siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2014 04 14 Marijos diena Šiluvoje: sekime Sopulingąją Motiną jos Sūnaus kančios keliu
Paskelbta: 2014-04-14

Marijos diena Šiluvoje šį mėnesį buvo švenčiama pradedant Didžiąją savaitę. Balandžio 14-ąją, Didžiosios savaitės pirmadienį, į Šiluvą gausiai atvyko piligrimų, daugiausia iš Kauno miesto parapijų, nes tądien Kauno I dekanatas surengė čia piligriminę kelionę. Šio dekanato kunigai patarnavo piligrimams klausyklose teikdami Sutaikinimo sakramentą, aukojo šv. Mišias ir sakė homilijas.

Gausus piligrimų būrys vidudienį, 12 val., Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje dalyvavo iškilmingoje Eucharistijoje. Jos liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupijos augziliaras vysk. Kęstutis Kėvalas, koncelebravo Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, Marijos radijo programų direktorius kun. Gintaras Blužas OFS, kiti kunigai. Giedojo Kauno Šventojo Kryžiaus (karmelitų) parapijos choras.

Eucharistijos švęsti susirinkusią bendruomenę sveikinęs vysk. K. Kėvalas kvietė melsti Viešpatį malonės šią Didžiąją savaitę sekti Sopulingąja Motina jos Sūnaus Jėzaus kančios keliu, iš jos mokytis kantrybės iškęsti kančią iki galo ir iki galo išbūti prisikėlimo viltyje. Šioje Eucharistijoje buvo meldžiamasi ir už kun. Gintarą Blužą OFS 10 metų kunigystės proga, taip pat už kun. Aleksandrą Počiulpį (Kėdainių Šv. Juozapo parapija) 90 metų amžiaus proga ir kun. Gražvydą Geresionį (Dotnuvos parapija) 40 metų amžiaus proga. Tikintieji Šiluvoje buvo paraginti malda pasitikti ir palydėti balandžio 14 d. į Lietuvą atvykstantį naująjį apaštališkąjį nuncijų arkivyskupą Pedro López Quintaną.
 
„Brangieji, žengiame į Didžiąją savaitę, joje kartu su Jeruzalės piligrimais, atėjusiais švęsti Velykų, seksime mintimis ir širdimi paskui savo Išganytoją“, – sakė homilijos pradžioje vysk. K. Kėvalas, primindamas, jog ši Didžioji savaitė, apmąstant didžiausią Bažnyčios turtą – Velykų slėpinį, skirta ir žmogaus apsivalymui. Sykiu tai ir egzaminas kiekvienam – Evangelijų įvykiuose tomis dramatiškomis dienomis atpažinti save tarp tų žmonių, kurie Viešpaties pasmerkimo mirčiai, jo nukryžiavimo dramoje elgėsi skirtingai: vieni kartu buvo kančioje, nors ir ne iki galo suprato tų įvykių prasmę, antri visa pateisino, nes buvo įsitikinę savo teisumu, treti net išdavė.

Vėliau savo homilijoje ganytojas pakomentavo kelių Evangelijos veikėjų elgesį. Praktiškoji ir veiklioji Morta, pasak ganytojo, atlieka paprastus rankų darbus ir yra paguoda visiems, kurie išgyvena, kad savo darbais per menkai prisideda prie pasaulio išganymo. Marija parodo savo meilę, kuri neskaičiuoja, ir visa, ką turi brangiausia, atiduoda mylimajam. Judo pavyzdyje matome, jog žmogus yra labiausiai gundomas tuo, ką moka daryti geriausio. Žydai (sadukiejai) irgi mąstė kaip Judas, nematė kitos tikrovės, nei ta, kurioje gyveno, nemokėjo priimti Dievo pasiūlymo be išskaičiavimo.

Su kuriais iš šių Evangelijos veikėjų esame, kas mes esame šioje dramoje? Žmogus, ganytojo žodžiais tariant, yra nuolat „tarp“, tačiau į ką palinks, priklauso nuo paties apsisprendimo. Marija rodo atsidavimą be išskaičiavimo, todėl jos pavyzdys yra brangiausias perlas. Tačiau labiausiai žmogus reikalingas paties Dievo pagalbos. Tik Viešpats gali perkeisti žmogaus širdį, išgydyti jo neįgalumą.

Vysk. K. Kėvalas paragino visus, dalyvaujant Didžiosios savaitės liturgijoje, klausyti, įsimąstyti ir stoti į tų, kurie buvo Jėzaus kryžiaus papėdėje, pusę, priimti Viešpatį, kuris „turi amžinojo gyvenimo žodžius“ (Jn 6, 68), – juk niekas pasaulio istorijoje nėra pasiūlęs daugiau.

Visuotinėje maldoje, be kitų maldavimų, buvo meldžiamasi už visus, kurie yra nukryžiuoti savo kančios, ligos, negalių, taip pat vieni už kitus, kad šią švenčiausią metų savaitę minimi didieji tikėjimo slėpiniai perkeistų širdis ir gyvenimus.

Eucharistijos liturgijos pabaigoje specialiomis maldomis, kaip įprasta, prašyta Švč. M. Marijos, Šiluvos Dievo Motinos globos sau, savo artimiesiems, taip pat globoti ir ginti tėvynę Lietuvą.
--------------------------------------------

Piligrimai balandžio mėnesį Šiluvoje ypač laukiami Ligonių dieną, kuri švenčiama paskutinį mėnesio penktadienį. Nuo balandžio Ligonių dieną pamaldos vyks ir vakare (18 val. šv. Mišios, po jų Vidinio gydymo pamaldos; apie Ligonių dienas 2014 metų balandžio–spalio mėnesiais >>).

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba