siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2015 06 13 Marijos diena Šiluvoje: malda už tremtinius ir Lietuvą
Paskelbta: 2015-06-15

Birželio 13 dieną gausūs piligrimai arkivyskupijos bei visos Lietuvos piligriminėje šventovėje Šiluvoje šventė Marijos dieną. Tądien piligriminę kelionę čia surengė Kauno I dekanatas, jungiantis miesto parapijas. Šio dekanato kunigai patarnavo piligrimams klausyklose, aukojo šv. Mišias. Grupė piligrimų, atvykusi su Jono Pauliaus II piligrimų centru, dalį kelio keliavo į Šiluvą pėsčiomis, per šilą eidama Kryžiaus kelią prie čia įrengtų koplytėlių >>.

Pagrindinė iškilminga Eucharistija vidudienį buvo švenčiama Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje. Eucharistijos liturgijai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, koncelebravo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, kiti kunigai, tarp jų – ir „Marijos radijo“ programų direktorius kun. Gintaras Blužas OFS, kuris meldėsi šio radijo klausytojų intencijomis, už geradarius bei rėmėjus, bei svečias iš Ukrainos, „Marijos radijo“ šioje šalyje programų direktorius kun. Aleksejus Samsonovas. Pamaldose giedojo choras „Tolmėja“ iš Panevėžio, vadovaujamas Vaidos Nevulienės.

Ši Marijos diena Šiluvoje buvo švenčiama Lietuvai skaudaus atminimo datos – Birželio 14-osios, Gedulo ir vilties dienos, – išvakarėse, tad liturgijai vadovavęs Šiaulių vyskupas E. Bartulis kvietė maldoje prisiminti daug išmėginimų ir kančios patyrusius tremtinius, taip pat melstis už Lietuvą, kad ji gyventų Dievo šviesoje, jos žmonės eitų Jo meilės keliu, kaip ėjo Dievo Motina Švč. M. Marija.

Vysk. E. Bartulis sykiu perdavė Šiluvos piligrimams, „Marijos radijo“ (rengusio pamaldų transliaciją iš Šiluvos) klausytojams birželio 11 d. popiežiaus Pranciškaus paskirto naujojo Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo SJ sveikinimus, jo prašymą vadovauti Eucharistijos šventimui bei patikinimą, jog, negalėdamas dalyvauti šiose iškilmėse, drauge meldžiasi už arkivyskupiją.

Vėliau homiliją sakęs Šiaulių vyskupas atkreipė visų dėmesį, jog birželio 13 dieną Bažnyčia švenčia Nekaltąją Švč. M. Marijos Širdį, o ką tik paskelbta Evangelija pristato nuostabų Šventosios Šeimos gyvenimo paveikslą – Jėzaus atradimą šventykloje. Ganytojo žodžiais, tai giliai išgyventi širdyje turėtų visos šeimos, suprasdamos, kaip svarbu Viešpaties artumoje spręsti savo gyvenimo klausimus. „Džiaugiamės šeimomis, kurios ištikimai klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo“, – sakė ganytojas, apgailestaudamas dėl tų šeimų, kurios išleidžia tai iš akių.

Homilijoje raginta žvelgti į Švč. M. Mariją, tikėjimo kelyje rodančią dėkingumo ir visiško atsidavimo Dievui pavyzdį. Nuo dėkingumo, jog visa, ką turime, gauname iš Viešpaties malonės, prasideda visa tikėjimo kelionė. Atsiliepdama savuoju „taip“, Marija ėjo šiuo keliu, pilna dėkingumo, meilės, ištikimybės: „Mūsų pasitikėjimas Viešpačiu tebūna visiškas, kūdikiškas. Taip įveiksime sunkumus ir išbandymus, kuriuos Jis duos, žinodamas, ko reikia mūsų šventumui. Priimkime tai su dėkingumu, kaip tai darė Marija.“

Vysk. E. Bartulis kvietė dėkoti Dievui už šviesą ir viltį, kuri gyveno tremtinių širdyse. Tremtinių malda ir pasitikėjimas Dievu skatina šiandien sugrąžinti į šeimas maldą. Čia buvo priminta šv. Jono Pauliaus II mintis, jog šeima, kuri kartu meldžiasi, kartu ir gyvena. Homiliją užbaigdamas ganytojas labai ragino skaityti ir branginti Šventąjį Raštą šeimose, kaip meilės relikviją tai perduoti savo vaikams.

Užbaigiant liturgiją, prieš ganytojiškąjį palaiminimą, vysk. Eugenijus Bartulis pakvietė atvykti į Šiluvą birželio 26 d., kai čia paskutinį mėnesio penktadienį, bus švenčiama Ligonių diena >>.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba