siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2016 05 13 Marijos diena Šiluvoje: ne kalbėti apie meilę, bet meile gyventi
Paskelbta: 2016-05-13

Gegužės 13 dieną, visai artėjant Sekminėms, piligriminėje Šiluvos šventovėje buvo švenčiama Marijos diena. Šią dieną į Šiluvą atvykę piligrimai praėjo ir pro šventąsias Gailestingumo duris – jos šiais Gailestingumo jubiliejaus metais yra atvertos Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje. Priimti Dievo gailestingumą per Sutaikinimo sakramentą piligrimams padėjo klausyklose patarnavę Ukmergės dekanato kunigai. Mišiose giedojo Šiluvos parapijos choras, vadovaujamas Vytauto Šveikausko.

Vidudienį bazilikoje buvo švenčiama pagrindinė Eucharistija, o ją koncelebruojančius brolius vyskupus – Kaišiadorių vyskupą emeritą Juozą Matulaitį bei vyskupą augziliarą Kęstutį Kėvalą, būrį kunigų, taip pat visus piligrimus ir „Marijos radijo“ klausytojus sveikino Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas.

Ganytojas prašė vienytis širdimis ir malda ir ypač kvietė melstis už arkivyskupijos dvasininkus – šį gražų Švč. Mergelės Marijos mėnesį minime daug jų tarnystės sukakčių. Tai arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus vyskupystės 25-metis, kun. Alfonso Bulotos kunigystės 40-metis. 35-erius kunigystės metus mini mons. Adolfas Grušas, kunigai Juozas Kaknevičius bei Petras Petraitis, 25-erius metus – kunigai Arvydas Kasčukaitis, Juozas Čičirka bei Kęstutis Rugevičius. Prašydamas visų maldos, arkivyskupas dėkojo, jei kas maldoje drauge su jo kurso draugais prisimins ir jį patį kunigystės 25-mečio proga.

Vėliau sakydamas homiliją, arkivysk. L. Virbalas atkreipė dėmesį, jog per visą Velykų laiką esame lydimi skaitinių iš Apaštalų darbų knygos, pasakojančių apie Jėzaus mokinius, kurie veikia Šventosios Dvasios įkvėpimu ir vedimu, ypač apie apaštalą Paulių, dienos skaitiniuose, žydų ginče „ dėl kažkokio mirusio Jėzaus“, minimą kaip tą, kuris Jį „tvirtino esant gyvą“ (plg. Apd 25, 19).

Ganytojas sakė, jog tai provokuoja mums išpažinti Jėzų – ne „kažkokį mirusį“, bet gyvą, prisikėlusį, savo gyvenimo Viešpatį pasaulyje, kuris daug žada, bet dar daugiau atima. Jėzus trokšta būti mums bičiulis, bendrakeleivis, trokšta mūsų meilės. Viešpaties klausimas jį išdavusiam Petrui, ar šis Jį myli – ne priekaištas. Petras supranta savo silpnumą ir kliaujasi savo Mokytoju.

„Koks gražus Petro atsakymas: Viešpatie, Tu žinai – ne aš... “, – atkreipė dėmesį ganytojas ir patikino, jog Jėzus yra tas, kuris myli kiekvieną, nepaisydamas mūsų gerumo, matydamas mūsų baimes, lūkesčius, silpnumus, žinodamas mūsų sėkmes ir nesėkmes,.

Be kita, švenčiant Marijos dieną ganytojas pabrėžė, koks glaudus ryšys sieja Mariją su Šventąja Dvasia. Ji taip pasikliovė Dievu, kad pritraukė Šventosios Dvasios dovanas dar prieš jai tampant įsikūnijusio Dievo Motina. Iš Marijos, pasak ganytojo, turime mokytis ne kalbėti apie meilę, o meile gyventi.

Visuotinėje maldoje, be kita, melsta Šventosios Dvasios išgydymo dovanų, melstasi už šeimas, kad jose besiskleidžiantis  tėviškumas bei motiniškumas kurtų taikos dvasią pasaulyje.

Gegužės 27 d.,  paskutinį mėnesio penktadienį, Šiluvoje rengiama Ligonių diena. Šv. Mišios 12 ir 18 val. Po jų – Vidinio išgydymo pamaldos, kurioms vadovaus vyskupas Kęstutis Kėvalas ( žr. daugiau >>). 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba