siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2011 11 13 Marijos diena Šiluvoje. Kauno I dekanato piligriminė kelionė. „Pasitikėkime Dievo meile.“
Paskelbta: 2011-11-14

Lapkričio 13-osios sekmadienį Šiluvoje buvo švenčiama Marijos diena, paskutinė šiais Bažnyčios liturginiais metais. Į Šiluvos Dievo Motinos šventovę atvyko ir pagrindinėse pamaldose Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje dalyvavo gausus būrys piligrimų. Tai Kauno arkivyskupijos I dekanato įvairių parapijų tikintieji, šio dekanato bei atvykusieji iš kitų Lietuvos vietų kunigai, piligrimų grupė iš Vilniaus, taip pat šiluviškiai bei Marijos radijo klausytojai.

12 val. šv. Mišioms Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje vadovavo ir homiliją pasakė Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas. Giedojo Šiluvos parapijos choras (vad. Daiva Stoškienė).

Ganytojas, sveikindamas visus, pakvietė į maldos bendrystę su piligrimais, kurie tą sekmadienį dalyvavo Vilniuje prasidėjusiuose Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaiduose, paragino melstis už Bažnyčią, Lietuvą bei visą žmoniją drauge su šių atlaidų intencijomis.

Homilijoje vysk. J. Ivanauskas išsamiai aiškino sekmadienio Evangeliją apie šeimininką bei jo tarnus, kuriems buvo išdalyti talentai. Dievas, panašiai kaip šeimininkas, pasak ganytojo, žino, ką daro, – duoda žmogui tiek, kiek jam reikia. Pirmieji du tarnai vykdė šeimininko valią, nes juo pasitikėjo. Sekmadienio Evangelija, kaip pabrėžta homilijoje, kalbama ir apie krikščionio laikyseną, jo kaip Dievo tautos nario savimonę, kviečiama mąstyti, kokie esame ir turime būti Bažnyčios tarnai. Ganytojas padėkojo už aktyvų buvimą Bažnyčioje, už neabejingumą jos rūpesčiams, už didžiadvasiškumą, kilnumą, gerumą.

„Visose aplinkybėse – tiek asmeniniame, tiek Bažnyčios gyvenime svarbiausia yra pasitikėti Dievu. Nemanykime, kad Dievas mums yra ko nors pagailėjęs“, – sakė vysk. J. Ivanauskas, atkreipdamas dėmesį, jog  be Dievo dideli talentai žmogui gali būti per sunkūs, nepakeliami.

Prieš suteikdamas ganytojišką palaminimą vysk. J. Ivanauskas padėkojo piligrimams, per šiuos liturginius metus lankiusiems Šiluvos šventovę, juos svetingai priimantiems Šiluvos parapijiečiams bei klebonui kun. Erastui Murauskui, čia tarnaujančioms seserims vienuolėms, atvykstantiems kunigams, jaunimui, kuris jau pradėjo pasirengimą 2013 m. Lietuvos jaunimo dienoms bei 2012 m. vyksiančioms Jaunimo dienoms dekanatuose, darsyk pakvietė ypač ateinančią savaitę melstis Aušros Vartų Gailestingumo Motinai, vienytis maldoje su atlaidų Vilniuje dalyviais.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba