siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2012 09 09 Šeimų diena Šilinių atlaiduose. Padėka Dievui už Lietuvos Krikšto malonę ir palaimintąjį Jurgį Matulaitį
Paskelbta: 2012-09-09

Fotografija Silvijos KnezekytėsRugsėjo 9-osios sekmadienį Šilinių atlaiduose buvo švenčiama Šeimų diena. Į pagrindinę atlaidų dieną nuo pat ryto gausiai rinkosi piligrimai iš įvairiausių Lietuvos kampelių – ypač daug šeimų, jaunų sutuoktinių ir su pačiais mažiausiais vaikais, sužadėtinių, besirengiančių Santuokos sakramento malone pašventinti savo būsimų šeimų gyvenimą. Po pietų Šiluvoje buvo sutikta bemaž tūkstantinė tarptautinė Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio vadovaujama jaunųjų piligrimų kolona, nuo penktadienio keliavusi iš Kryžių kalno. Daugybė žmonių visoje šalyje turėjo galimybę sykiu švęsti Šilines per pagrindinių pamaldų transliaciją Lietuvos televizijoje ir Marijos radijo bangomis.

Vidudienį saulės nutviekstoje, pilnutėlėje Šiluvos aikštėje kelių kartų šeimų ir kitų piligrimų minia, tūkstančių tūkstančiai žmonių, rengėsi švęsti Eucharistiją, dėkoti Dievui už Lietuvos Krikšto malonę ir palaimintąjį Jurgį Matulaitį. Palaimintojo ganytojiškasis šūkis šiemet atlaiduose puošia altorių, apie t. Jurgio gyvenimą pasakoja pakeliui į aikštę parengti stendai.
 
Fotografija Silvijos Knezekytės Fotografija Silvijos Knezekytės
  
Liturginėje katechezėje kun. Artūro Kazlausko pakviesti kaip viena Kristaus šeima švęsti liturgiją, stiprinti joje savo tikėjimą, piligrimai, giedodami Loreto Dievo Motinos litaniją, sutiko aikštėje gausią dvasininkų procesiją.
 
Fotografija Silvijos Knezekytės Fotografija Silvijos Knezekytės

Liturgijai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius sveikino iškilmingą Eucharistiją koncelebravusius ganytojus – apaštališkąjį nuncijų arkivyskupą Luigi Bonazzi, Vilniaus arkivyskupą kardinolą Audrių Juozą Bačkį ir arkivyskupijos augziliarą vyskupą Arūną Poniškaitį, Lietuvos kariuomenės ordinarą vyskupą Gintarą Grušą, Kaišiadorių vyskupą Joną Ivanauską, Panevėžio vyskupą Joną Kaunecką, Telšių vyskupą Joną Borutą SJ, Vilkaviškio vyskupą Rimantą Norvilą, vyskupus emeritus – Juozą Žemaitį MIC, Juozą Matulaitį, Juozą Preikšą, taip pat įvairių Lietuvos vyskupijų kunigus. Arkivyskupas taip pat pasveikino brolių ortodoksų ir evangelikų liuteronų Bažnyčių atstovus, LR Seimo, Vyriausybės vadovus su šeimomis, užsienio šalių ambasadorius, įvairių valstybinių institucijų vadovus, Raseinių r. vadovus, Kauno ir Liublino kunigų seminarijų bendruomenes, Lietuvos šeimos centrų darbuotojus, visas šeimas, sužadėtinius, giedojusį Kauno valstybinį chorą, vadovaujamą prof. P. Bingelio, Kauno I dekanato kunigus, patarnaujančius klausyklose.
 
Fotografija Silvijos Knezekytės Fotografija Silvijos Knezekytės


Šie gausūs Eucharistijos dalyviai arkivyskupo buvo paraginti melstis už Lietuvą ir ypač už tvirtas ir darnias šeimas – Lietuvos dabarties ir ateities pagrindą.

Homiliją pasakęs arkivysk. S. Tamkevičius apgailestavo, jog visuomenėje šiandien bandoma atmesti dar pirmiesiems tėvams parodytą Dievo planą šeimai, kad mėginama tyliai palaidoti tradicinės šeimos sampratą prisidengiant kitokiomis žmonių bendrystės, jų laisvės ir pasirinkimo interpretacijomis. Pasak ganytojo, šiandien visuomenėje aiškiai pastebimi griaunamỡs moralės ir šeimos padariniai.

Homilijoje atkreiptas dėmesys į darnias katalikiškas šeimas, be kurių nebūtų išaugusios ir tokios didžios asmenybės, kaip pal. J. Matulaitis, poetas prel. Maironis. Ganytojas pakvietė malda laiminti geras tradicines šeimas, priimančias gyvybės dovaną – vaikus, taip pat melstis už nedarnias šeimas, kad jos ieškotų Dievo pagalbos, padrąsinant ir partnerystėje gyvenančias poras, kad jos pasiryžtų pradėti normalų, atsakingą gyvenimą.

„Šiandien, kai meldžiamės už šeimas, mes nenorime nieko pasmerkti, bet negalime ten, kur juoda, sakyti balta. Mes meldžiame Dievo palaimos geroms, tradicinėms šeimoms, kuriose tėvai myli vienas kitą, kuriose auga vaikai, apsupti tėvų meilės. Džiaugiamės šiomis šeimomis ir linkime budėti, kad joks gundytojas nesudrumstų šių šeimų harmonijos. Šios šeimos yra sukuriamos santuokos keliu.

Santuoka, kaip vyro ir moters gyvenimo sutartis, yra seniausia institucija, senesnė už visas žinomas demokratines ir parlamentines valdymo formas bei teisines sistemas, ji gyvuoja nuo pat žmonijos atsiradimo pradžios. Tik tvirta, santuoka paremta šeima užtikrina svarbiausių gėrių įgyvendinimą ir apsaugą: pačių sutuoktinių gėrį, vaikų gėrį ir bendruomenės gėrį“, – sakė arkivyskupas.

Užbaigiant homiliją darsyk klausytojų žvilgsnis buvo atkreiptas į Dievo Motiną – prie jos ypač Tikėjimo metais paraginta glaustis, jos pavyzdžiu auginti savo tikėjimą bei pasitikėjimą Dievu
(visą homiliją skaityti čia >>)

Po homilijos Santuokos sakramentą priėmusieji sutuoktiniai buvo pakviesti atnaujinti santuokinį pasižadėjimą.

Fotografija Silvijos KnezekytėsLiturgijos pabaigoje sveikinimo žodį lietuviškai tarė apaštališkasis nuncijus arkivysk. L. Bonazzi. Nuncijus džiaugėsi, galėdamas kaip Šiluvos piligrimas melsti ir dėkoti Dievo ir mūsų Motinai, ir sakė: „Savo asmenyje noriu perduoti Jums popiežiaus Benedikto XVI sveikinimus, tėvišką meilę ir draugystę. Mūsų Bažnyčios, kuri yra lyg didelė šeima, dvasinės bendrystės dėka Šventasis Tėvas taip pat yra su mumis ir Jus laimina.“ Apaštališkasis nuncijus patarė, kaip iš tikrųjų savo kasdienybėje įgyvendinti pal. Jurgio Matulaičio šūkį, primindamas „nepasiduoti pagundai blogį nugalėti blogiu“.

„Kaip augalas gali augti tik laistomas vandeniu, taip ir žmonių asmeninis ir visuomeninis gyvenimas auga tik gėrio dėka. Blogis, negatyvūs pasirinkimai, nemeilė nekuria nieko. Gėris gimsta tik iš gėrio ir niekada iš blogio“, – sakė arkivysk. L. Bonazzi (visą žodį žr. čia >>)


Prieš ganytojiškąjį palaiminimą arkivysk. S. Tamkevičius ypač padėkojo ypač LR Seimo nariams, palaikantiems tradicinę, santuoka grindžiamą šeimą, išreiškė pasiryžimą eiti palaimintojo Matulaičio keliu – nugalėti blogį pozityviai, veikiant geromis priemonėmis.
 
Fotografija Silvijos Knezekytės Fotografija Silvijos Knezekytės
 
 15 val. šv. Mišios aikštėje buvo švenčiamos su Šiluvoje tarptautinį trijų dienų žygį iš Kryžių kalno pėsčiomis „Turėkite tikėjimą Dievu“ (Mk 11, 22) (sk. išsamiau >>) užbaigusiais jaunaisiais piligrimais. Juos sveikindamas arkivysk. S. Tamkevičius sakė: „Ačiū jums už ištvermę. Sudėkite ant altoriaus patirtus sunkumus – Viešpats mokės juos paversti perlais.“

Šiose šv. Mišiose buvo meldžiamasi už visą Lietuvos jaunimą, kad kiekvienam jaunam žmogui, blaškomam dabarties kultūros, Viešpats duotų didžiausią dovaną – rasti savo pašaukimo kelią.

„Šiandien meldžiamės už šeimas, nes šeima yra tautos ir Bažnyčios gyvybės šaltinis. Geros, tvirtos ir santuokos keliu sudarytos šeimos yra Dievo palaimos ženklas kiekvienai tautai“, – sakė arkivyskupas S. Tamkevičius jaunimui (visą homiliją žr. čia >>).– Gyvenimas šeimoje reikalauja daug pasišventimo; ne mažiau kaip kunigystė, todėl šeimos gyvenimui reikia ruoštis labai atsakingai. Pats svarbiausias pasiruošimas – gražiai skaisčiai praleista jaunystė ir atsakingas požiūris į seksualumą.“