siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2015 07 13 Marijos diena Šiluvoje: „Patikiu savo tarnystę Šiluvos Dievo Motinai, jos globai, jos gerumui.“
Paskelbta: 2015-07-13

Liepos 13-ąją, vidudienį, Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje iškilmingai Marijos dienos Eucharistijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, šeštadienį, liepos 11 d., įžengimu į arkikatedrą >>, vyskupo sosto bažnyčią, pradėjęs eiti arkivyskupijos ganytojo pareigas.

„Pirmąkart aukodamas Eucharistiją kaip Kauno arkivyskupijos ganytojas, prašau Jūsų maldos ir dvasinės paramos, junkimės į bendrą maldą, prašykime Viešpatį nutyrinti širdis, kad galėtume kelti savo prašymus ir intencijas link Jo užtariant Šv. M. Marijai“, – kvietė arkivyskupas, sveikindamas koncelebruojančius brolius vyskupus – Kauno arkivyskupą emeritą Sigitą Tamkevičių, Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį, Kauno arkivyskupijos augziliarą vyskupą Kęstutį Kėvalą, tądien piligriminę kelionę į Šiluvą surengusio Ukmergės dekanato kunigus (ir tuos, kurie patarnavo piligrimams klausyklose), taip pat ir „Marijos radijo“ programų direktorių kun. Gintarą Blužą, kuris meldėsi už šio radijo rėmėjus bei savanorius.

Ganytojas pasveikino Raseinių savivaldos vadovus, pamaldose giedantį Veprių parapijos chorą, vadovaujamą Stasės Novikienės, ypač pasidžiaugė Eucharistijoje dalyvaujančiais Jono Pauliaus II piligrimų centro jaunuoliais bei vaikais, kurie šiuo metu stovyklauja Šiluvoje, taip pat visus „Marijos radijo“ klausytojus.

„Mielieji, esame susirinkę labai brangioje vietoje. Čia daugybę amžių ir daugybė žmonių nešė ir savo džiaugsmus, ir prašymus, ir savo gyvenimus, ir savo ateitį. Šeštadienį pradėjęs tarnystę Kauno arkivyskupijoje, patikėjau ją Šiluvos Dievo Motinai, Švč. M. Marijai, čia gerbiamai, atmenamai, ir labai džiaugiuosi, jog galiu šiandien melstis čia, prie šio altoriaus. Noriu pakartot, jog patikiu savo tarnystę Marijai, jos globai, jos gerumui“ , – sakė arkivyskupas savo homilijos pradžioje.

Vėliau joje ganytojas pakvietė pažvelgti į Marijos paveikslą, kuris ne tik padeda melstis, bet sykiu žmogui perduoda žinią. Ką mums byloja Marijos paveikslai? Gėlės juose nėra tik graži dekoracija, jos primena pirmykštę, nuodėmės nepaliestą kūriniją. Tokia yra ir Marija – nepaliesta nuodėmės, pati tarsi rojaus gėlė. Gėlės išreiškia darnos su Kūrėju troškimą. Ganytojas atkreipė dėmesį, jog atkurti širdies santykį su Kūrėju ragina ir popiežius Pranciškus savo naujoje enciklikoje Laudato siʾ.

Marijos apsiaustas – tai jos globos, apsaugos ženklas. Norėdamas apsisaugoti, žmogus išranda įvairių būdų, tačiau jie tik įkalina. Tikrasis saugumas ir stiprybė – kai įveikiama nuodėmė. Marijos dvasios stiprybė kyla iš jos artimumo Dievui ir jos dorybių. Marija, be to, paveiksluose dažniausiai vaizduojama ant rankų laikanti Sūnų, – nuolat į Jį rodo, veda Jo link.

„Kristaus Evangelija tebūna tas matas, pagal kurį derinsime savo gyvenimą, savo pasirinkimus, savo kasdienybės apsisprendimus, kiekvienoje vietoje, kur gyvenam, dirbam, bendraujam, tada, kai mąstome ir planuojame savo ir tėvynės ateitį. Ji bus tuo džiugesnė ir laimingesnė, kuo mes visi būsime artimiau susivieniję su Jėzumi“, – sakė homiliją užbaigdamas arkivysk. L. Virbalas.

Šv. Mišių dalyviai, melsdamiesi už Bažnyčią, naująjį arkivyskupą metropolitą, kunigus, pašvęstuosius, visuotinėje maldoje meldėsi ir  vieni už kitus bei save – kad trokštų atpažinti Dievo valią savo gyvenime ir mokėtų už viską Jam dėkoti.

Liturgijos pabaigoje, prieš suteikdamas ganytojiškąjį palaiminimą, arkivyskupas padėkojo jos dalyviams, pranešė apie Ligonių dieną Šiluvoje, kuri, kaip įprastai, bus švenčiama paskutinį mėnesio penktadienį (liepos 31 d.), bei apie didžiuosius Švč. M. Marijos Gimimo ataidus >>, kuriuos švęsime rugsėjo 7–15 d.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba