siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2014 10 13 Marijos diena Šiluvoje: Rožinio malda tegul nušviečia tikėjimo ir gyvenimo kelionę
Paskelbta: 2014-10-13


Fotografija Vytauto Tauro

Spalio 13-ąją Šiluvos piligriminę šventovę  lankę maldininkai 12 val. Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje šventė pagrindinę Marijos dienos Eucharistiją.

Jos liturgijai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ sveikino koncelebruojančius brolius vyskupus – Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį, Telšių vyskupą Joną Borutą SJ, gausiai atvykusius kunigus bei visus gausius piligrimus ne tik iš Kauno arkivyskupijos parapijų.

Arkivyskupas šioje Eucharistijoje pakvietė dėkoti Dievui už vyskupo Jono Borutos SJ, kuris švenčia 70 metų amžiaus sukaktį, tarnystę, taip pat ragino ypač melstis už Romoje krikščioniškų šeimų klausimus nagrinėjantį Vyskupų Sinodą, už taiką pasaulyje ir vieni kitus. Eucharistiją koncelebravęs „Marijos radijo“ programų direktorius kun. Gintaras Blužas OFS meldėsi šio radijo savanorių, geradarių ir klausytojų intencijomis. Giedojo Šiluvos parapijos choras, vadovaujamas Vytauto Šveikausko.

Homiliją pasakęs arkivyskupas S. Tamkevičius atkreipė dėmesį į Marijos vaidmenį išganymo istorijoje. Marija savo malda lydėjo apaštalus jų misijoje skelbiant Evangeliją, jos misija ir šiandien tęsiasi Bažnyčioje, tiesiant kelią Jėzui žmonių širdyse.

Ganytojas iškėlė ypač spalį daugelio katalikų kalbamą Rožinio maldą kaip galingą šių dienų ginklą – už pasaulio ir savo pačių atsivertimą. Rožinį kalbėti, perspėdama dėl žmoniją laukiančių išbandymų, kvietė Švč. M. Marija, 1917 metais apsireikšdama Fatimoje.

„Sveikinu visus, kurie myli Mariją ir brangina Rožinio maldą. Ji tokia stipri atrama kiekvienam žmogui, ypač kai jis patiria išbandymų“, – sakė arkivyskupas, paminėdamas, kaip reikia jos ypač šiandien, kai griaunamos krikščioniškos vertybės, ypač šeima. Ganytojas paliudijo, jog Rožinis jam pačiam padėjo išgyventi kalėjimą ir lagerį. Užbaigdamas homiliją arkivyskupas ragino įsimąstyti į Rožinio slėpinius – kad ši malda atgaivintų, duotų jėgų ir nušviestų gyvenimo ir tikėjimo kelią.

Užbaigus šv. Mišias Telšių vyskupą Joną Borutą SJ 70-mečio proga pasveikino Kauno kunigų seminarijos Parengiamojo kurso Šiluvoje auklėtiniai, kurie čia studijuoja atvykę iš Telšių vyskupijos. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pristatė 2015 metų kalendorių „Šventųjų relikvijos Lietuvoje“.

Piligrimų sielovadai spalio 13 d. patarnavo Kauno II dekanato kunigai. Šią dieną iki 16 val. Ligonių Sveikatos koplyčioje vyksta Švč. Sakramento adoracija.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba