siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2013 09 11 Šilinių kronika: Kunigų diena
Paskelbta: 2013-09-10

Rugsėjo 11-oji Šiluvoje buvo skiriama maldai už kunigus. Kunigų dienos piligrimai, kurie, kaip ir kasdien, neretai atvyksta į atlaidus ne tik pavieniui, bet ir organizuotai, su savo darbo, maldos, mokymosi, parapijų ir kt. bendruomenėmis, įvairiu laiku aukotose šv. Mišiose meldėsi už Kunigystės sakramentu teikiamas malones, už kunigus, kurie išgyvena pašaukimo krizę, ir už jaunuolius, kad jie atsilieptų į Dievo kvietimą kunigystei. Melstasi ir už žmones, kurie atšalo nuo tikėjimo dėl kunigų kaltės. Klausyklose tądien Šiluvoje norėjusiems susitaikyti su Dievu patarnavo Jurbarko dekanato kunigai.Vidudienį sakralioje aikštėje prieš Eucharistijos liturgiją katechezę vedęs kun. Artūras Kazlauskas ją skyrė vyskupo ir kunigo tarnystei aptarti. Ji reiškia būti Kristaus ženklu Dievo tautai, skelbti jo žinią: Dievas gelbsti žmogų, Dievui rūpi kiekvienas žmogus. „Kristus mus surinko aplink save ir dovanojo regimą savo paveikslą per vyskupus ir kunigus. Kristus pats atlieka šį darbą. Liturgija – tai paties Dievo patarnavimas savo tautai“, – sakė kun. A. Kazlauskas ją švęsti besirengiantiems gausiems piligrimams iš įvairių Lietuvos vietų.

Švęsti iškilmingos Eucharistijos tądien prie altoriaus aikštėje atėjo didžiulė kunigų procesija. Liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, beveik 100 kunigų iš visų Lietuvos vyskupijų. Giedojo Šiluvos parapijos vaikų ir jaunimo choras (vad. Jolita Oržekauskaitė).

Sveikindamas Telšių vyskupą, brolius kunigus, seminaristus, taip pat kandidatus į nuolatinį diakonatą, kunigų, seminaristų  tėčius ir mamas (esančius aikštėje ir besimeldžiančius kartu per Marijos radijo transliaciją), visus gausius piligrimus ganytojas pakvietė melstis už Lietuvos ir viso pasaulio kunigus ir vyskupus – kad tie, kurie labai gerai atlieka tarnystės pareigas, jose ištvertų, o patiriantys sunkumų – mokėtų nusižeminti, keltųsi ir išliktų pašaukimo aukštumoje.

„Ši Kunigų diena man asmeniškai yra labai brangi. Kas būtų vyskupas be gerų kunigų? Ganytojas be pačių brangiausių ir reikalingiausių pagalbininkų. Tikiuosi, kad ji ne mažiau brangi ir visiems Šiluvos piligrimams, nes tikintieji žmonės gerai supranta, ką reiškia parapijoje turėti ištikimai tarnaujantį kunigą. Toks kunigas dažnai nulemia labai svarbius pasirinkimus, kuriuos žmogus daro savo gyvenimo kelyje“, – sakė arkivyskupas S. Tamkevičius savo homilijos pradžioje. Joje prisiminė gerus savo gyvenime sutiktus kunigus, be kurių nebūtų pasirinkęs kunigystės kelio – apie tokius, pasak ganytojo, galėtų pasidalyti ir dauguma tikinčiųjų.

Šiandien neretai sakantiems, jog nereikia kunigų – tarpininkų tarp Dievo ir žmogaus, ganytojas pabrėžė: kunigas yra Dievo per Bažnyčią pašauktas vyras, kuriam suteikiamos galios atlikti šventas kunigystės pareigas – krikštyti, sutaikyti su Dievu, aukoti Eucharistiją.

Kunigo tarnystė – tai ir didžiulė atsakomybė. Nė vienas kunigas, ganytojo žodžiais tariant, neturi teisės gyventi dvigubo gyvenimo, jo ištikimybė turi būti be menkiausios dėmės, o taip atsitikus – turi skubėti tai atiduoti Dievo gailestingumui.

„Bažnyčia džiaugiasi kiekvienu uoliu kunigu, kuris pasiaukojamai atlieka savo tarnystę, ir liūdi, jei altoriaus tarnystė paverčiama verslu“, – patikino arkivyskupas, kartu primindamas tikintiesiems neskubėti mesti akmenį, o nuolat melstis už vyskupus ir kunigus, kad jie būtų ištikimi Dievui, pagarbūs ir mylintys žmones, kad būtų pilni vilties ir džiaugsmo, kad uždegtų tuo visus, su kuriais jiems tenka bendrauti.

„Per šiuos atlaidus melskime, kad broliai kunigai ir vyskupai augtų tikėjime ir tikėjimą spinduliuotų savo ganomiesiems ir tautai“, – sakė arkivyskupas maldos paraginimu užbaigdamas homiliją (skaityti čia >>).

Vakaro šv. Mišiose, kuriose dalyvavo  gausiai ir tąvakar apsilankę piligrimai, buvo meldžiamasi už jaunuolių atsiliepimą pašaukimui į kunigystę. Homiliją pasakęs Parengiamojo kurso Šiluvoje seminaristų vadovas kun. Ramūnas Norkus ragino visus labiau pasitikėti ne savo jėgomis, bet Dievu. Per Jėzų ir su Juo galima gyvenimo kelyje atpažinti ne tik sau skirtą žmogų, profesiją, bet ir pašaukimą – tam ryžtasi kuklūs jaunuoliai ir jaunuolės, rinkdamiesi nelengvus dvasinės tarnystės kelius. Tačiau, pasak homiletiko, „kas myli – nepavargsta – štai ką reiškia būti su Viešpačiu“.

Giedojo Raseinių meno mokyklos dainavimo grupės vaikai.

Kitu laiku Mišių homilijas sakė kun. Saulius Pavalkis, kun. Mindaugas Smetonis, diak. Nerijus Pipiras. Giedojo Jurbarko, Kelmės, Skirsnemunės parapijų chorai.


Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba