siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2014 01 31 Ligonių diena Šiluvoje
Paskelbta: 2014-01-31

Sausio 31 d. ir per žiemos speigą į Šiluvą atvykusieji piligrimai, ir parapijos bendruomenė 12 val. Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje šventė Ligonių dienos pamaldas.

Eucharistijos liturgijai vadovavęs parapijos klebonas kun. Erastas Murauskas visus piligrimus, taip pat ir Marijos radijo klausytojus kvietė dėkoti Dievui, kad Jis gydo sielos ir kūno žaizdas. Susirinkusiems buvo priminta, jog pats Jėzus yra pažadėjęs išgydyti ir prikelti, drąsino ateiti prie Jo, prašyti ir leistis būti Jo išgydytiems. Per šv. Mišias giedojo parapijos jaunimo choras.

Homiliją pasakė Kauno kunigų seminarijos Parengiamojo kurso (jo auklėtiniai įsikūrę Šiluvos Jono Pauliaus II namuose) vadovas kun. Ramūnas Norkus.

„Dievas turi planą išgelbėti žmogų. Jo išgelbėjimas niekaip nesugriaunamas“, – sakė kun. R. Norkus, primindamas, jog jo tikrai nesugriovė Šventojo Rašto skaitiniuose minėta Dovydo nuodėmė ir kitos žmonių nuodėmės. Kita vertus, dėl nepripažintų, neapgailėtų nuodėmių žmogus, tauta, laikmetis gali labai pasiligoti.

Krikščionys yra pakviesti skelbti Dievo karalystę, kuri, nežiūrint žmonių nuodėmių, jau yra čia. Pats Dievas, ne jo skelbėjai, pirmiausia atlieka šį darbą. Dievas pats duoda augimą savo karalystei – Jam garbė!

Dievo rankose, sakė kun. R. Norkus, ir kiekvieno žmogaus vaisingumas. Sausio 31 d. minimas vaikų ir jaunimo globėjas šv. Jonas Boskas rūpinosi labiausiai apleistais jaunuoliais. Dievas laimino ir leido, kad atsirastų jaunimo oratorijos, palaiminga saleziečių veikla. Homilijoje paraginta ypač melstis už tuos, kurie šiandien Dievo sėklą paberia į jaunų žmonių sielas.

Šv. Mišių pabaigoje jas aukoję kunigai teikė norintiems asmenišką ligonių palaiminimą.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba