siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2015 02 13 Marijos diena Šiluvoje: malda už sergančius ir kenčiančius
Paskelbta: 2015-02-13

Vasario 13 dieną Šiluvoje buvo švenčiama Marijos diena. Tarp piligrimų iš įvairių Lietuvos vietų šioje garsioje šventovėje buvo piligriminę kelionę surengę Jurbarko dekanato tikintieji ir kunigai, kurie aukojo šv. Mišias, sakė homilijas, patarnavo klausykloje priimantiems Sutaikinimo (Atgailos) sakramentą.

Pagrindinės Marijos dienos iškilmės buvo švenčiamos vidudienį Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje. Eucharistijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ ir grupė kunigų. Kun. Gintaras Blužas OFS, Marijos radijo programų vadovas meldėsi už radijo geradarius, rėmėjus, savanorius. Giedojo Raseinių parapijos choras.

Eucharistijos dalyvius sveikinęs Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius pakvietė, kai visi melsis savomis intencijomis, drauge melstis už sergančius, kenčiančius žmones, ypač šiuo metu kenčiančius Ukrainoje, kad ten pasibaigtų nepaskelbto, bet tikro karo nelaimė.

Vėliau homiliją pasakęs arkivyskupas skyrė ją kančios, išgydymo temai, apie kurią kalbėjo ir ką tik paskelbtas Dievo žodis (apie nebylio išgydymą Evangelijoje pagal Morkų). Ganytojas atkreipė dėmesį, jog Jėzui, atliekančiam savo misiją žemėje, rūpėjo visas žmogus – ir kūnas, ir siela, bet daug svarbiau nei fizinės ligos išgydymas jam buvo žmogaus tikėjimas, troškimas atverti žmogų anapusinei tikrovei, pagydyti jo dvasią, prikelti amžinajam gyvenimui, parodyti kelią į dangų.

Bažnyčia, kaip minėta homilijoje, tęsia Jėzaus misiją tarnaudama kenčiantiems, sergantiems. Šv. Jonas Paulius II yra paskelbęs Pasaulinę ligonių dieną vasario 11-ąją. Kaip tik tą dieną prieš 150 metų Lurde apsireiškė Švč. M. Marija, kviesdama žmones į atgailą. Lurde ir šiandien žmonės patiria nuostabių malonių.

Žmonių kančios, dvasinė suirutė, visos negalės, kaip minėjo ganytojas, atsiranda stokojant gyvenimo darnoje su Kūrėju, su Jo nustatyta tvarka. Mums dažnai tik fizinė sveikata atrodo svarbiausia, ją turėdami jaučiamės laimingiausi. Tačiau labai sirgti gali žmogaus dvasia – geri gydytojai irgi supranta, jog pataisius dvasinius dalykus žmogus tampa sveikesnis.

„Prašykime Viešpatį didžiausios malonės, kad mūsų gyvenime nebūtų vietos nuodėmei, o jei ji įsivelia, kad kuo greičiau per Atgailą susitaikintume su Dievu“, – ragino arkivyskupas, užbaigdamas homiliją.

Bendruomeninėje maldoje buvo meldžiamasi ir už tėvynę Lietuvą, jos laisvės gynėjus, taip pat už pašvęstuosius, kad vienuoliai, sekdami Kristumi, tarnautų vargšams, už Santuokos sakramentu palaimintas šeimas, už taiką, kad dėl jos visos tautos, religijos bendradarbiautų.

Eucharistijos pabaigoje, prieš suteikdamas ganytojiškąjį palaiminimą, arkivyskupas dėkojo Telšių vyskupui, visiems broliams kunigams, piligrimams, pakvietė malda palydėti vasario 14 d. jaunimo renginius Kaune, pakvietė paskutinį mėnesio penktadienį atvykti į Ligonių dieną Šiluvoje (pamaldos tądien tik 12 val. šaltuoju metų laiku).

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba