siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2012 09 08 Švč. M. Marijos Gimimo iškilmė Šiluvoje. Jaunimo, mokyklų, kolegijų, universitetų bendruomenių ir tikybos mokytojų bei katechetų diena
Paskelbta: 2012-09-08

Fotografija Silvijos KnezekytėsRugsėjo 8-ąją Švč. M. Marijos Gimimas, Šilinių atlaidų pagrindinė iškilmė (Šiluvoje šių atlaidų tradicijos pradžia siekia XV amžių ir liko gyvybinga iki mūsų dienų, nors įvairių okupacijų ir buvo visaip varžyta per daugelį amžių), drauge su visa Bažnyčia Šiluvoje buvo švenčiamas ypač iškilmingai ir jaunatviškai. Daugybė jaunų piligrimų atvyko švęsti jos, dalyvaudami čia surengtoje Jaunimo, mokyklų, kolegijų, universitetų bendruomenių ir tikybos mokytojų bei katechetų dienoje. Pavakare Šiluvą pasiekė pėsčiomis čia keliavę Kauno arkivyskupijos jaunimo žygio „Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk pikta gerumu“ (Rom 12, 21) dalyviai.


Fotografija Silvijos KnezekytėsPilnutėlėje sakralioje aikštėje (ją ir altorių atlaidams puošė Lietuvos ir Ispanijos floristai) liturginę katechezę prieš pagrindines pamaldas vedęs Lietuvos kariuomenės ordinaras, LVK generalinis sekretorius ir LVK Švietimo komisijos pirmininkas vysk. Gintaras Grušas kalbėjo apie popiežiaus Benedikto XVI paskelbtų ir netrukus, spalio 11 d., Bažnyčioje prasidėsiančių Tikėjimo metų uždavinius tikybos mokytojams, katechetams, kurie yra vyskupų, kunigų bendradarbiai, perduodant tikėjimo lobyną visai Dievo tautai, ypač jaunajai kartai.
 
Šiandien, kaip sakė ganytojas, tikėjimui perduoti, drauge su didžiuoju, prieš 20 metų išleistu Katalikų Bažnyčios katekizmu, turime puikią priemonę – katekizmą Youcat (2011), šiandiene kalba ne tik jauniems žmonėms pristatančia tikėjimo turinį, parodančią gyvų pavyzdžių, kaip Dievas apdovanoja tikėjimo dovana atsiliepiančius į jo kvietimą, kaip keičiasi ir auga žmogus gyvendamas asmeniškame santykyje su Jėzumi Kristumi, kaip tuomet jau šiandien patiria dalyvavimo Dievo karalystėje džiaugsmą. Katechezėje paraginta kasdien skaityti Šventąjį Raštą, susipažinti su Vatikano II Susirinkimo, kurio 50-metį minėsime, nutarimais, mokančiais, kaip šiandien būti krikščioniu pasaulyje, pakviesta pažinti savo tikėjimą iš popiežiaus Benedikto XVI knygų, patiems augti ir auginti kitus remiantis šių dienų šventųjų gyvenimo liudijimais, kita gausia religine literatūra.

Fotografija Silvijos KnezekytėsDidžiulė minia aikštėje vidudienį iškilmingos Eucharistijos pradžioje drauge su bemaž 200 šimtais jungtinio vaikų ir jaunimo chorų iš Klaipėdos, Kauno, Radviliškio, Žaslių, Kybartų, Vilkaviškio ir kt. dalyviais (vadovavo Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė) sveikino Švč. M. Mariją Loreto Dievo Motinos litanija. Šioje iškilmingoje Eucharistijoje buvo meldžiamasi už vaikus ir jaunimą, mokyklų bei akademinių bendruomenių narius, kad jie drąsiai atsivertų Kristui, tikrosios Tiesos šaltiniui.


Fotografija Silvijos Knezekytės„Šilinių atlaidai, būdami graži šventė ir savo išore, turi ir labai gilią prasmę. Tepadeda jie mums atrasti Dievo artumą, artėti prie Jėzaus Kristaus, išmokti jį mylėti Dievo Motinos padedamiems“, – sakė pradėdamas iškilmingą Eucharistiją Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, antrąją atlaidų dieną sveikindamas jauną ir džiaugsmingą, erdvią aikštę užliejusią piligrimų jūrą – vaikus, moksleivius, studentus, jų mokytojus bei dėstytojus, kapelionus, tikybos mokytojus bei katechetus, kelių Kauno aukštųjų, vidurinių mokyklų, gimnazijų vadovus, atsakingus švietimo darbuotojus, ypač gausias Kauno ir kitų miestų katalikiškų mokyklų vadovų, mokytojų ir moksleivių bendruomenes, vyskupijų Jaunimo ir Katechetikos centrų darbuotojus, taip pat gausias piligrimų grupes, atvykusias ne tik iš pačių įvairiausių Lietuvos vietų, bet ir iš Punsko bei Latvijos.

Eucharistiją drauge su arkivyskupu koncelebravo vyskupas G. Grušas ir kunigai, tarnaujantys moksleivių ir jaunimo sielovadoje.

Homiliją sakęs arkivysk. S. Tamkevičius atkreipė dėmesį į Bažnyčios džiaugsmą švenčiant Švč. M. Marijos, apdovanotos ypatinga Dievo malone, Gimimą ir priminė kiekvienam krikščioniui skiriamą patį pirmąjį Dievo meilės apkabinimą – Krikštą, pasak ganytojo, „bilietą“ į amžinybę. Krikštas Lietuvai, kaip sakyta homilijoje, reiškė ne tik valstybinį pripažinimą, bet ir visiškai naują gyvenimo kokybę. Lietuvos istorijoje aiškiai pastebimi Bažnyčios vaisiai (tai pirmoji lietuviška knyga, pirmasis universitetas, tautinės mokyklos, meno, mokslo suklestėjimas Lietuvoje), daugybė krikščioniškos dvasios žmonių dirbo, kovojo tėvynės labui. Tačiau be istorinės, kaip pabrėžė ganytojas, Krikštas turi didžią dvasinę prasmę – jis kiekvienam asmeniškai atveria duris į gyvenimo pilnatvę su Kristumi, leidžia žmogaus dvasiai suspindėti pirminiu, iš Kūrėjo rankų išėjusiu grožiu.

Fotografija Silvijos KnezekytėsHomilijoje atkreiptas dėmesys į popiežiaus Benedikto XVI mintį, kaip svarbu Krikštą vėliau sutvirtinti Šventosios Dvasios atspaudu, jausti atsakomybę už brangią tikėjimo dovaną. Arkivysk. S. Tamkevičius nuoširdžiai linkėjo ypač jaunimui ieškoti tikėjimo, augti jame – skaitant gerą ir šiandien laisvai prieinamą religinę literatūrą, diskutuojant, dalijantis tikėjimo džiaugsmu su kitais, o išvykti iš atlaidų visiems jų dalyviams linkėjo prisipildžius Viešpaties Dvasios, kad ji lydėtų kasdienybėje, ten, kur mokomasis ir mokoma.

Atnašų procesijoje šiose šv. Mišiose buvo nešami Youcat katekizmai, kuriuos arkivysk. S. Tamkevičius dovanojo visoms Kauno arkivyskupijos mokykloms.

 
Fotografija Silvijos Knezekytės Fotografija Silvijos Knezekytės
 
Vakarop Šiluvoje arkivyskupas S. Tamkevičius sveikino apie 500 jaunųjų arkivyskupijos piligrimų. Jie, apmąstydami Šviesos kelio stotis, kalbėdami Rožinį, giedodami atkeliavo į atlaidus pėsčiomis iš Lyduvėnų (žr. išsamiau čia >>). Lyduvėnų bažnyčioje ši piligrimystė prasidėjo šlovinimu su „Naujosios Sandoros“ bendruomene, br. kun. Antano Blužo OFM mokymu. Visą kelią jaunuoliai galėjo susitaikyti su Dievu – išpažinčių klausė kun. Gintaras Blužas OFS.
 
Fotografija Silvijos Knezekytės Fotografija Silvijos Knezekytės

Katechezę Šiluvoje vedęs  parapijos klebonas kun. Erastas Murauskas taip pat kvietė šį jaunimą užbaigti piligriminę kelionę atgaila, išsivaduoti iš nuodėmės – mirties „viruso“ Dievo gyvybės programoje, sugrįžti į Tėvo glėbį, kad lengviau atsilaikytų prieš pasaulio klastas. Šv. Mišiose buvo meldžiama Šventosios Dvasios dovanų jaunimui ir jo ugdytojams, Jaunimo centrams, organizacijoms, jaunimo vadovams. Giedojo bendruomenės „Naujoji Sandora“ nariai. Homiliją pasakęs kun. Kęstutis Kėvalas ragino jaunus žmones pasitikėti Dievo kvietimu – juk ne atsitiktinai jie dalyvavo ir šioje piligrimystėje į Šiluvą, linkėjo, kad Šventoji Dvasia, kaip tas vakaro vėjas, neštų kiekvieno jų gyvenimo laivą ten, kur gali iš tiesų išsipildyti giliausi žmogaus troškimai.

Šiluvos mokyklos stadione paskui prasidėjo lietuvių menininkų pastatytas italų kūrėjo Sandro Di Stefano miuziklas „Karolis“ . Jo klausėsi apie 2 tūkst. piligrimų.


Šilinių atlaiduose rugsėjo 8-ąją tarnavo Raseinių dekanato kunigai.