siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2012 09 07 Prasidėjo didieji Šilinių atlaidai: Vienuolių ir katalikiškų bendruomenių diena Šiluvoje
Paskelbta: 2012-09-07

Rugsėjo 7-ąją, penktadienį, Šiluvoje, Dievo Motinos apsireiškimu daugiau kaip prieš 400 metų palaimintoje žemėje, kuri plačiai žinoma Lietuvoje ir vis dažniau lankoma kitų kraštų piligrimų, prasidėjo didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai >>.

Pirmąją atlaidų dieną Dievo Motiną jos šlovei skirtu nepaprasto grožio Rytų Bažnyčios himnu Akatistu sveikino broliai ir seserys vienuoliai, prieš pagrindines pamaldas giedoję jį sakralioje aikštėje, prie čia parengto altoriaus. Šią dieną drauge su pašvęstojo gyvenimo seserimis ir broliais – kelių dešimčių Lietuvoje veikiančių vyrų ir moterų kongregacijų nariais, Šilinių atlaidų pradėti rinkosi ir kitos katalikiškos bendruomenės – Marijos legiono, Gyvojo Rožinio, Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos nariai iš Panevėžio, Šiaulių, Vilkaviškio vyskupijų, Šiluvos Švč. M. Marijos nariai iš Kauno arkivyskupijos, Marijos radijo bendruomenė, kitos katalikiškos organizacijos bei institucijos, taip pat kiti maldininkai, suvažiavę iš įvairių Lietuvos vietų.
 
Fotografija Silvijos Knezekytės  Fotografija Silvijos Knezekytės

Sakralioje aikštėje (ją ir altorių atlaidams puošė Lietuvos ir Ispanijos floristai) vidudienį rengiantis švęsti iškilmingą Eucharistiją, liturginėje katechezėje kun. Artūras Kazlauskas kvietė, įsižiūrint į pal. Jono Pauliaus II, pal. Jurgio Matulaičio šventumo pavyzdį, žvelgiant į pašvęstųjų gyvenimą, šiais Lietuvos Krikšto 625 metais, atrasti savo asmenišką Krikštą kaip Dievo dovaną, kaip didžiausią savo pašventinimą ir jį atskleisti savo gyvenimu, paliudyti jį pasauliui. Malonės pašvęstiesiems ir kitų bendruomenių nariams gyvai ir tvirtai liudyti tikėjimą tądien melsta ypač per pal. Jono Pauliaus II užtarimą – nuo 2011 metų Šilinių atlaiduose pirmąją dieną minimas popiežius Jonas Paulius II, su dėkingumu prisimenant apsilankymą Lietuvoje ir sykiu Šiluvoje 1993 m. bei dėkojant Dievui už jo gyvenimo ir šventumo pavyzdį.

Vidudienį iškilmingai Eucharistijai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ ragino joje melstis ir už ypatingai Dievui pasišventusiuosius, ir už aktyviai tarnaujančiuosius Bažnyčioje, ir už visą Lietuvą, kad jos ateitį kurtų atsakingi žmonės. Eucharistiją koncelebravo kelių kongregacijų kunigai vienuoliai. Giedojo jungtinis brolių ir seserų vienuolių choras.

Homiliją pasakęs arkivysk. S. Tamkevičius priminė pal. Joną Paulių II, kuris 1978 m. tapęs popiežiumi, pasiryžo tapti tylinčios, skriaudžiamos Bažnyčios, kurios dalis buvome, balsu, o 1987 m., minint Lietuvos Krikšto 600 metų jubiliejų, padovanojo mūsų tautai pal. Jurgį Matulaitį, taip pat įvairiomis progomis parodydavo Lietuvai savo palankumo ir meilės ženklų. Homilijoje buvo primintas Šventojo Tėvo raginimas, viešint Šiluvoje 1993 m. >>, saugotis modernaus pasaulio pagundų – vartotojiškumo, hedonizmo, kurti savo tėvynės ateitį ant Evangelijos pamatų, palinkėjimas atrasti tikrąją ramybę Kristuje, jį rinktis savo gyvenimo, demokratijos ir ateities uola, nuolat žvelgti į nesvyruojančio tikėjimo moterį – Švč. Mergelę Mariją.

Fotografija Silvijos KnezekytėsŠiandien Lietuvoje, pasak arkivyskupo, nepaprastai reikalingas ir brangus yra visų pasišventusiųjų tikėjimas, jų drąsus pasiryžimas radikaliai gyventi Evangelija, įtikinamai rodyti kryptį į gyvenimo Jėzuje Kristuje pilnatvę. „Liudykite Kristų džiaugsmingai“, – savo brolius ir seseris vienuolius ragino ganytojas, geru žodžiu padrąsindamas ir kitas bendruomenes, pasiryžtančias liudyti Evangeliją, gyvai be žodžių bylojančias, kaip gera gyventi su Kristumi.

„Mes dažnai padejuojame, kad pas mus tai šis, tai tas vyksta ne taip, kaip norėtume, tačiau jei nebūtų tos didelės armijos besimeldžiančių ir pagal Evangelija bandančių gyventi žmonių, Tėvynės dangus būtų dar niūresnis ir vilties, kad kas nors keisis į gera, būtų dar mažiau. Todėl geruosius Lietuvos žmones noriu karštai paraginti dar uoliau jungtis į tą armiją žmonių, kurie kasdien, kaip Mozė, laiko iškėlę rankas į dangų, kad Lietuvoje laimėtų ne blogis, bet Dievas“, – sakė ganytojas užbaigdamas homiliją (visą skaityti čia >>).

Fotografija Silvijos KnezekytėsKitu laiku Šiluvoje rugsėjo 7-ąją šv. Mišias Bazilikoje bei Apsireiškimo koplyčioje šventę pirmosios atlaidų dienos dalyviai, vadovaujami kunigų – kun. Erasto Murausko, kun. Raimundo Kazaičio, kun. Gintaro Blužo OFS, be savo asmeninių, meldėsi ir bendromis intencijomis – dėkodami Dievui už malonę priklausyti Kristaus Bažnyčiai, prašydami Šventosios Dvasios įkvėpimo skelbiantiems Dievo Žodį, melsdami dvasinių pašaukimų. Tądien pamaldose giedojo ir Zarasų, Jonavos parapijų, Šiluvos parapijos sumos bei vaikų ir jaunimo chorai.

Tam, kad atlaidai taptų tikra Dievo malonės švente, kad čia atvykę piligrimai susitaikytų su Dievu, atlikdami išpažintį ir paskui vertai priimdami šv. Komuniją, rugsėjo 7-ąją klausyklose patarnavo Jonavos dekanato kunigai. Beje, po pagrindinių pamaldų, jau rudenišku lietumi nulijusią dieną, Jonavos dekanato Caritas savanorės kartu su Jonavos dekanu kun. Audriumi Mikitiuku atlaidų dalyvius pavašino karšta arbata ir kitomis vaišėmis (apie Jonavos dekanato bendruomenės dalyvavimą Šilinių atlaiduose išsamiau žr. čia >>).

Į Šiluvą atvykstantys piligrimai gausiai lanko Apsireiškimo koplyčią, Baziliką, kurios didžiajame altoriuje tikinčiųjų žvilgsnį  traukia maloningasis (XVII a.) Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas. Bazilikos Ligonių Sveikatos koplyčioje adoracijai išstatytas Švenčiausiasis Sakramentas. Atvykstantys į vakaro pamaldas prieš jas gali drauge melsti Rožinį procesijoje nuo Apsireiškimo koplyčios per sakralią aikštę, kurioje maldai tarnauja sykiu ją puošiantys Rožinio koplytstulpiai.

Į atlaidus atvykstančios piligrimų grupės kviečiamos registruotis Šiluvos piligrimų centre. Čia jie sykiu gali aplankyti Šiluvos istorijos muziejų, religinio meno parodą.


Šeštadienį Šiluvoje bus švenčiamos Švč. Mergelės Marijos Gimimas. Ši diena atlaiduose ypač skirta jaunimui. Į Jaunimo dieną rugsėjo 8-ąją >> kviečiami atvykti moksleiviai, studentai, jaunimo ugdytojai ir auklėtojai, mokytojai, dėstytojai. Pavakare Šiluvą pasieks arkivyskupijos jaunimo žygio dalyviai, o 19.30 val. mokyklos stadione bus rodomas miuziklas „Karolis“ >>.