siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2014 06 13 Marijos diena Šiluvoje: „Tikėjimas, kaip ir gyvybė, yra dovana“
Paskelbta: 2014-06-13

Birželio 13 d. Šiluvą, pagrindinę arkivyskupijos piligriminę šventovę, aplankė gausūs piligrimai ne tik iš Kauno arkivyskupijos. Tą dieną piligrimę kelionę surengė Raseinių dekanato parapijų tikintieji, o šio dekanato klebonai bei kunigai patarnavo piligrimams klausyklose, aukojo šv. Mišias. Pamaldose dalyvavo Panevėžio vyskupijos tikybos mokytojai ir katechetai, kurių rekolekcijos tomis dienomis vyko Jono Pauliaus II dvasiniame centre.

Pagrindinės Marijos dienos iškilmės buvo švenčiamos vidudienį Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje. Eucharistijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir 20 kunigų iš įvairų Lietuvos vietų. Giedojo Raseinių parapijos choras.

Minint Lietuvoje Tremties ir genocido dieną, arkivyskupas liturgijos pradžioje sveikino visus Šiluvos piligrimus ir ypač patyrusius tremties vargus. Susirinkusieji Šiluvoje ir Marijos radijo klausytojai buvo pakviesti melstis ir už gražias kunigystės sukaktis mininčius arkivyskupijos kunigus: Kėdainių dekaną kun. Gintarą Pūrą, kun. Artūrą Kazlauską, kun. Rimą Mačiulskį.

Savo homilijoje ganytojas iškėlė tikėjimo svarbą žmogaus gyvenime. Tikėjimo svarbą nuolat pabrėždavo Jėzus, darydamas stebuklus ir gydydamas žmones. Tikėjimo pavyzdį rodo daug švento gyvenimo pavyzdžio vyrų ir moterų, ir pati Švč. M. Marija, Viešpačiui ištarusi tikėjimo „taip“.

Tačiau, kaip minėta homilijoje, tikėjimas ne laiduoja, kad būsime apsaugoti nuo gyvenimo sunkumų, pavojų – tikėjimas teikia viltį, jog Viešpats net mus ištinkantį blogį gali išvesti į gera. Tačiau šiandien žmonės dažniau turi ne tikėjimą, bet religiją, laiko save kurios nors religijos atstovu.

„Tikėjimas, kaip ir gyvybė, yra Dievo dovana“, – sakė arkivyskupas, primindamas, jog jį reikia rūpintis auginti ir puoselėti per maldą ir gerus darbus, rūpinimąsi kitais. Homilija užbaigta prašant Viešpatį pagalbos augti tikėjime, atpažinti gyvenimo klystkelius, Švč. M. Marijos užtariamiems laikytis Viešpaties kelio.

Į Šiluvą piligrimai kviečiami atvykti ir paskutinį birželio penktadienį, kai čia bus švenčiama Ligonių diena. Į jas piligriminę kelionę iš Kauno rengia Jono Pauliaus II piligrimų centras.