siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2011 10 28 Ligonių diena Šiluvoje. A. a. mons. jub. E. Simaškos pirmųjų mirties metinių paminėjimas
Paskelbta: 2011-10-28

Spalio 28 dieną, kaip įprasta paskutinį mėnesio penktadienį, Šiluvoje buvo švenčiama Ligonių diena.

Vidudienį Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje šv. Mišioms, tądien liturgijoje minint šventuosius apaštalus Simoną ir Judą (Tadą), vadovavo Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas. Šiose šv. Mišiose buvo minimos ir pas Viešpatį pernai iškeliavusio ilgamečio Šiluvos parapijos altaristo mons. jub. Eduardo Simaškos pirmosios mirties metinės, taip pat meldžiamasi už ligonius bei visus piligrimus, atvykusius į Šiluvos šventovę bei dalyvaujančius pamaldose drauge su Marijos radijo klausytojais.

„Prašykime, kad Dievas stiprintų pasitikėjimą Juo, kad mokytų sekti Kristumi, kad mons. E. Simaškos ir kitų kunigų bei pasauliečių pavyzdys pamokytų, kaip mes galime gyventi, mylėdami Dievą ir artimą“, – ragino ganytojas pradėdamas Eucharistijos liturgiją.

Homiliją pasakęs vysk. J. Ivanauskas priminė popiežiaus Benedikto XVI žodžius, kuriuos jis pasakė lankydamasis Vokietijoje, per šv. Mišias Berlyne. Aptardamas Evangelijos palyginimą apie vynmedį ir šakeles, Šventasis Tėvas ypač iškėlė jį ženklinančius Jėzaus žodžius: „Aš esu vynmedis. Jūs – šakelės. Pasilikite manyje.“ Šie žodžiai – tai atrama šiandienos žmogui, kuriam pats Prisikėlusysis dovanoja viltį, ramybę, pasitikėjimą, gyvenimo džiaugsmą. Šiais žodžiais, pasak ganytojo, popiežius drąsina ir kviečia pasitikėti Dievu visomis gyvenimo aplinkybėmis. Tai pagrindas, mokantis atrasti gyvąjį Dievą ir atveriantis kelius į tikrąjį gyvenimą.

„Monsinjoro Eduardo gyvenime šio pasitikėjimo Dievu buvo labai daug“, – sakė vysk. J. Ivanauskas, primindamas, kad Dievu remdamasi monsinjoras ėjo lagerių kelius, vėliau ilgai ir nuoširdžiai tarnavo tėvynėje. Šventai atlikdamas kunigo tarnystę, mons. E. Simaška, kaip pabrėžta homilijoje, liko pilnas išminties ir bažnytinės savimonės, ir daug žmonių galėtų paliudyti, kaip jis savo gyvenimu gyvai skelbė Dievo žodį.

Visus, kurie šiandien išgyvena sunkumų, negalių, kuriems sunku rasti viltį ir prasmę, ganytojas paragino ypač šiais Dievo Gailestingumo metais melsti ir nepaliauti: „Jėzau, pasitikiu Tavimi“, ir sunkiausiomis savo gyvenimo aplinkybėmis nesustoti pasitikėti Dievu.

Prieš suteikdamas ganytojišką palaiminimą vysk. J. Ivanauskas padėkojo globojusiems amžinos atminties mons. E. Simašką, buvusiems šalia – parapijos klebonui kun. E. Murauskui, Raseinių dekanui kun. J. Kaknevičiui, lankiusiems kunigams, draugams, giminėms, taip pat šiluviškiams, visiems, galintiems paliudyti gražią šio kunigo tarnystę ir žmogišką šilumą.

Po šv. Mišių prie mirusiojo kapo Šiluvos bazilikos šventoriuje buvo pašventintas kryžius.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba