siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2013 10 13 Marijos diena Šiluvoje: „Su Jėzumi žengti pirmyn tikėjimo kelionėje“
Paskelbta: 2013-10-14

Spalio 13 d. sekmadienį pilnutėlėje Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje Marijos dienos iškilmingą Eucharistiją šventė gausūs piligrimai iš įvairių Lietuvos vietų, tarp jų – gausus būrys tądien į Šiluvą piligriminę kelionę surengusio Kauno I dekanato (miesto parapijų) tikinčiųjų. Šio dekanato kunigai tą dieną patarnavo klausyklose, aukojo šv. Mišias.

Iškilmingai sumos Eucharistijai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ kvietė, be savo asmeniškų, į Šiluvą atsivežtų prašymų, melsti bendra intencija – už Lietuvą, jos reikalus. Mišias koncelebravo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, kiti kunigai. Giedojo Vilniaus Šv. Juozapo bažnyčios choras (beje, prieš tai Apsireiškimo koplyčioje sugiedojęs Akatistą).

Homiliją pasakęs arkivyskupas atkreipė dėmesį į pirmojo Šventojo Rašto skaitinio (2 Kar 5) pasakojimą apie raupsais sergantį kariuomenės vadą Naamaną, jo nesėkmingus bandymus pasitelkiant pinigus bei karaliaus valdžią pagyti iš šios mirtinos ligos. Pranašas Eliša jį išgydo liepdamas išsimaudyti drumzlinoje Jordano upėje – sunkiai patikėdamas Naamanas iš tiesų pasveiksta.

Homilijos klausytojų mintis ganytojas vėliau perkėlė į Lietuvą, kuri serga labiau nei Naamanas. Laisvė daugeliui žmonių, kurie nebuvo už ją kentėję, neatrodė vertybė. Per 50 metų dalis slėpė savo tikėjimą, išmoko nesąžiningumo, nesaikingo alkoholio vartojimo. Šiandien, neturintys rimto tikėjimo, yra panirę į depresiją, tampa valstybės išlaikytiniais, vis mažiau vertinama gyvybė, vis labiau atakuojamas šeimos institutas.

„Kai kas planuoja pagydyti Lietuvą geresniu ekonominiu gyvenimu“, – sakė ganytojas, atkreipdamas dėmesį, jog tai svarbu, bet pinigais visko neišspręsi. Evangelijoje Jėzaus žodžiais „Kelkis, eik! Tavo tikėjimas išgelbėjo tave“ (Lk 17, 19) pabrėžtas esminis dalykas: gydo tikėjimas, kai Dievą rimtai įsileidžiame į savo gyvenimą. kai leidžiame Jam veikti.

Arkivyskupas atkreipė dėmesį į popiežiaus Pranciškaus mintį, jog „Marija ėjo tikėjimo piligrimystėje <...>Augti tikėjime, žengti pirmyn toje dvasinėje piligrimystėje, kuriuo yra tikėjimas, reiškia sekti Jėzumi, jo klausyti, matyti, kaip jis elgiasi ir žengti jo pėdomis, turėti tokius pat jausmus ir nuostatas: nuolankumą, gailestingumą, artumą, bet taip pat griežtą veidmainystės, stabmeldystės, dviveidystės atmetimą“.

„Melskime šito supratimo, nes šitai kaip Jordano vanduo padės gydyti visą Lietuvos visuomenę“, – sakė arkivyskupas užbaigdamas homiliją.


Po vyskupų suteikto ganytojiškojo palaiminimo arkivysk. Sigitas Tamkevičius, lapkričio 7-ąją minėsiantis 75 metų amžiaus jubiliejų, kvietė melstis už savo įpėdinį – būsimąjį arkivyskupijos ganytoją, kurį rinks popiežius Pranciškus.

Piligrimų dėmesys buvo atkreiptas į „Šviesos dirbtuvėlių“ bendruomenę, kuri tądien į Šiluvą atsivežė neįgaliųjų rankų darbelių – įsigyjant jų kviesta solidariai ją paremti.

Marijos dieną švenčiantieji Šiluvoje kviečiami po šv. Mišių adoruoti Švenčiausiąjį Sakramentą Ligonių Sveikatos koplyčioje.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba