siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2015 10 13 Marijos diena Šiluvoje
Paskelbta: 2015-10-15

Spalio 13-ąją, Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnesį, Šiluvoje buvo švenčiama Marijos diena. Be kitų, iš įvairių Lietuvos vietų į Šiluvą atvykusių piligrimų, čia buvo Jonavos dekanato tikinčiųjų bei kunigų, surengusių piligriminę kelionę.

Pagrindinė iškilminga Eucharistija buvo švenčiama vidudienį Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje. Visus Šiluvos piligrimus, ypač iš Kauno Jono Laužiko specialiosios mokyklos, pasveikino liturgijai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas. Eucharistiją koncelebravo Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, Telšių vyskupas Jonas Boruta, „Marijos radijo“ programų direktorius kun. Gintaras Blužas, kuris meldėsi šio radijo klausytojų, aukotojų intencijomis. Giedojo Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos choras.

Homiliją sakęs arkivyskupas emeritas S. Tamkevičius pasidalijo mintimis apie visų mylimą ir gerbiamą mūsų dangiškąją Motiną – Švč. M. Mariją ir tai, ko šiandien galime iš jos pasimokyti. Ganytojas atkreipė dėmesį, kaip evangelistas Lukas pasakoja apie Mariją, kuri, iki galo nesuvokdama Dievo plano, priima angelo atneštą žinią, jog ji pagimdys Aukščiausiojo Sūnų. Marija nesuabejoja priimti Dievo sprendimą jos gyvenimui. Be to, apreiškimo metu Marija iš angelo sužino, jog jos giminaitė Elzbieta senatvėje jau šeštas mėnuo laukiasi. Ši žinia irgi padrąsina Mariją, kad Dievui nėra negalimų dalykų. Marija skuba padėti kūdikio besilaukiančiai giminaitei. Šio skubėjimo priežastis, kaip minėta homilijoje, buvo Marijos džiaugsmas ir noras juo pasidalyti.

„Marijos apsilankymo pas Elzbietą istorija aiškiai kalba apie tai, kad žmogus, sutikdamas Dievą ir patirdamas jo malonę, visuomet išgyvena didelį džiaugsmą“, – sakė ganytojas, pastebėdamas, jog tikintis žmogus negali būti nusiminęs. Visi – dvasininkai, vienuoliai ir pasauliečiai – turi spinduliuoti džiaugsmu, o patys džiugūs veidai irgi skelbia ir liudija Evangeliją. Šis džiaugsmas kyla iš tikėjimo į mirusį už mus ir prisikėlusį Jėzų Kristų. Tikintis žmogus stokoja džiaugsmo, jei jo tikėjimas yra silpnas, jei jis neišgyvena Dievo artumo, nuodėmėmis krypsta iš Dievo kelio.

„Dievo Motina Marija, išmokyk mus išgyventi Dievo artumą panašiai, kaip tu išgyvenai jį, savo įsčiose nešiodama pasaulio Gelbėtoją. Išmokyk mus spinduliuoti džiaugsmu ir šlovinti Dievą už patirtą jo gerumą“, – šia invokacija užbaigė savo homiliją arkivyskupas emeritas S. Tamkevičius.

Visuotinėje maldoje tądien Šiluvoje, be kita, buvo meldžiamasi už kelis arkivyskupijos kunigus: mons. Kęstutį Grabauską ir kun. Robertą Gedvydą Skrinską 55 metų amžiaus proga, už kun. Virginijų Birjotą ir Gintą Rumševičių, mininčius amžiaus 40-metį, bei kun. Gintarą Vincentą Tamošauską OFM Cap. 15 metų kunigystės proga.

Šį mėnesį piligrimai Šiluvoje ypač laukiami paskutinį mėnesio penktadienį, spalio 30 dieną, kai čia bus švenčiama Ligonių diena. Ligonių dienos pamaldos šaltuoju metų laiku (nuo spalio iki balandžio mėn.) Šiluvoje vyksta tik dieną, 12 val.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba