siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2013 01 13 Marijos diena Šiluvoje: apmąstykime Krikšto malonę
Paskelbta: 2013-01-14

Sausio 13-ąją į Šiluvą atvykę piligrimai šventė Kristaus Krikšto iškilmę ir drauge su tikinčiaisiais kitose Lietuvos bažnyčiose šią skaudžios atminties tautai dieną meldėsi už tėvynę Lietuvą, už jos laisvės aukas – žuvusiuosius Vilniuje Sausio 13-ąją, prašė Marijos globos sau asmeniškai ir visiems Lietuvos žmonėms.

Piligriminę kelionę į Šiluvą surengė Kauno I dekanato, tai yra miesto parapijų, tikintieji. Šiluvos piligrimams sielovadoje patarnavo šio dekanato kunigai. Per pagrindines pamaldas giedojo Kauno Pal. Jurgio Matulaičio parapijos choras.

Iškilminga Eucharistijos liturgija buvo aukojama 12 val. Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje. Liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Marijos radijo programų direktorius kun. Gintaras Blužas OFS, kiti kunigai.

Homiliją (visą tekstą žr. čia >>) pasakęs arkivyskupas S. Tamkevičius, minėdamas Jėzaus krikštą Jordane, priminė ir dar vieną jo krikštą Golgotos kalne, tik tuomet – jau kančios ugnimi, tam, kad joje sunaikintų žmonijos nuodėmes.

Krikštas mus taip pat kviečia į misiją – būti žmoniją gelbstinčio Kristaus žygio tęsėjais. Per Krikštą ir Sutvirtinimą Šventosios Dvasios patepimu mes gauname dvasinės jėgos atsispirti blogiui ir skleisti Kristaus šviesą. Mūsų tikėjimo kelionėje ir mūsų misijos metu dažnai tenka prisiimti ir ugnies krikštą, kai būname niekinami, o kartais net persekiojami.

Okupacijos metų tremtys, partizanų žūtys, kalėjimai ir lageriai buvo mūsų ugnies krikštas. Sausio 13-osios aukos, Televizijos bokšto ir Aukščiausios Tarybos gynimas ir rizikavimas net savo gyvybe taip pat buvo mūsų ugnies krikštas“
, – sakė arkivyskupas S. Tamkevičius.

Homilijoje buvo paminėtas Žemaičių Krikštas, prieš 600 metų užbaigęs Lietuvos Krikštą. Arkivyskupas savo žodyje pabrėžė didžiųjų Lietuvos sūnų – kunigaikščių Jogailos ir Vytauto – pastangas pakrikštyti tėvynainius – mūsų istorija liudija, jog ne kryžiuočiai atnešė Krikštą, bet patys žemaičiai siekė jo ir noriai jį priėmė.

Arkivyskupas paragino dėkoti Dievui už tuos žmones, kurių dėka esame gavę Krikšto malonę, sykiu mąstyti, ką šiandien galima daugiau padaryti, kad kuo daugiau žmonių priimtų ir pamiltų Kristų. Šią misiją krikščionys gali atlikti tik patys, patyrę tikėjimo palaimą, būdami laisvi ir pilni Kristaus šviesos bei džiaugsmo.


Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba