siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2012 12 13 Marijos diena Šiluvoje
Paskelbta: 2012-12-13

Gruodžio 13-ąją Marijos dieną Šiluvoje šventė gausiai čia atvykę piligrimai. Šią dieną į Šiluvą piligriminę kelionę surengė Kėdainių dekanato tikintieji, o dekanato kunigai padėjo norintiems susitaikyti su Dievu ir priimti Sutaikinimo sakramentą klausydami išpažinčių. Pagrindinėse šv. Mišiose Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje giedojo Josvainių parapijos choras.

Iškilmingai Eucharistijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, Marijos radijo aukotojų intencijomis meldęsis kun. Gintaras Blužas OFS.

Arkivyskupo pasveikinti ir pakviesti šv. Mišių pradžioje gausūs jų dalyviai meldėsi, kad visi tinkamai pasiruoštų artėjančioms šv. Kalėdų šventėms, tiesindami savo gyvenimo kelius, kaip tam ragina šv. Jonas Krikštytojas.

Homiliją pasakęs vyskupas K. Kėvalas joje atkreipė dėmesį, jog Advento metu ir artėjančia Viešpaties įsikūnijimo švente esame kviečiami kitu žvilgsniu pažvelgti į pasaulį, pamatyti jį naujai ir su nuostaba, taip, kaip mato vaikai („jei nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į Dangaus karalystę“, Mt 18, 3).

Šis metas skatina išvysti nuostabų Dievo veikimą – pasak ganytojo, tai paties dangaus įsiveržimas, tai Dievo karalystės blyksnis kasdienybėje, tai švelnus jo pasveikinimas žmogui, kaip kad angelas kitados pasveikino Mariją: „Sveika...“ Šitaip Dievas prakalbina žmogų kaip lygų sau. Jei žmogus priima tai ir atsiliepia, įveikdamas baimę, sumišimą, abejones, tai tampa nuostabia Dievo malone jo gyvenimo istorijoje. Šv. Kalėdų prasmė, homilijos žodžiais, atsiveria tiems, kurie jas priima tyru žvilgsniu ir širdimi.

Dievo malonės blyksniu savo gyvenime vysk. K. Kėvalas pavadino laikotarpį, kurį praleido dirbdamas Šiluvoje. Homilijoje ganytojas, tądien aukojęs Padėkos Mišias, paliudijo ne kartą jį padrąsinusią Dievo Motinos globą.

Šv. Mišių pabaigoje prieš suteikiant ganytojiškąjį palaiminimą, arkivyskupas S. Tamkevičius padėkojo vyskupams, broliams kunigams, Kėdainių dekanato tikintiesiems, Marijos radijo klausytojams ir visiems palinkėjo pilniems vilties, ramybės, pasitikėjimo Dievo meile sulaukti šventų Kalėdų.

Parapijos klebono kun. Erasto Murausko rūpesčiu Šiluvos dvasiniame centre piligrimai galėjo išgerti karštos arbatos ir pasivaišinti parapijos maltiečių dalijama sriuba. Norintieji Piligrimų informacijos centre buvo kviečiami pasidžiaugti vaikų piešinių paroda „Angelo žinia“.


Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba