siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2013 09 09 Šilinių kronika: Policijos, Valstybės sienos apsaugos ir Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybų darbuotojų diena
Paskelbta: 2013-09-09

Rugsėjo 9 d., pirmadienį, Šilinių atlaiduose buvo meldžiamasi už Policijos, Valstybės sienos apsaugos ir Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybų darbuotojus, jų šeimas. Tą dieną įvairiu laiku aukotose šv. Mišiose Šiluvos šventovėse prašyta Viešpaties malonės, kad visi, taip pat ir teisėtvarkos bei teisėsaugos darbuotojai, sąžiningai atliktų savo pareigas. Melstasi ir už suklydusius – kad jie sugrįžtų į prasmingą gyvenimą.

Gausiai tos dienos piligrimams renkantis į Šiluvos aikštę, kun. Artūras Kazlauskas savo katecheze parengė Eucharistijos šventimui. Katechezėje primintas sakramentinis susitaikymas, kuris būtinas norint priimti Eucharistiją. Krikščioniui nuodėmės dovanojamos, nes jos jau atpirktos Jėzaus Kristaus krauju. Tas, kuris pripažįsta ir išpažįsta savo kaltes, gali gauti atleidimą. Krikščioniui atgaila, kaip pabrėžė kun. A. Kazlauskas, – tai susitaikymas ir su Dievu, ir su Bažnyčia.

 

Iškilmingai Eucharistijai vadovavęs Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ sveikino koncelebruojančius brolius kunigus, policijos kapelionus, taip pat visus Šiluvos piligrimus ir ypač į iškilmes atvykusius Policijos, Valstybės sienos apsaugos ir Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybų vadovus – LR Vidaus reikalų ministrą Dailį Alfonsą Barakauską, Policijos generalinį komisarą Saulių Skvernelį, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorių generolą Remigijų Baniulį, Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadą l.e.p. Valentiną Novikovą, kitus šių tarnybų vadovus, pareigūnus ir darbuotojus.

„Kviečiu į bendrą maldą už šiuos vyrus bei moteris, nuo kurių priklauso visos visuomenės saugumas ir ramybė. Prašykime Aukščiausiąjį palaimos jų darbe ir gyvenime“, – paragino arkivyskupas, pradėdamas Eucharistijos šventimą. Joje giedojo VRM vyrų choras „Sakalas“ (vad. Romas Makarevičius), grojo VRM reprezentacinis pučiamųjų orkestras (vad. Egidijus Miknius).

Homiliją pasakęs arkivysk. S. Tamkevičius atkreipė visų dėmesį į šiemet milijardo ir dviejų šimtų milijonų katalikų pasaulyje švenčiamus popiežiaus Benedikto XVI paskelbtus Tikėjimo metus. Mūsų tikėjimas, kaip sakė ganytojas, gautas per Krikštą, jei nesirūpinama jo auginti, gali likti tarsi mažas žmogutis motinos įsčiose. Tačiau brandinamas tikėjimas gali išaugti iki to, kad žmogumi žavėtųsi visas pasaulis. Toks buvo pal. Jonas Paulius II – didį jį padarė jo tikėjimas. Tai dvasios milžinas, kurio įtaką jautė visas pasaulis, o jo apsilankymas Lietuvoje prieš 20 metų buvo didžiulė Dievo dovana.

„Ką reiškia tikėti? Tikėti tai praplėsti savo matymo horizontą ir į šią matomą tikrovę įsileisti anapusinę tikrovę. Tikėti – tai mąstyti taip, kaip mąstė Jėzus Kristus. Tikėti – tai leisti Jėzui veikti mumyse ir per mus. Tikėti – tai visą pasaulį suvokti Dievo šviesoje. Tikėti – tai matyti Dievą kiekviename žmoguje ir tą žmogų gerbti ir mylėti. Juk Šventajame Rašte parašyta, kad Dievas sutvėrė žmogų į savo paveikslą. Kartais tą žmogų gerbti yra sunku, kai jis nusikaltimais būna sudarkęs savyje Dievo veidą. Tikėti – tai būti pilnam vilties ir meilės. Tikėti – tai eiti per gyvenimą, vadovaujantis daugelio patikrintais kelio ženklais. Tikėti – tai būti pilnam ramybės ir džiaugsmo net tuomet, kai mūsų sielos dangumi plaukia niūrūs dabarties debesys. Tikėti – tai visiškai pasitikėti Dievu, kaip tai darė Švč. Mergelė Marija nuo angelo apsireiškimo momento iki Jėzaus mirties ant kryžiaus. Tikėti – tai laukti amžinųjų Velykų, neužstringant šioje tikrovėje. Tikėti – tai turėti pilną laisvę ir būti nesupančiotam akių pageidimo, kūno aistrų ir gyvenimo puikybės“, – sakė arkivyskupas.

Dievui, kaip pabrėžta homilijoje, reikia ne robotų, ne vergų, bet laisvų, mylinčių žmonių. Leidžiant augti tikėjimui savyje, galima tikėtis gražių jo vaisių sau, kitiems žmonėms, Lietuvai ir Bažnyčios bendruomenei. Homilijos pabaigoje ganytojas ragino melsti tikėjimo visiems Šiluvos piligrimams, taip pat ir tiems, kuriems be tikėjimo būtų neįmanoma ginti, saugoti žmogų ir jam padėti (visą homiliją skaityti čia >>).

Užbaigus Eucharistiją ganytojiškuoju palaiminimu, buvo sugiedotas Lietuvos himnas.

Piligrimų informacijos centre tądien buvo pristatyta knyga apie Raseinių dekanato, kuriam priklauso ir Šiluvos parapija, bažnyčių varpus.

Vakaro šv. Mišiose joms vadovavęs arkivyskupas S. Tamkevičius kvietė melstis ne tik už kalinčius, bet ir visus sužeistus žmones, kurie, patys būdami žaizdoti, žeidžia kitus. Paraginta prašyti Viešpatį, kad visi klystantys sugrįžtų į žmogaus vertą gyvenimą.

Tądien Šiluvoje piligrimams sielovadinius patarnavimus teikė Raseinių dekanato kunigai. Šv. Mišias aukojo, homilijas sakė kun. Ramutis Jančauskas, kun. Juozas Čičirka, kun. Albertas Stanulis, kun. Vincas Kudirka. Giedojo Raseinių, Šiluvos, Viduklės parapijų chorai.

Į Šiluvą atvykę piligrimai gausiai lanko abi jos šventoves – Baziliką ir Apsireiškimo koplyčią, turi galimybę drauge melstis ne tik šv. Mišiose, bet ir dalyvauti kitose bendrose maldose. 11 val. aikštėje nuo šių metų atlaidų kalbamas Rožinis, 15 val. – Gailestingumo vainikėlis. Nuo 17 val. Rožinio malda procesijoje nuo Apsireiškimo koplyčios į Baziliką prie Rožinio koplytstulpių sakralioje aikštėje. Kasdien nuo 11 iki 21 val. Ligonių Sveikatos koplyčioje kviečiama adoruoti išstatytą Švč. Sakramentą.Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba