jų – ir pirmąkart „Marijos radijo“ aukotojų ir klausytojų intencijomis meldęsis naujasis šio radijo programų direktorius kun. Povilas Narijauskas. Giedojo Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos choras, vadovaujamas Egidijaus Obrikio.

Homiliją pasakęs arkivysk. Sigitas kvietė pažvelgti į Marijos pavyzdį. Evangelija kalba apie Mariją, jog ji visa, kas vyko jos ir  Sūnaus gyvenime, dėmėjosi ir svarstė savo širdyje. Ganytojas sykiu atkreipė visų dėmesį į Jėzaus žodžius tėvams, kurie ilgai ieškoję rado jį šventykloje: „Turiu būti savo Tėvo reikaluose.“ Evangelistas pabrėžia Jėzaus klusnumą, kuris rėmėsi klusnumu dangaus Tėvui. Ir kiekvienam krikščioniui, ganytojo žodžiais tariant, svarbu būti klusniam pirmiausia Dievui, Jo valiai. Dievas turi savo planą kiekvieno žmogaus gyvenimui, tad jo centre ir turi pirmiausia būti pats Viešpats.Homilijoje buvo paraginta Marijos pavyzdžiu su meile priimti Dievo žodį, jį skaityti ir svarstyti.

Arkivysk. Sigitas pakvietė tikinčiuosius malda lydėti arkivyskupas Lionginą, prieš metus, birželio 11 dieną, popiežiaus Pranciškaus paskirtą vadovauti Kauno arkivyskupijos bendruomenei.

Susirinkusi bendruomenė savo maldavimuose, be kitų, minėjo Kauno arkivyskupiją jos įsteigimo 90-mečio proga, prašė jai Viešpaties palaimos.

Eucharistijos pabaigoje prieš ganytojiškąjį palaiminimą arkivysk. L. Virbalas dėkojo už bendrą maldą, pranešė apie arkivyskupijos 90-mečio paminėjimą birželio 20–24 d. Kaune, paprašė labai melstis už pašaukimus, kad jauni žmonės drąsiau atsilieptų į Viešpaties pakvietimą.

Ganytojas pakvietė toliau lankyti Šiluvą, pranešdamas apie kai kurių pamaldų pasikeitimą per Marijos dienas. Mėnesių tryliktomis dienomis šv. Mišios 8 ir 9 val. vyks Apsireiškimo koplyčioje, 10 ir 12 val. – bazilikoje.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba