siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2012 09 13 Šilinių atlaidai: Ligonių, slaugytojų ir medicinos darbuotojų diena
Paskelbta: 2012-09-13

Fotografija Dariaus ChmieliauskoRugsėjo 13-ąją, į Ligonių, slaugytojų ir medicinos darbuotojų dieną Šilinių atlaiduose Šiluvos Dievo Motinos, Ligonių Sveikatos, užtarimo melsta fizines ir dvasines negalias, ligas kenčiantiems žmonėms, jų globėjams, slaugytojams, gydytojams, artimiesiems. Atvykusieji į Šiluvą prašė Viešpaties išgydymo sau, savo artimiesiems, o dalyvaudami šv. Mišiose buvo kviečiami melstis ir bendra malda, kad žmonės savo kentėjimus mokėtų aukoti Kristui, nebūtų abejingi artimo skausmui, taip pat dėkoti už Ligonių patepimo sakramentu gaunamas malones.

Ką reiškė pirmiesiems krikščionims kūnų ištepimas aliejumi, kokią malonę gauna sergantysis Ligonių patepimo sakramentu, ar jį teikiantis kunigas, kaip neretai manoma, atneša būsimosios mirties žinią, – šiomis temomis katechezę aikštėje vedė kun. Artūras Kazlauskas. Tikinčiųjų dėmesys atkreiptas į maldą prie ligonio lovos – joje, be kita ko, meldžiama Viešpatį sugrąžinti žmogų prie jo darbų. Ligos, kančios išbandymuose, kai yra labiausiai pažeidžiamas, krikščionis, kaip sakė kun. A. Kazlauskas, kviečiamas paliudyti savo tvirtumą, laimėti kančios, nesėkmės kovą panašėjant į Kristų ant kryžiaus, laiminant, o ne prakeikiant savo kančią. Savo ligose, kančiose neprarasti tikėjimo, vilties ir meilės buvo meldžiama paskui prasidėjusioje pagrindinėje Eucharistijoje Šiluvos aikštėje priešais Baziliką.

Fotografija Dariaus ChmieliauskoLiturgijai vadovavęs Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius sveikino koncelebruojančius vyskupus – Kaišiadorių vyskupą Joną Ivanauską, Telšių vyskupą Joną Borutą SJ, beveik pusšimtį kunigų, tarnaujančių ligonių sielovadoje, ir labai gausią piligrimų minią iš pačių įvairiausių Lietuvos kampelių – Maltos ordino pagalbos tarnybą, Paramos labdaros fondą, kelių didesnių gydymo įstaigų vadovus, medikus, įvairių šalies slaugos ligonių, specialiųjų vaikų ir senelių globos namų, neįgaliųjų pensionatų ir draugijų bendruomenių atstovus, slaugytojus, ligonių ir neįgaliųjų artimuosius, visus, kurie tądien, nepabūgę rudeniško oro, atvažiavo savo ligų ir kančių išbandymų, savo rūpesčių dėl sergančių ar kenčiančių artimųjų atiduoti į gydančias Viešpaties rankas. Ganytojas pakvietė visus melstis, kad ligos ir kančios kryžiai būtų nešami su Viešpačiu.

Fotografija Dariaus ChmieliauskoDievo žodis, visi Mišių liturgijos tekstai ir net giesmės pirmąkart Šilinėse buvo skelbiami gestų kalba. Giedojo Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčios choras.

„Ši diena Šiluvoje išskirtinė“, – sakė homilijoje vysk. J. Ivanauskas, paguosdamas, jog visus susirinkusius, visus kenčiančius, sergančius, šventą tarnavimo darbą atliekančius gydytojus, slaugytojus ypatingu būdu priglaudžia pats kenčiantis Kristus. Dažnai kenčiančio žmogaus užduodamas Jobo klausimas, kodėl šioje žemėje turi tiek vargti ir kentėti, pasak ganytojo, yra egzistencinis, giluminis, tad ir atsakymas į jį gali būti tik labai gilus, kaip gilus ir sudėtingas yra visas žmogaus gyvenimas. Šis atsakymas, ganytojo žodžiais tariant, turi kilti iš nuolankumo Dievui ir artimui – savo pastangomis atsakyti į jį žmogus negali. „Jėzus gydo, Jėzus meldžiasi, Jėzus skelbia Gerąją naujieną“, – sakė vysk. J. Ivanauskas, drąsindamas atsakymo ieškoti Jėzaus misijoje ir kančioje.

Ligoje Dievas liudijamas iškalbingiausiai, kenčiantis su Dievu pakelia daug daugiau, o nesyk ir būna daug laimingesnis už sveikuosius. „Šiandien Bažnyčia dėkoja ligoniams už jų kančią su Dievu“, – sakė užbaigdamas homiliją vysk. J. Ivanauskas, su dėkingumu paminėdamas ir medicinos darbuotojus, kurie su pasišventinimu atlieka savo pareigas. Visi paraginti melsti Marijos pagalbos, jog kančia, paženklinta kryžiaus ženklu, būtų paženklinta ir Prisikėlusiojo šviesa.

Fotografija Dariaus ChmieliauskoFotografija Dariaus Chmieliausko 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prieš suteikdamas ganytojiškąjį palaiminimą, arkivyskupas S. Tamkevičius padėkojo visiems, atvykusiems į Šiluvą ieškoti dvasinės stiprybės, paprašė ligonių, kad ir jie būtų kantrūs savo slaugytojams, artimiesiems. Dėl smarkaus lietaus šįsyk nebuvo teikiamas asmeniškas ligonių palaiminimas visiems jo norintiems, tačiau ganytojas, pats prieidamas, palaimino neįgaliuosius vežimėliuose.

Vakaro šv. Mišiose melstasi už siekiančius išsivaduoti iš priklausomybių ir jų šeimas, prašant daugiau artimųjų gailestingumo, supratingumo. Drauge su arkivyskupu Eucharistiją šventė kunigai egzorcistai. Homiliją pasakė kun. Arnoldas Valkauskas.

19 val. bazilikoje vyko Vidinio gydymo pamaldos. Dalyvavo vidiniam gydymui tarnaujantys svečiai iš Belgijos – kun. Andre-Marie Arimont ir Marie-Esperance Mercier.

Rugsėjo 13-ąją piligrimų sielovadoje patarnavo Kauno II dekanato kunigai. Giedojo Šiluvos, Domeikavos, Babtų, Karmėlavos parapijų chorai.


Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

>