siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2013 09 13 Šilinių kronika: Ligonių, slaugytojų ir medicinos darbuotojų diena
Paskelbta: 2013-09-13

Rugsėjo 13-ąją, Marijos dieną, Šilinių atlaiduose melstasi už fizines ir dvasines negalias kenčiančius ligonius, neįgaliuosius, jų artimuosius, globėjus, gydytojus, slaugytojus. Šiluvoje Gimtadienio proga pasveikinti Švč. M. Marijos, kuri čia turi Ligonių Sveikatos titulą ir jos užtarimas Viešpačiui lengvina, malšina kančias ir žadina žmonėms viltį, atvyko gausus būrys piligrimų iš įvaiirių Lietuvos miestų, miestelių: tarp jų ir įvairių gydymo įstaigų, slaugos ligoninių, senelių globos namų bendruomenės kartu su gydančiu, slaugančiu personalu, įstaigų vadovais, neįgaliųjų draugijų nariai, maltiečiai. Vidudienį švenčiamos iškilmių Eucharistijos pabaigoje ligoniams buvo teikiamas ganytojų asmeniškas palaiminimas.

Fotografija Silvijos Knezekytės  Fotografija Silvijos Knezekytės

Piligrimus aikštėje, po bendros Rožinio maldos, sveikinęs ir katechezę vedęs kun. A. Kazlauskas joje palygino ligos, kančios, išbandymų patirtis su sportine kova. Turime kasdien dvasią mankštinti savo malda ir sakramentais, kad atėjus neišvengiamai ligos, kančios, nesėkmės, skausmo valandai ne keiktume, bet laimintume ir palaimintume. Kentėti visa ir visus laimindami bei palaimindami mokomės iš Jėzaus kryžiaus kančios.

Fotografija Silvijos Knezekytės  Fotografija Silvijos Knezekytės

Sveikindamas visus piligrimus, taip pat į iškilmes atvykusį LR Sveikatos apsaugos ministrą Vytenį Andriukaitį, LR Maldos ordino prezidiumo narius, šv. Mišias koncelebravusius Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį, Panevėžio vyskupą emeritą Joną Kaunecką, ligonių sielovadoje tarnaujančius kunigus kapelionus, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ sakė: „Sergantieji ir kenčiantieji yra Bažnyčios dvasinis turtas, ypač jei jie savo kančias ir ligas sugeba sudėti prie Viešpaties kojų.“ Ganytojas  pavadino tokią kančią viltyje palaiminta ir panašia į Viešpaties, kviesdamas visus ypač melstis ir už patarnaujančius ligoniams, nes jų meilės ir širdies prilietimas kartais veikiau labiau nei vaistai. Mišiose giedojo solistai Rita Preikšaitė, Povilas Padleckis, vargonavo Dalia Jatautaitė.

Homiliją pasakęs vysk. Jonas Kauneckas atkreipė dėmesį, jog, kaip žinome iš Evangelijos, Marijos dėmesys irgi krypo ten, kur skausmas, sunkumai. Ji skubėjo pagelbėti Elzbietai, kuri senyvame amžiuje laukėsi kūdikio. Išgijimo stebuklų irgi daugiausia įvyksta Marijos šventovėse. „Ir stebuklai tikrai vyksta“, – sakė ganytojas, sykiu primindamas neregio išgydymą Evangelijoje: išgijimą Viešpats dovanoja palaipsniui, ir tai žmogų labiau priartina prie Dievo.

Aplankėte ligonį – mane aplankėte, – taip sakė pats Jėzus, bet, ganytojo apgailestavimu, ne visi jo paties lankyti ligoniai buvo savo kančioje drauge su Viešpačiu, kai kada Dievas kenčiantiems atrodo per žiaurus, Viešpats nėra jiems stiprybė ir viltis. Vysk. J. Kauneckas papasakojo apie Nobelio premijos laureato Aleksio Karelio atsivertimą, palydėjus sunkius ligonius į Lurdą. Po šios kelionės jis pasakė: „Nebegaliu daugiau būti netikintis.“

„Tikėjimas pakelia žmogaus dvasią“, – sakė Panevėžio vyskupas emeritas, kviesdamas Šiluvoje melsti ir dėkoti Dievui pal. Jono Pauliaus II maldos žodžiais čia prieš 20 metų.

Fotografija Silvijos Knezekytės Fotografija Silvijos Knezekytės

Pasibaigus Eucharistijai, padėkos žodį tarė Sveikatos apsaugos ministras V. Andriukaitis, pabrėždamas jautraus ir taip pat kaip ir vaistai gydančio žodžio, gailestingumo svarbą medicinoje.

Fotografija Silvijos Knezekytės  Fotografija Silvijos Knezekytės

Piligrimų sielovadai tądien patarnavo Kauno II dekanato kunigai. Šv. Mišias aukojo, homilijas sakė kun. Vaidas Bartkus, kun. Kazimieras Gražulis, kun. Vincas Kudirka. Giedojo Kelmės parapijos merginų choras, Šiluvos, Raudondvario, Čekiškės parapijų chorai.

Vakaro šv. Mišiose melstasi už tuos, kurie siekia išsivaduoti iš priklausomybių ir jų šeimas. „Dievo pagalba nepaprastai reikalinga tą kančią nešančioms šeimoms, kad jos ją kantriai pakeltų“, – sakė kviesdamas į bendrą maldą ir vakarop Šiluvą gausiai lankančius piligrimus arkivyskupas S. Tamkevičius.

Vėliau Šiluvos bazilikoje surengtos Vidinio gydymo pamaldos.


Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba