siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2011 09 14 Šilinių kronika: Kunigų ir vienuolių diena
Paskelbta: 2011-09-14

Rugsėjo 14-ąją, trečiadienį, Šventojo Kryžiaus Išaukštinimo iškilmė Šilinių atlaiduose buvo švenčiama dėkojant Dievui už kunigiškojo ir ir vienuolinio pašaukimo malonę, prašant stiprinti kunigų, Dievui pašvęstųjų brolių ir seserų ištikimybę juos pašaukusiam Viešpačiui ir Bažnyčiai, meldžiant daugiau pašaukimų į kunigiškąjį ir vienuolinį gyvenimą. Apsireiškimo koplyčioje, ypač lankomoje atvykstančiųjų į Šiluvą, 10 val. jungtinis seserų, brolių vienuolių ir kunigų choras sugiedojo Akatistą, gražiausiąjį krikščionių himną Dievo Motinai. Jo liturgijai vadovavo br. kun. Antanas Blužas OFM.

Fotografija Dariaus ChmieliauskoFotografija Dariaus Chmieliausko

Fotografija Dariaus ChmieliauskoBažnyčia – vienas, vieningas kūnas, kiekvienas jo narys turi savo uždavinius, savo tarnystės Dievo tautos laimei pašaukimą – taip liturginėje katechezėje sakė kun. A. Kazlauskas gausiems piligrimams, besirengiantiems drauge švęsti Eucharistiją sakralioje Šiluvos aikštėje prie altoriaus priešais Baziliką. Vienuolių kelias, pasak A. Kazlausko, – tai Kristaus gyvenimo sekimas iš labai arti, pagal Kristaus pavyzdį gyvenant klusnume, neturte ir skaistume. Katechezėje pabrėžta, jog tarnaujančios kunigystės atstovai skiriasi ne laipsniais, bet savo esme – skirtinga tarnyste Bažnyčioje. Svarbiausias „laipsnis“ Bažnyčioje – tai šventumas, į kurį kiekvienas yra kviečiamas.


Fotografija Dariaus ChmieliauskoFotografija Dariaus ChmieliauskoIškilmingą Eucharistiją, vadovaujamą, Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus SJ, šventė ją koncelebravę Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Kauno arkivyskupijos augziliaras Jonas Ivanauskas, 96 įvairių Lietuvos vyskupijų kunigai.  Iš viso Šiluvoje tądien apsilankė, šventė Eucharistiją, patarnavo tikintiesiems per 100 kunigų.

Fotografija Dariaus ChmieliauskoArkivyskupas sveikino dvasininkus, brolius vienuolius iš septynių vyrų vienuolijų, gausiai į Šiluvą susirinkusias beveik dvidešimties moterų kongregacijų Lietuvoje seseris vienuoles, taip pat Telšių Vyskupo V. Borisevičiaus ir Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijų vadovus bei seminaristus, Marijos radijo klausytojus, visus piligrimus iš pačių įvairiausių Lietuvos miestų bei kaimų.

Ganytojas paragino šioje Eucharistijoje melstis, kad Dievas laimintų kunigų tarnystę ir besirengiančių jai kilnius pasiryžimus, prašyti daugiau naujų dvasinių pašaukimų.

„Jėzus norėjo, kad jo meilę neštų ir liudytų jo mokiniai, paprasti žmonės, kuriuos jis pakviečia Evangelijos tarnystei: „Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones“ (Mt 28, 19). Iki šiolei skamba ir iki pasaulio pabaigos skambės šis Viešpaties siuntimas, kažką vis užkabindamas, pakviesdamas viską palikti ir atsidėti Dievo Žodžio tarnystei“, – sakė arkiv. S. Tamkevičius savo homilijoje.

Joje pabrėžta: kunigas, būdamas paprastas žmogus, drauge yra nepaprastas, nes pašauktas labai aukštai misijai. Už ją vieni kunigus gerbia, kiti ieško menkiausio krislo. Suklystantys kunigai, pasak ganytojo, labai sužeidžia tikinčiųjų bendruomenę, tad homilijoje paraginta, švenčiant Dievo Gailestingumo metus, atsiprašyti Viešpaties už visus Dievo tautos įskaudinimus.

Kunigams ir vienuoliams homilijoje buvo priminti ir šiandienos gyvenime bei tarnystėje aktualūs pal. Jono Pauliaus II paraginimai jiems per viešnagę Lietuvoje. Homiliją arkivyskupas užbaigė pakviesdamas darsyk įsiklausyti į Šventojo Tėvo padrąsinimą ir sustiprinimą Lietuvos kunigams ir vienuoliams skirtoje kalboje Vilniaus arkikatedroje 1993 m. rugsėjo 4 d.:

„Žvelkite į Mariją, Švenčiausiosios Trejybės šventovę, Lietuvoje ypatingai garbinamą Aušros Vartuose ir Šiluvoje, kur ir aš apsilankysiu per šią kelionę. Žvelkite į Ją, Kunigai ir besirengią kunigiškam gyvenimui, Vienuoliai, Vienuolės ir visi, kuriuos Dievas šaukia darbui į savo vynuogyną. Marija - Tėvo Duktė ir Kristaus Motina, Bažnyčios Motina ir Apaštalų Karalienė! Ant Kalvarijos pats Kristus per šventąjį Joną paskyrė Ją mūsų visų Motina. Apaštalai meldėsi kartu su Marija Sekminių dieną, kai ant jų nužengė Šventoji Dvasia. Marijai patikiu jus visus, kad jūsų meilės tarnystė neštų gausių evangelinio gyvenimo vaisių.“

Užbaigdamas Eucharistiją, arkiv. S. Tamkevičius nuoširdžiai dėkojo visiems jos dalyviams, ypač padrąsindamas kunigus. „Šis vėjuotas oras šiandien – tai dabartinio gyvenimo, kuris kunigams ganėtinai sunkus, simbolis“, – sakė ganytojas, palinkėdamas broliams kunigams būti tvirtiems ir ištvermingiems savo tarnystę remiant tvirtu Kristaus pamatu.

Daugybė šios Eucharistijos dalyvių, kaip ir kasdien, priėmė šv. Komuniją, į savo širdis priimdami begalinę Jėzaus meilę ir joje paskęsdami. Jėzų Švč. Sakramente atvykstantieji į Šiluvą gali pagarbinti ir Bazilikos Ligonių Sveikatos koplyčioje.

Visiems piligrimams, kurie atlaidų dienomis nori išgyventi Viešpaties artumą, kurį savo apsireiškimu kitados Lietuvos žmonėms iš naujo dovanojo Šiluvoje apsireiškusi Dievo Motina, susitaikyti su Dievu ir atverti jam savo širdis, pelnyti atlaidų malonę, rugsėjo 14-ąją padėjo Jurbarko dekanato kunigai, patarnavę klausyklose.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba