siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2014 05 13 Marijos diena Šiluvoje: malda už Lietuvos dvasinį atsinaujinimą
Paskelbta: 2014-05-13

Gegužės 13-ąją Šiluvoje daug piligrimų – Lietuvos vyskupų, kunigų, taip pat svečių iš Italijos, Kauno II dekanato parapijų tikinčiųjų bei atvykusių iš įvairių Lietuvos vietų šventė Marijos dieną, dalyvavo pamaldose, adoravo Švč. Sakramentą, meldėsi savo asmeniškomis ir visai Lietuvai svarbiomis intencijomis.

Už Lietuvos dvasinį atsinaujinimą, visų susiklausymą, pagalbą vieni kitiems ir ėjimą į priekį  Šiluvos piligrimus ir Marijos radijo klausytojus kvietė drauge melstis iškilmingoms šv. Mišioms vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ. Mišias koncelebravo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas SJ, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis bei grupė (apie 20) kunigų. Už Marijos radijo rėmėjus, savanorius, klausytojus, jų intencijomis meldėsi programų direktorius kun. Gintaras Blužas OFS. Šiose šv. Mišiose patarnavo Parengiamąjį kursą Šiluvoje jau užbaigiantys seminaristai, giedojo Raudondvario parapijos choras.

Minint 93-ąsias Švč. M. Marijos apsireiškimo Fatimoje metines, savo homilijoje Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas priminė, kaip šv. Jonas Paulius II konsekravo pasaulį Fatimos Dievo Motinai, kuri 1917 metais pasirodydama Portugalijos kaimo vaikams prašė melstis už žmonijos atsivertimą jos laukiančių grėsmių akivaizdoje.

Šiluvoje tikinčiųjų susirinkimais atsiliepiama į Fatimos Dievo Motinos prašymą. Šie susirinkimai padėjo palaikyti tikėjimą laisva tėvynės ateitimi gūdžiuoju sovietmečiu. Eucharistijos bičiuliai, mons. Alfonsas Svarinskas, arkivyskupas SigitasTamkevičius, daug kitų žymių asmenybių nešė šį tikėjimą savo malda ir veikimu, ir tai davė gražius vaisius.
Tačiau, kaip minėjo homilijoje vysk. Kęstutis, šiandien gyvename kitų išbandymų akivaizdoje. Šiandienė mirties kultūra neišvengiamai žlugs – ar krikščionys yra pasirengę būti pirmuoju nauju balsu visuomenėje? Kaip atsinaujinti, ypač atnaujinti parapijų bendruomenes, vyskupas pakvietė pasidalyti svečią italą kun. Pjerą.

Svečias papasakojo apie apsilankymą vienoje Šiaurės Amerikos parapijoje, kur visi jos bendruomenės nariai gyveno taip, kaip parašyta Apaštalų darbuose. Čia jis supratęs, jog bus naudingas parapijai kaip kunigas, jei visą savo laiką skirs evangelizacijai. Surado žmonės, kurie, atrodo, tik to ir laukė. Ugnis, kuri užsiliepsnojo, buvo uždegta Šventosios Dvasios. Tai jos dovanos tapo uždegančios ir atnaujinančios – liudijo kunigas, atvykęs į Šiluvą su savo parapijos nariais (vienos italų šeimos sutuoktiniai po šv. Mišių pasidalijo savo liudijimu).

Po šv. Mišių Šiluvoje veikiančiame Piligrimų informacijos centre piligrimai galėjo aplankyti parodą, skirtą šv. Jonui Pauliui II, kuris per apaštališkąją kelionę Lietuvoje pabuvo sykiu ir Šiluvos piligrimu, lankėsi jos šventovėse ir pavedė Šiluvos Dievo Motinai Lietuvos žmones.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba