siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2015 01 13 Padėka Dievui už Lietuvos laisvę ir malda už laisvės gynėjus Šiluvoje
Paskelbta: 2015-01-13

Sausio 13-ąją, šalyje minint Laisvės gynėjų dieną, už juos buvo meldžiamasi ir Šiluvos piligriminėje šventovėje, sykiu dėkojant Dievui už laisvės dovaną Lietuvai.

Melstis už  Sausio 13-ąją žuvusius trylika mūsų brolių ir vieną sesę, kurių gyvybė buvo laisvės kaina, taip pat prašyti Dievą, kad laisvės dovana įsišaknytų kiekvieno širdyje, tądien Šiluvoje apsilankiusius piligrimus, „Marijos radijo“ klausytojus kvietė Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, pradėdamas iškilmingą Eucharistiją Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje. Ganytojas sveikino koncelebruojančius brolius dvasininkus – Telšių vyskupą Joną Borutą SJ bei Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį, Kauno I dekanato dekaną mons. Vytautą Grigaravičių, „Marijos radijo“ programos direktorių kun. Gintarą Blužą OFS, kitus, daugiausia Raseinių dekanato kunigus (jie tądien patarnavo piligrimams ir klausyklose) bei visus Eucharistijos dalyvius. Pamaldose giedojo Šiluvos parapijos choras (vad. Vytautas Šveikauskas).

Vyk. K. Kėvalas savo homilijoje visų dėmesį darsyk atkreipė į ką tik girdėtą Dievo žodį ir Jėzų, kuris išlaisvina žmogų iš jį pavergusios netyrosios dvasios. Kafarnaumo sinagogoje Jėzus trumpu sakiniu išvaro demoną: „Nutilk ir išeik iš jo!“ (Mk 1, 25). Jėzus turi išlaisvinimo galią iš Dievo – šią jo galią paveldėjo Bažnyčia. 2 tūkst. krikščionybės metų žmonija eina ilgą išlaisvinimo kelią nuo įvairių formų vergovių, karinių, politinių priespaudų. Ir šiandien, kaip sakė ganytojas, pasaulis nėra ramus, atkreipdamas dėmesį į kruvinus įvykius Ukrainoje, žmonių žūtis Prancūzijoje.

Tačiau žmogaus varginimai, pasak vyskupo Kęstučio, ateina ne tik iš išorės, bet ir iš vidaus. Polinkis į blogį, dosnumo, dalijimosi stoka – tai vidinės laisvės trūkumai (pagal dosnumo indeksą Lietuva yra 119 tarp kitų 135 pasaulio šalių). Tad šiandien, ganytojo žodžiais tariant, turime melsti vidinės laisvės dovanos ypač Švč. M. Marijos, kuri buvo laisvės pilnoji, užtarimu. Krikščionis pašauktas būti laisvės gynėju ir būti laisvas daryti gera su Dievo pagalba.

Sausio 13-osios pamaldos Šiluvos bazilikoje buvo užbaigtos sugiedant Lietuvos himną.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba