siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2013 08 13 Marijos diena Šiluvoje: Kėdainių dekanato piligriminė kelionė
Paskelbta: 2013-08-13

Rugpjūčio 13-ąją Šiluvos šventovėje buvo švenčiama Marijos diena. Iškilmingas šv. Mišias Švč. Mergelės M. Gimimo bazilikoje šventė gausus būrys piligrimų, tarp jų – ir Kėdainių dekanato tikintieji. Juos bei drauge Eucharistiją koncelebravusius Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį, Kauno arkivyskupijos augziliarą vyskupą Kęstutį Kėvalą, brolius kunigus, taip pat „Marijos radijo“ klausytojus sveikino liturgijai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius.

Šią Marijos dieną švenčiant Žolinių išvakarėse ir jau artėjant didiesiems Šilinių atlaidams, ganytojas paragino Eucharistijos dalyvius melstis, kad Marija, Viešpaties išaukštinta paėmimu į dangų, būtų išaukštinta ir mūsų širdyse; taip pat paraginta prašyti palaimingų Švč. M. Marijos Gimimo atlaidų Šiluvoje. Be to, buvo pakviesta malda palydėti 50 metų amžiaus jubiliejus švenčiančius Šiluvos parapijos kleboną kun. Erastą Murauską bei mons. Vytautą Grigaravičių, 25 metų kunigystės sukaktį minintį t. Kazimierą Ambrasą SJ. Šiose šv. Mišiose taip pat melstasi už Marijos radijo rėmėjus ir aukotojus.

Savo homilijoje arkivysk. S. Tamkevičius darsyk atkreipė klausytojų dėmesį į ką tik perskaitytą Evangeliją ir paties Viešpaties žodį – jo raginimą atsiversti ir tapti mažutėliais „Iš tiesų sakau jums: jeigu neatsiversite ir nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę. Taigi kas pasidarys mažas, kaip šis vaikelis, tas bus didžiausias dangaus karalystėje“ (Mt 8, 3–4).

„Ką reiškia būti vaiku? Tai ne amžiaus ir ūgio klausimas“, – sakė ganytojas, atkreipdamas dėmesį į Švč, M. Marijos pavyzdį. Dievo išsirinktoji Nazareto mergaitė iš savęs nieko neturėjo, viską buvo gavusi iš Dievo, todėl vien juo pasitikėjo ir jį šlovino. Ir žmonėms skirta tapti mažutėliais atsiverčiant iš savo didybės. Darydamas puikybės nuodėmę žmogus sako, jog ne Dievas, o jis pats yra svarbiausias.

Norą karštligiškai siekti turtų valdžios, būti didesniems, už kitus svarbesniems ganytojas pavadino sunkiu gundymu, iš kurio žmogui nelengva pagyti. Bažnyčios misija – žmonių raginimas atsiversti: tapti mažutėliais, vertais Dievo karalystės. Homilijoje paminėti II a. šventasis kankinys Ipolitas, šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, troškę būti dvasiškai maži Dievo rankose.

„Švč. Mergele Marija, išaukštinta virš visų kūrinių, padėk mums nusileisti iš savo didybės aukštumų ir tapti į tave panašiais mažutėliais“, – šia invokacija baigė savo homiliją arkivyskupas S. Tamkevičius.

Prieš suteikiant ganytojiškąjį palaiminimą arkivyskupas padėkojo piligrimams patarnavusiems Kėdainių dekanato kunigams, giedojusiems Kėdainių Šv. Jurgio ir Josvainių parapijų chorams bei pakvietė į Padėkos už laisvę dieną Šiluvoje rugpjūčio 25-ąją. Tądien tradiciškai paskutinį rugpjūčio sekmadienį į Šiluvą rengiamos dvi Piligrimų eisenos – nuo Dubysos slėnio ir Tytuvėnų (išsamiau čia >>). Šios eisenos metu bus pašventintos naujai pastatytos 14 Rožinio koplytėlių kelyje per Šiluvos šilą.

Paskutinį rugpjūčio penktadienį Šiluvoje bus rengiama Ligonių diena, o rugsėjo 7-ąją čia prasidės didieji Šilinių atlaidai (visą programą žr. čia >>).Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba