siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2015 11 13 Marijos diena Šiluvoje: „Marija perduoda mylintį Jėzaus žvilgsnį.“
Paskelbta: 2015-11-13

Lapkričio 13-ąją į Šiluvos piligriminę šventovę švęsti Marijos dienos atvyko nemažas būrys piligrimų. Tą dieną piligriminę kelionę surengė ir Raseinių dekanato parapijos. Šio dekanato kunigai patarnavo klausyklose, aukojo šv. Mišias, sakė homilijas.

Pagrindinė iškilminga Eucharistija vidudienį buvo švenčiama Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje. Liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, kunigai, tarp jų ir „Marijos radijo“ programų direktorius kun. Gintaras Blužas, kuris meldėsi už šio radijo savanorius, geradarius, rėmėjus. Giedojo Raseinių parapijos choras.

Šiluvos piligrimus ir ypač šios Eucharistijos dalyvius, taip pat „Marijos radijo“ klausytojus sveikinęs Kauno arkivyskupas kvietė visus maldoje prašyti Viešpatį, kad Jis savo gailestingumu padėtų įveikti kliūtis, trukdančias artėti Jo link.

Vėliau homiliją sakęs arkivysk. L. Virbalas pasidalijo istorija apie vargšą raupsais sergantį ir nuo kitų atskirtą žmogų, kuris ir nematydamas mokėjo džiaugtis savo mylinčios žmonos žvilgsniu pro mūro sieną, ir atkreipė dėmesį, kaip svarbu žmogui žinoti, jog yra kažkas, kas su meile į jį žvelgia.

Šventasis Raštas, kaip pabrėžta homilijoje, daug kalba apie Dievo žvilgsnį į dangų ir žemę. Savo žvilgsniu Dievas ypač apdovanojo Mergelę Mariją. Šlovės himne po apreiškimo ji sakė: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju, nes jis pažvelgė į savo nuolankią tarnaitę.“ (plg. Lk 1, 46–55). Šis Dievo žvilgsnis, ganytojo žodžiais tariant, nuolat palaikė Mariją, teikė jai tvirtumo neramiame, sunkumų pilname gyvenime. Jėzus nuo kryžiaus žvelgdamas į mokinius ir Mariją paskyrę ją mūsų Motina.

Marijos, kaip Motinos, žvilgsnį matome jos atvaizduose Šiluvoje, Aušros Vartuose, kitose šventovėse. Homilijoje pabrėžta, jog Marija perduoda ne ką kita, bet mylintį Jėzaus žvilgsnį, tą meilės žvilgsnį, kuriuo Jis žvelgia į kiekvieną žmogų. Marija yra Jėzaus žvilgsnio tęsėja. Ji moko mylinčiu Jėzaus žvilgsniu apdovanoti kitus, padėti kitiems, kaip ji pati, žvelgti į Dievą.

„Reikia žvelgti į pasaulį, į žmones Jėzaus žvilgsniu. Matom pasaulio trūkumus, skaudulius ir piktinamės. Jėzus ateina, matydamas žmogaus gyvenimą, priimti jo ir tuo pačiu keisti. Tame didžiausiame neteisingume, didžiausios kančios metu padovanoja mums Motiną. Toks yra Dievo gailestingumas, toks yra Dievo žvilgsnis“, – sakė arkivyskupas, užbaigdamas homiliją paraginimu pajusti jį Marijos šventovėse, tuomet, kai kreipiamės į ją savo malda.

Tądien visuotinėje maldoje, be kitų maldavimų, Šiluvoje melstasi už ganytojus, kad jie mylėtų savo ganomuosius, stiprintų jų viltį, taip pat maldoje užtarti visi, kurie patiria fizinių ir dvasinių kančių, prašyta patirti Dievo gailestingumą ir patiems būti gailestingiems. Artėjant Negimusio kūdikio dienai (lapkričio 23-iąją), melstasi už tuos kūdikius, kuriems nebuvo leista gimti ir kad visus kūdikius šioje žemėje pasitiktų mylinčios ir globojančios rankos.

Lapkričio 27-ąją Šiluvoje bus švenčiama Ligonių diena >>. Pamaldos 12 val.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba