siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2015 04 13 Marijos diena Šiluvoje
Paskelbta: 2015-04-14

Balandžio 13 d. Šiluvoje Marijos dieną šventė piligrimai iš įvairių Lietuvos vietų. Piligriminę kelionę surengė taip pat Jonavos dekanatas. Šio dekanato kunigai patarnavo klausyklose teikdami Sutaikinimo sakramentą.

Pagrindinėms pamaldoms Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ bei kunigai. Giedojo Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos choras, vadovaujamas Egidijaus Obrikio.

Liturgijos pradžioje arkivyskupas atkreipė dėmesį į popiežiaus Pranciškaus paskelbtus šventuosius Gailestingumo metus ir bulę „Misericordiae Vultus“ („Gailestingumo Veidas“), pakviesdamas melstis vieniems už kitus, kad visų gyvenimas būtų paniręs į Dievo gailestingumą. Šiose šv. Mišiose taip pat pakviesta melstis už arkivyskupijos kunigus, kurie mini įvairius jubiliejus – kun. Vytautą Paukštį 50-mečio proga, kun. Vytenį Vaškelį kunigystės 30 mečio proga ir kun. Darių Auglį kunigystės 10-mečio proga.

Savo homiliją arkivyskupas taip pat skyrė Dievo gailestingumo temai, ypač popiežiaus Pranciškaus bulei, mininčiai, jog gailestingumas yra viso krikščioniškojo tikėjimo sintezė, o Dievo gailestingumą apreiškė Jėzus Kristus, parodydamas, koks iš tikrųjų yra Dievas. Ganytojas atkreipė dėmesį, jog minėta popiežiaus Pranciškaus bulė yra pratęsimas to darbo, kurį šv. Jonas Paulius II pradėjo Didžiojo krikščionybės jubiliejaus metais, 2000-aisiais paskelbdamas Atvelykio sekmadienį Dievo Gailestingumo sekmadieniu, o Dievo gailestingumo apaštalę ses. Faustiną – šventąja. 1935 metais Aušros Vartų koplyčioje Vilniuje buvo išstatytas pagal šventosios regėjimus tapytas Gailestingojo Jėzaus paveikslas.

„Dievo gailestingumo šviesa kaskart iš naujo paliečia pasaulį“, – sakė ganytojas, paminėdamas, jog verti pasveikinimo tie žmonės, kurie nepraleidžia progos priimti Dievo gailestingumą per Sutaikinimo sakramentą arba panirti Gailestingumo jūroje adoruojant Eucharistiją.

Marija, kaip sakė ganytojas, yra Dievo Gailestingumo nešėja. Būtent Švč. M. Marijai 1951 m. Romoje paaukojo Lietuvą keturi Lietuvos vyskupai – arkivyskupas J. Skvireckas, vyskupai Vincentas Podolskis, Pranciškus Būčys ir Vincentas Brizgys. Mūsų tauta paskui dar ėjo ilgą 40 metų išsivadavimo kelią, panašiai kaip išrinktoji tauta, tačiau ir šiandien tebėra sunkiame laisvės kelyje. Arkivyskupas užbaigė homiliją ragindamas kreiptis į gailestingąją Jėzaus Širdį, sudėti ten visus rūpesčius, pasinerti dieviškajame, mums jau apreikštame Dievo gailestingume.

Šį mėnesį Šiluvoje piligrimai ypač laukiami balandžio 24-ąją – paskutinį mėnesio penktadienį čia bus švenčiama Ligonių diena. Ligonių dienos pagrindinės pamaldos nuo balandžio mėn. (iki spalio) bus rengiamos 12 val. ir vakare – 18 val. vakaro šv. Mišios, 19 val. Vidinio išgydymo pamaldos.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba