siluva.lt








400 m. Jubiliejus



 
Archyvas

Naujienų archyvas

2012 09 10 Šilinių atlaidai: Policijos, Valstybės sienos apsaugos ir Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų diena
Paskelbta: 2012-09-10

Rugsėjo 10-ąją Šilinėse buvo švenčiama Policijos, Valstybės sienos apsaugos ir Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų diena. Be kitų piligrimų, Šiluvos aikštėje švęsti Švč. M. Marijos Gimimo gausiai rinkosi į Šilines kasmet atvykstantys šių visuomenės teisėtvarkai ar teisėsaugai tarnaujančių institucijų vadovai ir darbuotojai. Tos dienos šv. Mišiose buvo prašoma Viešpatį, kad kiekvienas žmogus sąžiningai atliktų savo pareigas, meldžiama malonės padėti suklydusiems į sugrįžti prasmingą gyvenimą.

Fotografija marijos StanulytėsPrieš pradedant Eucharistiją sakralioje aikštėje prie altoriaus, katechezėje kun. A. Kazlauskas priminė, jog Krikštas, Dievo palietimo ženklas, yra visa perkeičiantis žmoguje. Kviesta atsigręžti į Jėzų iš Nazareto, iš jo mokytis būti visaverčiais žmonėmis, būti krikščionimis. Tam, kaip pabrėžta, reikia pažinti Jėzų kaip Asmenį, Bažnyčios skelbiamą mokymą, antraip kyla pavojus tikėti savo pačių susikurtais dievais.

Fotografija Marijos StanulytėsIškilmingoje Eucharistijoje buvo meldžiamasi už Policijos, Valstybės sienos apsaugos ir Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojus bei jų šeimas. Juos visus bei iškilmėse dalyvavusius Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotoją Renatą Požėlą, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotoją Artūrą Račkauską, Valstybinės sienos apsaugos tarnybos vadą Vainių Butiną, apskričių komisariatų vadovus, rinktinių vadus, kitus atsakingus minėtų tarnybų pareigūnus bei darbuotojus sveikino liturgijai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Koncelebravo pareigūnų sielovadoje tarnaujantys kapelionai, kiti kunigai (tarp jų ir svečias iš Škotijos). Giedojo VRM vyrų choras „Sakalas“ (vad. Romas Makarevičius), grojo VRM pučiamųjų instrumentų orkestras (meno vad. ir dirigentas Egidijus Miknius).

Homiliją sakęs arkivysk. S. Tamkevičius pabrėžė, kokia svarbi visuomenei, žmonių saugumui yra minėtų pareigūnų tarnystė. Kita vertus, homilijoje atkreiptas dėmesys į ryškiai Šventajame Rašte įaustą pasitikėjimo pirmiausia Dievu mintį. Šis pasitikėjimas kyla iš paties Dievo – Jis mus mylintis Tėvas. Tačiau tikėjimas nereiškia, jog niekuo gyvenime nereikia rūpintis. Šiandien žmonės, kaip sakė ganytojas, neretai nori, kad viską išspręstų valdžios institucijos, o patys neretai nesirūpina darbščiai, tvarkingai, sąžiningai gyventi.

Arkivysk. S. Tamkevičius priminė prasidedančius Tikėjimo metus, ragindamas drąsiai gyventi tikėjimu, ypač prašyti Dievo Motinos globos visuose darbo pavojuose.

Prieš ganytojiškąjį palaiminimą arkivyskupas darsyk pasidalijo pal. Jurgio Matulaičio, kurio beatifikacijos 25-metį švenčiame Šiluvoje, mintimi blogį nugalėti gerumu. Ganytojas  sakė suprantantis, kaip sunku tai įgyvendinti minėtų tarnybų darbuotojams, tačiau vis dėlto linkėjo jiems neprarasti meilės, gerumo, kantrybės savo sunkioje tarnyboje.

Vakaro šv. Mišių dalyviai arkivysk. S. Tamkevičiaus buvo pakviesti melstis už kalinčius tikruose ir savo priklausomybių kalėjimuose, prašyti Dievo Motinos globos visiems kenčiantiems ir sužeistiems priklausomybių. Giedojo Raudodvario parapijos choras.

Homiliją pasakęs kun. Kęstutis Dvareckas priminė: daugiausia, ką galime, tai atsiliepti į Dievo meilę. Dievas yra tas, kuris kovoja už žmogų, kuris gelbėja, kuris dėl žmogaus niekada nenuleidžia rankų. Homilijoje raginta savo silpnume prašyti Dievo Motinos padrąsinimo besąlygiškai patikėti Dievo meile. 

Piligrimų sielovadoje rugsėjo 10 d. patarnavo Kauno II dekanato kunigai.

Rugsėjo 11 d. Šiluvoje – Lietuvos kariuomenės diena. Šilinių atlaidai vyks visą savaitę ir baigsis sekmadienį, rugsėjo 16 d.  Pal. Jurgio Matulaičio minėjimu.