siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2012 01 13 Laisvės gynėjų dienos paminėjimas Šiluvoje: su viltimi žvelkime į ateitį. Kauno II dekanato piligriminė kelionė
Paskelbta: 2012-01-13

Sausio 13 d. Šiluvoje buvo švenčiama Marijos diena. Šią dieną piligriminėje šventovėje drauge su visais žmonėmis Lietuvoje buvo paminėta ir Laisvės gynėjų diena, maldoje prisimenant gyvybę už Lietuvos laisvę atidavusius jos vaikus, ypač žuvusius Sausio 13-ąją.

Iškilmingai Eucharistijai Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje vadovavo Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, koncelebravo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, kunigai, atvykę iš Panevėžio, Telšių ir kitų Lietuvos vyskupijų.


Giedojo Raudondvario parapijos choras. Tarp gausių piligrimų tądien buvo ir Kauno II dekanato parapijų tikintieji, surengę piligriminę kelionę į Šiluvą, šio dekanato kunigai, teikę sielovadinius patarnavimus.

Šv. Mišių bazilikoje dalyvius, Marijos radijo klausytojus pasveikinęs vysk. J. Ivanauskas pakvietė dėkoti Dievui už laisvę ir suteiktas galimybes kurti žmoniškesnį ir teisingesnį gyvenimą, paragino melstis už visus Lietuvos žmones, ypač šeimas, jaunimą, taip pat ir už vargstančius, sergančius – visus, kuriems reikia ir Dievo, ir žmonių pagalbos.

Šią neeilinę Marijos dieną Šiluvoje savo homilijoje vysk. J. Ivanauskas priminė neseniai švęstas Kalėdas, paskatindamas Kristaus Gimimo slėpinyje pamatyti savo pačių, visos žmonijos gyvenimo patirtis, pamatyti Dievo veikimą, kuriam nei žmogiškasis ribotumas, nei nevaisingumas nėra kliūtis. Netgi žmogaus nuodėmė – kaip tik dėl jo atpirkimo Dievas tapęs žmogumi. Homilijoje kviesta pažvelgti į Marijos tikėjimą, su kuriuo ji priėmė angelo žinią, visa, kas buvo numatyta Dievo plane, ir savuoju „tebūnie“ liko ištikima Dievui visą gyvenimą. Šis tikėjimas Marijai buvo Dievo dovana. Jos paprastumas nebuvo Dievui kliūtis – lygiai ir mūsų žmogiškumas jam nėra kliūtis – tai erdvė reikštis jo visagalybei, maloningumui, jo meilei: „Dievui nėra negalimų dalykų“ (plg. Lk 1, 37).

Betliejaus grotoje sutikę gyvąjį Jėzų – mylintį, nuolat esantį su mumis, pasak ganytojo, esame kviečiami drauge su juo kurti prasmingą savo pačių ir tėvynės gyvenimą. Mūsų indėlis į tėvynės laisvę – tai mūsų tikėjimas Dievu taip, kaip tikėjo Marija, tai meilė Dievui ir artimui – konkrečiam žmogui konkrečiomis jo gyvenimo aplinkybėmis.

„Tai daugiau nei koks kitas išorinis žygdarbis, tai pamatinė tiesa laisvei žmogaus širdyje“, – sakė vysk. J. Ivanauskas.

Prieš suteikiant ganytojišką palaiminimą piligrimai ir visi Lietuvoje padrąsinti su viltimi žvelgti į ateitį, prašyti Dievo Motiną, kad ji globotų, saugotų ir gintų mūsų tėvynę Lietuvą, jos žmones jų kasdienos varguose ir rūpesčiuose.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba