siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2012 04 13 Marijos diena Šiluvoje: Kristus ir mus šaukia į prisikėlimą. Jonavos dekanato piligriminė kelionė
Paskelbta: 2012-04-13

Balandžio 13-ąją vidudienį Šiluvos šventovėje buvo švenčiama Marijos diena. Iškilmingą Eucharistiją Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje šventė gausus būrys atvykusių piligrimų. Jų dauguma buvo Jonavos dekanato tikintieji, su savo parapijų kunigais tądien surengę piligriminę kelionę į Šiluvą.

Juos visus, taip pat šv. Mišias koncelebravusius brolius kunigus, „Marijos radijo“ klausytojus sveikino liturgijai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Ekscelencija prisiminė labai brangią datą prieš 50 metų, kai su dar aštuoniais Kauno kunigų seminarijos klierikais iš vyskupo P. Maželio rankų priėmė Kunigystės šventimus. Ganytojas šiose šv. Mišiose dėkojo Dievui už jo globą visus kunigystės metus ir prašė jo palaimos tarnystės metui Kauno arkivyskupijai.

„Jėzus patiki savo kaimenę Petrui tik tuomet, kai šis nedvejodamas išpažįsta savo meilę Mokytojui. Tikintieji, melsdamiesi už savo vyskupus, kunigus, visų pirma turi melsti jų didelės meilės Mokytojui, nes be jos neįmanomas vaisingas Evangelijos skelbimas“, – sakė arkivyskupas savo homilijoje.

Pasak ganytojo, drąsiai Prisikėlusįjį Kristų skelbę, jo vardu veikę mokiniai gąsdino tuo meto tautos vyresniuosius sadukiejus, šie grasino Petrui ir Jonui niekam apie tai nekalbėti. Tačiau šie negalėję tylėti, nors dėl to teko skaudžiai nukentėti: „Juk mes negalime tylėti apie tai, ką esame matę ir girdėję.“ Ganytojas priminė, jog šitaip vėliau elgėsi daugelis ištikimų Kristaus sekėjų, tarp jų – ir kun. J. Zdebskis, kai 1970 m. teisiamas už vaikų katechizaciją pakartojo apaštalo Petro žodžius: „Dievo reikia klausyti labiau nei žmonių.“

Ganytojas ragino prašyti Viešpatį vyskupų, kunigų, vienuolių, visų tikinčiųjų širdyse pažadinti aiškų ir tvirtą tikėjimą: „Kristus prisikėlė. Jis ir mus šaukia į prisikėlimą“, nes „neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti“ (Apd 4, 12).

Eucharistijos pabaigoje arkivyskupas dėkojo broliams kunigams, ypač patarnavusiems klausyklose, visiems Šiluvos piligrimams, giedojusiam jungtiniam Kauno, Šiluvos, Jonavos parapijų jaunimo chorui.

Buvo priminta, jog kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį Šiluvoje rengiamos Ligonių dienos. Nuo balandžio mėnesio šv. Mišios bus aukojamos du kartus – 12  ir 18 val. Po vakarinių šv. Mišių kviečiama į Vidinio išgydymo pamaldas.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba