siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2015 08 13 Marijos diena Šiluvoje: turime priimti Dievo dovanas ir Dievo įsakymus.
Paskelbta: 2015-08-14

Piligrimai iš įvairių Lietuvos vietų, tarp jų – ir piligriminę kelionę surengę Kėdainių dekanato tikintieji, rugpjūčio 13-ąją Šiluvoje šventė Marijos dieną.

Vidudienį iškilmingai Eucharistijai Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, koncelebravo Telšių vyskupas Jonas Boruta, augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, „Marijos radijo“ programų direktorius kun. Gintaras Blužas, kiti kunigai. Giedojo Josvainių parapijos choras.

Sveikindamas brolius vyskupus bei kunigus, visus Šiluvos piligrimus, „Marijos radijo“ klausytojus, Kauno arkivyskupas šioje švenčiamoje Eucharistijoje paragino melsti gerąjį ir gailestingąjį Dievą, siuntusį mums iš Mergelės Marijos gimusį savo Sūnų, kad Jis gelbėtų ir vestų pas save. Ganytojas taip pat pakvietė maldoje prisiminti kelis arkivyskupijoje tarnaujančius kunigus: tėvą jėzuitą Vytautą Merkį 55-erių kunigystės proga, kun. Žydrūną Paulauską kunigystės 20-mečio proga, kun. Antaną Milašių, švenčiantį 85-erių metų amžiaus sukaktį, ir kan. Robertą Pukenį 60 metų jubiliejaus proga.

„Viešpats sukvietė mus čia kaip šeimą pas savo ir mūsų visų Motiną ir kaip šeimą mus stiprina ir maitina savo Žodžiu ir Kūnu. Priimkime juos, būkime atviri“, – savo homilijos pradžioje sakė arkivyskupas L. Virbalas, vėliau visų dėmesį atkreipdamas į ką tik girdėtą, prakalbinantį skaitinį iš Jozuės knygos, į nuostabą keliantį srauniosios Jordano upės persiskyrimą, kai izraelitai galėjo pereiti ją kaip sausumą.

Pagrindinis šio skaitinio veikėjas, ganytojo žodžiais tariant, yra Sandoros Arka, kuri dar pavadinama Viešpaties, visos Žemės Valdovo, Skrynia. Kaip tik dėl jos kliūtis buvo nugalėta. Skrynia reiškė, jog Dievas yra su savo tauta.

„Jei norime pasilikti vienybėje su Dievu, turime priimti Dievo dovanas ir Dievo reikalavimus“, – sakė ganytojas, atkreipdamas dėmesį, jog Sandoros Skrynioje buvo saugoma izraelitų maistas dykumoje – mana ir Dekalogo plokštės.

Mana primena dangaus dovaną – Eucharistiją, kuri yra Dievo Sūnaus Jėzaus Kristaus Kūnas, iš meilės atiduotas dėl pasaulio gyvybės. Dievo įsakymai – tai Jo valia savo tautai. Paklusdami Dievo įsakymams, parodome Jam savo meilę.

„Jei norime nugalėti savo gyvenimo sunkumus, kreipti į gera savo gyvenimą, nebūti parblokšti, o sunkumus kaip progą panaudoti pažangai, svarbiausia yra didžioji Dievo dovana – Eucharistija“, – sakė arkivyskupas. Ganytojas šia proga atkreipė dėmesį į netrukus parapijose prasidėsiantį vaikų rengimą Pirmajai Komunijai ir paragino tėvus labai rimtai žiūrėti į savo vaikų ateitį, kad jai būtų padėti tvirti pamatai.

Užbaigdamas homiliją, ganytojas kvietė prašyti Marijos, kuri irgi pavadinama Sandoros Skrynia, padėti atpažinti ir priimti Dievo dovanas, rinktis Jo įsakymus, kuriuos Jėzus Kristus sutraukė į didįjį – Dievo ir artimo meilės – įsakymą.

Liturgijos pabaigoje dėkodamas jos dalyviams ganytojas pakvietė atvykti į Šiluvą Ligonių dieną, rugpjūčio 28-ąją, bei į Šilinių atlaidus (rugsėjo 7–15 d.), kurie prasidės rugsėjo 6 d. 15 val. šv. Mišiomis ir procesija su Švč. Sakramentu. Ganytojas taip pat paragino rugpjūčio 24-ąją melstis už Ukrainos tautą jos Nepriklausomybės dienos proga.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba